.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 328/2560
"
านพลังประชารัฐ" ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ประชุมหัวหน้าด้านการประชาสัมพันธ์ ของกระทรวงศึกษาธิการ กับ 12 องค์กรเอกชนผู้ร่วมก่อตั้ง


ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้แทนหัวหน้าทีมภาครัฐ โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ของ 5 หน่วยงานหลักในกระทรวงศึกษาธิการ  กับ 12 องค์กรเอกชนผู้ร่วมก่อตั้งและสนับสนุนหลัก (School Sponsor) โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน CONNEXT ED (คอนเน็กซ์-อีดี) เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00-18.00 ณ อาคาร AIA Capital Center ขั้น 31 (ห้องสานพลังประชารัฐ) ถนนรัชดาภิเษก เพื่อทำความเข้าใจในแนวทางการประชาสัมพันธ์ของโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (Human Capital Development) : E5

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล กล่าวว่า โครงการ CONNEXT ED เป็นหนึ่งในโมเดลการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของความร่วมมือที่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เป็นการสานพลังการทำงานทุกภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซึ่ง 12 องค์กรเอกชนที่เข้าร่วมสนับสนุนโครงการ ได้แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด, บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด,  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

เป็นที่น่ายินดีที่โครงการ CONNEXT ED มีความคืบหน้าที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมตามลำดับ นับตั้งแต่การคัดเลือกผู้นำรุ่นใหม่ (School Partners) ในรุ่นแรกจำนวน 550 คน ที่มีคุณสมบัติ อุดมการณ์ จิตสาธารณะ และความตั้งใจจริง ที่ช่วยผลักดันโครงการ

ซึ่งได้จัดเวิร์คช็อป ครั้งแรก ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมผู้นำรุ่นแรกให้มีความพร้อมก่อนการปฏิบัติจริงในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ ะยะแรก 3,342 แห่งทั่วประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความสามารถจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ที่เป็นประโยชน์ในเรื่องต่างๆ เช่น กลไกสมองและการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนแบบเด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลาง จิตวิทยาเด็ก ฯลฯ

จนกระทั่งครั้งหลังสุดได้มีการเวิร์คช็อปครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและเสริมองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องให้แก่ School Partners ของ 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ CONNEXT ED และมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการนำแผนพัฒนาที่ได้รับการอนุมัติไปใช้ปฏิบัติจริงให้เกิดความสำเร็จในโรงเรียนประชารัฐทั่วประเทศ รวมถึงวิธีการใช้สื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนประชารัฐ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้นำรุ่นใหม่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแบ่งปันประสบการณ์ เตรียมพร้อมก้าวเป็น "ผู้นำ" อย่างแท้จริง

ดังนั้น เพื่อให้การทำงานของโครงการสานพลังประชารัฐได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง รวมทั้งสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับครู นักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง ข้าราชการ รวมทั้งประชาชนทั่วไป จึงได้เชิญผู้อำนวยการหรือหัวหน้าด้านการประชาสัมพันธ์/สื่อสารองค์กร ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ หัวหน้ากลุ่มสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ มาประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารด้านการประชาสัมพันธ์/สื่อสารองค์กร ของ 12 องค์กรในครั้งนี้

ผลการประชุมหารือครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สร้างสรรค์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อันจะทำให้สามารถใช้ข้อมูลและช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางยุทธศาสตร์การยกระดับการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล 10 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย

  • ความโปร่งใสของข้อมูลสถานศึกษา (Transparency)

  • การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของสถานศึกษา (Digital Infrastructure)

  • กลไกการตลาดและการมีส่วนร่วมของชุมชน (Market Mechanism)

  • การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน (High Quality School Principals)

  • หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Curriculum)

  • การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะให้นักเรียน (Health & Heart)

  • การสร้างมาตรการจูงใจด้านสิทธิประโยชน์และการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ (Tax Incentive for Local & International Professor)

  • การยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English Language Capability)

  • ศูนย์กลางการศึกษาเทคโนโลยีแห่งอนาคตในระดับภูมิภาค (Technology Hub R&D)

  • การพัฒนาและส่งเสริมผู้นำรุ่นใหม่ (Young Leadership Development)

หลังจากนี้ จะมีการประชุมหารือร่วมกันมากขึ้น เพื่อให้การทำงานโครงการ CONNEXT ED มีความก้าวหน้าและเกิดความยั่งยืนต่อเนื่อง อันจะส่งผลถึงเป้าหมายในการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ (School Partners) ให้เข้าไปช่วยพัฒนาและยกระดับโรงเรียนทั่วประเทศสู่มาตรฐานสากลทั้ง 10 ด้านต่อไป


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
27/6/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  327 พบปะนักเรียน รร.วัดราชาธิวาส
  326 พบปะนักเรียนมหรรณพาราม, ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย และมอบรางวัล MOE AWARDS
  325 เปิดศูนย์ Boot Camp ที่ภูเก็ต
  321 พบปะนักเรียน รร.วัดสระเกศ
  319 พิธีประดับเข็มมงกุฎฯ ที่ รร.นวมินทราชุนูทิศ หอวัง นนทบุรี และบรรยายที่ รร.ปากเกร็ด
  316 STAR STEMS
  315 พบปะนักเรียนอิสลามวิทยาลัย
  314 เลขาฯกพฐ.ชี้แจงกรณีผู้ปกครองแฉ ผอ.รร.ดังเรียกเงิน 4 แสนเข้า ม.1
  313 พบปะนักเรียนชิโนรสวิทยาลัย
  310 ร่วมพิธีไหว้ครู รร.สารวิทยา และเปิดประชุมทีมเคลื่อนที่เร็วโรงเรียนคุณธรรม ที่นครนายก
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ