.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 331/2560
ผลประชุม ก.พ.อ. 6/2560


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เห็นชอบการแต่งตั้งศาสตราจารย์ 4 ราย

ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" จำนวน 4 ราย ดังนี้

รศ.สุพรรณ ฟู่เจริญห้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.แจ่มใส เพียรทอง ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวักกะวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ปราณีต โอปณะโสภิต ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เห็นชอบการแต่งตั้งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 2 ราย

ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบสาระและความถูกต้องเหมาะสมของการพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง และเห็นชอบการได้รับเงินประจำตำแหน่ง ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ตามที่คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเสนอ จำนวน 2 ราย ดังนี้

ศาสตราจารย์พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง และเห็นชอบการได้รับเงินประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์พนิดา โกสียรักษ์วงศ์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง และเห็นชอบการได้รับเงินประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ในสาขาวิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางการดำเนินการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีศาสตราจารย์เทียนฉาย กีระนันทน์ เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการที่สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อาทิ การกำหนดสาขาวิชาที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามหลักสากล, การกำหนดชื่อสาขาวิชาที่ไม่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอ, การคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการที่ไม่สอดคล้องกับผลงานและความเชี่ยวชาญของผู้ขอ, แต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการในสาขาที่กว้างเกินไป เป็นต้น ซึ่งจะมีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความเป็นจริง

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวเพิ่มเติมกรณีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง พบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย งบเงินอุดหนุน งบบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีเงินเหลือจ่ายจากการไม่ว่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตามอัตราจ้างที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ทำให้มีเงินเหลือจ่ายคงค้างในบัญชีค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และไม่นำส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

โดยในเบื้องต้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ชี้แจงรายละเอียดกับมหาวิทยาลัยที่มีปัญหาดังกล่าวแล้ว ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมาอาจจะเกิดจากความไม่รู้ เมื่อมหาวิทยาลัยไม่รู้  สกอ.จึงต้องสร้างการรับรู้และความเข้าใจว่า งบประมาณที่เหลือจ่ายต้องนำส่งคืนคลัง และการให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ต่อสื่อมวลชนก็เป็นการกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยได้ตื่นตัวในเรื่องการดำเนินการงบประมาณให้ถูกต้องด้วย


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
28/6/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  324 ปาฐกถาในการสัมมนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2560
  322 รับฟังความคิดเห็นจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา
  292 งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8
  282 ปิดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6 หาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
  280 CP มอบทุนนักศึกษาและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
  262 จุฬาฯ-ปขมท.จัดประชุมวิชาการ Thailand 4.0 กับอุดมศึกษาไทย
  228 บทบาทหาวิทยาลัยไทยต่อไทยแลนด์ 4.0
  225 บรรยาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  210 ลประชุม ก.พ.อ. 4/2560
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ