.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 330/2560
"สุรเชษฐ์" ติดตามการดำเนินงานห้องเรียนดนตรี ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัดตานี 


จังหวัดปัตตานี - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการห้องเรียนดนตรี ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ซึ่งเป็น 1 ใน 3 โรงเรียนของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เปิดหลักสูตรห้องเรียนดนตรี ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เป็นปีแรกของโครงการ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดแถลงข่าวเปิดโครงการ "ห้องเรียนดนตรี" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อต้องการให้โครงการห้องเรียนดนตรี มีส่วนช่วยเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา และมุ่งหวังที่จะใช้การศึกษาเป็นสื่อในการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกเหนือจากโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการนำ "กีฬา" เข้าสู่ระบบการศึกษา การจุดประกายความฝันของเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ชอบเล่นกีฬานั้น

สพฐ.ได้จัดทำหลักสูตรและคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเป็นปีแรก ซึ่งเริ่มต้นรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนแล้วตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัดตานี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา  และโรงเรียนสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

จากการตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าห้องเรียนดนตรีของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี พบว่าได้เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนต้น (แผนการเรียนวิทย์-ดนตรี) และ มัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนศิลป์-ดนตรี) โดยเน้นปรัชญาในการศึกษา คือ "ดนตรีศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต" ใช้เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน 4 ด้าน คือ 1) ผ่านเกณฑ์การทดสอบความถนัดและความสามารถด้านดนตรีและตรวจสอบบุคลิกภาพ 2) ผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้พื้นฐานตามระดับชั้นและความถนัดทางการเรียน 3) ผ่านเกณฑ์การสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพร่างกาย 4) ผู้ที่มีผลงานด้านดนตรีในระดับโรงเรียนเดิมมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ในส่วนของจำนวนนักเรียนทั้ง 3 แห่ง คือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี ได้สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 37 คน (แยกเป็นนักเรียนชาย 25 คน หญิง 12 คน) และมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 13 คน (แยกเป็นนักเรียนชาย 12 คน หญิง 1 คน) ส่วนที่โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับได้ 41 คน มัธยมศึกษาปีที่ 4 รับได้ 20 คน และโรงเรียนสุไหงโกลก จ.นราธิวาส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับได้ 19 คน มัธยมศึกษาปีที่ 4 รับได้ 15 คน รวม 3 โรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น 145 คน

ส่วนปีการศึกษา 2561 ตั้งเป้าให้โรงเรียนทั้ง 3 แห่ง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนละ 30 คน รวม 60 คน โดย สพฐ.จะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องฝึกซ้อม ครุภัณฑ์ อุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์เสริมในวงดนตรี โดยเน้นเครื่องดนตรีมาร์ชชิ่งแบรนด์ 36 ชิ้น ชุดแต่งกายวงโยธวาทิต รถบัสปรับอากาศขนาดใหญ่ รวมทั้งครูผู้ฝึกสอนดนตรี ให้พอเพียงกับจำนวนนักเรียนที่จะเปิดรับตามแผนการเรียนปีละ 60 คน หรือจะเพิ่มเป็น 180 คนในปีการศึกษา 2562 เท่ากับว่าภายใน 3 ปีจะเปิดห้องเรียนดนตรีได้ครบทุกระดับชั้นทั้ง 3 โรงเรียน

พล.อ.สุรเชษฐ์ ขอให้โรงเรียนวางแผนการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนากับมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เปิดสอนสาขาดนตรี เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านดนตรีสากล และร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง และวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช) ในการส่งเสริมด้านดนตรีไทยและศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ โดยให้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการของโครงการห้องเรียนดนตรี

ทั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้ตามวิสัยทัศน์ คือ "จัดการศึกษาส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรีให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล ควบคู่ความพร้อมทางวิชาการ เพื่อมุ่งสู่ระดับอุดมศึกษา เน้นคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

 

ด.ช.พุทธิพงษ์ เจริญสุข นักเรียนห้องเรียนดนตรี ชั้น ม.1 กล่าวกับทีมข่าว "สำนักงานรัฐมนตรี" ว่า ดีใจที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้าเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ ตั้งแต่เปิดเทอมมาก็สนุกกับการเรียนมาก เพราะได้เรียนในสิ่งที่ชอบ ส่วนเครื่องดนตรีที่เคยเล่นมาก่อนเข้าเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ เคยตีกลองของโรงเรียนเดิมมาก่อน แต่ตอนนี้อยากเล่นเครื่องเป่ามากกว่า โดยเฉพาะทรอมโบน เพราะเวลาเป่าเพลง มันจะสนุกและไพเราะมากกว่า และวางเป้าหมายว่าเรียนจบแล้ว อยากจะเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในสาขาทางด้านดนตรี และหาเงินได้ด้วยการเล่นดนตรี

นายสุทธศักดิ์ สุวรรณะ นักเรียนห้องเรียนดนตรี ชั้น ม.4 กล่าวว่า บ้านอยู่หลังศาลเจ้าแม่ในตัวเมืองปัตตานี จึงดีใจมากที่โรงเรียนนี้เปิดสอนห้องเรียนดนตรี เพราะตัวเองเริ่มสนใจเล่นดนตรีครั้งแรกเมื่อตอนเรียน ม.1 เทอม 2 ในประเภทเครื่องเป่า แต่ตอนนี้ชอบเล่นกลองชุดมากกว่า จากช่วงเปิดเทอมที่ผ่านมา ก็ได้รับความรู้ ได้เรียนรู้ และได้รับการพัฒนาด้านเครื่องดนตรีต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งคงจะได้เรียนรู้และเก่งดนตรีมากยิ่งขึ้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:
ศธ.แถลงข่าวเปิดห้องเรียนดนตรีเริ่มปีการศึกษา 2560 ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 145 คน


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
/ถ่ายภาพ/กราฟิก
28/6/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   
  309 ตรวจเยี่ยมการวางระบบงานการสร้างการรับรู้ฯ จชต.
  308 การสัมมนาร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จ.สงขลาและสตูล 20 ปี
  306 ศธ.น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย จชต.
  276 ประชุมารสร้างการรับรู้ความเข้าใจ การศึกษาชายแดนใต้ 4/2560 ที่ปัตตานี
  261 ประชุมารสร้างการรับรู้ความเข้าใจ การศึกษาชายแดนใต้ 3/2560 ที่นราธิวาส
  258 การสัมมนาร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จ.นราธิวาส 20 ปี
  248 ติดตามการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจการศึกษาพื้นที่ชายแดนใต้ และกิจกรรมปิดภาคเรียนสานฝันฯ
  234 การสัมมนาร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จ.ยะลา 20 ปี
  230 กิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนของเด็กสานฝัน
  202 การสัมมนาร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จ.ปัตตานี 20 ปี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ