.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 327/2560
'ปนัดดา' พบปะครู-นักเรียน รร.วัดราชาธิวาส และ รร.โพธิสารพิทยากร
เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะสนทนากับคณาจารย์และลูกหลานนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส เขตดุสิต เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ในช่วงเวลาหลังเคารพธงชาติ จากนั้นในช่วงบ่ายได้ไปพบปะสนทนากับคณาจารย์และลูกหลานนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เขตตลิ่งชัน เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า โครงการ "โรงเรียนคุณธรรม" เป็นโครงการสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงถือเป็นเรื่องที่สถานศึกษาทุกแห่งทั้งในสังกัดภาครัฐและเอกชน ต่างยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นเอกลักษณ์สำคัญของภาระหน้าที่ในความเป็นครูอาจารย์โดยตลอดระยะเวลาอันยาวนานมาก กล่าวคือ 1) ครู คือ ผู้ให้แก่ศิษย์ด้วยความรักและความเมตตากรุณาปรานี ที่ผู้เป็นศิษย์จักพึงรำลึกอยู่เสมอ 2) ครู คือ ผู้เติมเต็มความรอบรู้ทางวิทยาการแตกฉานแก่ศิษย์ทุกคน 3) ครู คือ ผู้เป็นแบบอย่างหรือต้นแบบทางคุณธรรมจริยธรรมแก่ศิษย์ ที่ลูกหลานเยาวชนนิยมกล่าวกันว่า ครูคือผู้เป็นไอดอลแก่ศิษย์

นอกจากนี้ ขอให้โรงเรียนน้อมนำแนวพระราชดำริ และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อให้การศึกษามุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานทำที่สุจริต เป็นคนดีของชาติบ้านเมืองสืบไป

จึงขอความร่วมมือครูและนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส ได้ช่วยกันขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน ตามตัวชี้วัดหลัก 5 ด้านของการเป็นสถานศึกษาคุณธรรม ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม

"โรงเรียนวัดราชาธิวาส (Rajadhivas School)" อักษรย่อ ร.ว./R.J. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมายาวนาน ตั้งอยู่ในพื้นที่วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร ซึ่งเป็นพระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2446 เดิมเป็นโรงเรียนชายล้วน จนถึงปี 2538 ได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนสหศึกษา ตั้งอยู่ที่ซอยสามเสน 9 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

เอกลักษณ์ของโรงเรียนวัดราชาธิวาส

สีประจำโรงเรียน: สีชมพู-สีน้ำเงิน หมายถึง ความคิดที่จะสร้างเกียรติตลอดกาล (สีชมพู เป็นสีประจำวันอังคาร ซึ่งเป็นวันประสูติของพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หมายถึง ความลึกซึ้ง ส่วนสีน้ำเงิน หมายถึง เกียรติ หมายถึงพระมหากษัตริย์ คือ รัชกาลที่ 5)
เอกลักษณ์: "ลูกราชามีสัมมาคารวะ"
คติพจน์: "สทฺธมฺโม ครุกาตพฺโพ - พึงเคารพพระสัทธรรม"
คำขวัญ: "เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม"
เพลงประจำโรงเรียน: มาร์ชชมพู-น้ำเงิน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน: ต้นมะฮอกกานีใบใหญ่

ทั้งนี้ โรงเรียนวัดราชาธิวาส มีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงหลายคนหลายวงการ เช่น นายประชุม รัตนเพียร อดีต รมว.ศึกษาธิการ, นายสนั่น เกตุทัต อดีต รมช.การคลัง, จอมพลประภาส จารุเสถียร อดีตรองนายกรัฐมนตรี, รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร, นายประยูร จรรยาวงศ์ นักเขียนภาพล้อ นักหนังสือพิมพ์, นายเผด็จ ภูรีปฏิภาณ หรือพญาไม้ นักหนังสือพิมพ์, นายวีรศักดิ์ นิลกลัด ผู้ประกาศข่าวกีฬา, นาวาอากาศเอก เพิ่ม หงสกุล นักประพันธ์ นักแสดง ผู้กำกับการแสดง, นายสมบูรณ์สุข นิยมศิริ (เปี๊ยก โปสเตอร์) ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย, นายศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง (แท่ง) นักแสดง นักร้อง พิธีกร, นายอภิสิทธิ์ โอภาสเอี่ยมลิขิต (โจอี้ บอย) แร็ปเปอร์ไทย, น.ส.ญาดา เทพนม มิสแกรนด์ไทยแลนด์คนแรกของประเทศไทย ปี 2013, นายสนอง ฐิตะปุระ นักประดิษฐ์ ผู้สร้างเรือหางยาวลำแรกของโลก เป็นต้น


ต่อมาในช่วงบ่าย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปพบปะสนทนากับคณาจารย์และลูกหลานนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เขตตลิ่งชัน เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยมีคณาจารย์ ลูกหลานนักเรียน ร่วมรับฟังการบรรยาย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า การมาเยี่ยมเยียนผู้บริหาร คณาจารย์ และลูกหลานนักเรียนในครั้งนี้ เพื่อมาขอความร่วมมือให้ทุกท่านร่วมกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมในสถานศึกษาทุกสังกัด รวมทั้งขอให้ช่วยกันขยายผลโครงการโรงเรียนคุณธรรมไปยังครู อาจารย์ และเพื่อนนักเรียนในต่างโรงเรียนด้วย

ทั้งนี้ ได้ย้ำถึงโครงการโรงเรียนคุณธรรม (School of Morality หรือ School of Ethics) ซึ่งมีกรอบแนวคิดที่สำคัญ 5 ประการ คือ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ และ 5) การมีอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม ในขณะเดียวกันการร่วมกันดำเนินการโรงเรียนคุณธรรมถือเป็นการบำเพ็ญคุณความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9

นอกจากการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมแล้ว ขอฝากให้ลูกหลานทุกคนช่วยกันรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย อาทิ การไหว้ที่งดงาม ความซื่อสัตย์สุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการอ่อนน้อมถ่อมตน สุขุมรอบคอบ ไม่โอ้อวด ไม่ผลีผลาม รู้จักยับยั้งชั่งใจนั้น หากปฏิบัติได้ก็จะดีกับตัวผู้ปฏิบัติและถือเป็นกำไรของชีวิต

"โรงเรียนโพธิสารพิทยากร" เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เปิดสอนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 6 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2499 โดยท่านพระครูโพธิสารคุณ (นวล ธมฺมธโร) หรือหลวงปู่นวล เจ้าอาวาสวัดโพธิ์สมัยนั้นเป็นผู้ริเริ่ม ปัจจุบันมีนางศิริพันธุ์ พรหมพินิจ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

วิสัยทัศน์: เป็นโรงเรียนคุณภาพ พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการสู่มาตรฐานสากล มีคุณธรรมจริยธรรม บนวิถีไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คติพจน์: อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ "ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน"
สีน้ำเงิน หมายถึง ความมีวินัย ความประพฤติเรียบร้อย นำมาซึ่งความสำเร็จ และสีชมพู หมายถึง ความเพียรพยายามในการเรียน นำมาซึ่งความน่ารัก


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
27/6/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  326 พบปะนักเรียนมหรรณพาราม, ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย และมอบรางวัล MOE AWARDS
  325 เปิดศูนย์ Boot Camp ที่ภูเก็ต
  321 พบปะนักเรียน รร.วัดสระเกศ
  319 พิธีประดับเข็มมงกุฎฯ ที่ รร.นวมินทราชุนูทิศ หอวัง นนทบุรี และบรรยายที่ รร.ปากเกร็ด
  316 STAR STEMS
  315 พบปะนักเรียนอิสลามวิทยาลัย
  314 เลขาฯกพฐ.ชี้แจงกรณีผู้ปกครองแฉ ผอ.รร.ดังเรียกเงิน 4 แสนเข้า ม.1
  313 พบปะนักเรียนชิโนรสวิทยาลัย
  310 ร่วมพิธีไหว้ครู รร.สารวิทยา และเปิดประชุมทีมเคลื่อนที่เร็วโรงเรียนคุณธรรม ที่นครนายก
  302 พบปะนักเรียนเทพศิรินทร์
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ