.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 325/2560
"ธีระเกียรติ" เปิดศูนย์พัฒนาครูภาษาอังกฤษ (
Boot Camp) ระดับภูมิภาค ที่ภูเก็ต


จังหวัดภูเก็ต - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค : Regional English Training Centre เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การดำเนินโครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จึงขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการที่ได้คัดเลือกให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์อบรมด้านภาษาอังกฤษระดับภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลำดับที่ 9 ของประเทศ เพราะจังหวัดภูเก็ตถือเป็นไข่มุกแห่งอันดามัน มีแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกมากมาย มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาในแต่ละปีจำนวนมาก การใช้ภาษาอังกฤษจึงถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับประชาชนในพื้นที่

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ระยะแรกที่เริ่มต้นอบรมโครงการ Boot Camp เมื่อเดือนมีนาคม 2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดตั้งศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค 4 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น และเชียงใหม่ ระยะที่สอง เมื่อเดือนตุลาคม 2559 อีก 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชลบุรี อุบลราชธานี และพิษณุโลก ระยะที่สาม ในเวลานี้อีก 4 จังหวัด คือ ภูเก็ต เชียงราย กาญจนบุรี และเพชรบุรี ทำให้ปัจจุบันมีศูนย์ระดับภูมิภาคแล้ว 12 แห่งทั่วประเทศ และจะขยายให้ครบตามเป้าหมาย 18 แห่งภายในปี 2561

รูปแบบที่สำคัญของการฝึกอบรมอบรม Boot Camp มี 5 ด้าน คือ 1) เป็นการจัดค่ายอบรมแบบเข้มข้นเป็นเวลา 3 สัปดาห์ 2) มีการสร้างครูแกนนำเพื่อนำไปขยายผลทั่วประเทศ 3) มีการฝึกอบรมกับเจ้าของภาษา 4) ใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรการอบรมตามโครงการ 5) มีการประเมิน 4 ทักษะ คือ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน โดยใช้แบบทดสอบ APTIS และการสาธิตการสอนครูด้วยกัน (Micro Teaching)

การอบรมรุ่นนี้จะใช้เวลาอบรมเช่นเดียวกับ 8 รุ่นที่ผ่านมา คือเป็นเวลา 3 สัปดาห์ต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2560 โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 75 คน ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B ขึ้นไป จาก 10 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง โดยแบ่งการอบรมเป็น 3 กลุ่ม ดำเนินการอบรมโดยวิทยากรต่างชาติจาก British Council และมีครูวิทยากรแกนนำ (Master Trainer) ชาวไทยอีก 2 คน ให้การช่วยเหลือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดการอบรมครั้งนี้

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ศูนย์อบรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เป็นศูนย์อบรมลำดับที่ 9 ของศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษครั้งใหญ่ของประเทศ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับ British Council จัดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว ถือเป็นโครงการที่ British Council ดำเนินการอบรมครั้งใหญ่ที่สุดในเอเชีย และเป็นอันดับ 2 ของโลกที่ British Council เคยจัดมา ซึ่งได้ส่งวิทยากรที่มีความพร้อมมาช่วยอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูชาวไทย เนื่องจากโลกปัจจุบันใช้ภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลาย ทำให้มีภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรามากมาย อีกทั้งภาษายังเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงความรู้ วิธีคิด และการเรียนการสอน จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงด้วยการยกระดับภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็วและจริงจัง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับคำแนะนำและแนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษในประเทศไทย 3 ประการที่สำคัญ คือ 1) ต้องมีความจำเป็นต้องใช้ ซึ่งทำให้เด็กและครูเห็นว่าภาษาอังกฤษมีความจำเป็นอย่างไร 2) ไม่มีทางลัด (Shortcuts) ในการใช้ภาษาอังกฤษให้เก่ง หากไม่รู้ศัพท์คำใดให้เปิดหาความหมายในพจนานุกรมทันที ต้องไม่กลัวที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติ และจำเป็นจะต้องมีการฝึกฝนตนเองอยู่ตลอดเวลา 3) ครูยังไม่เก่งอันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ ครูทุกคนจึงต้องเป็นนักเรียน ต้องถ่อมตัว และเรียนรู้ไปด้วยกันกับนักเรียน จึงฝากให้ทุกคนน้อมนำแนวพระราชดำรัสดังกล่าวมาปรับใช้ เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย

ทั้งนี้ ศูนย์นี้จะเป็นแม่ข่ายในการอบรมให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ในพื้นที่ต่อไป โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตถือเป็นจังหวัดที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน รวมทั้งผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งบางจังหวัดก็มี Model ที่แตกต่างกันออกไป เช่น อาจจะหาเงินสนับสนุนให้ครูที่ผ่านการอบรม Boot Camp ไปช่วยสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน กศน. พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้ปกครองมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษร่วมกับเด็กนักเรียน เพื่อให้สามารถสื่อสารกับลูกหลานได้ด้วย ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ ซึ่งกว่าจะเห็นผลก็อาจจะต้องใช้เวลาในอีก 5-10 ปีข้างหน้า แต่ก็ถือว่าต้องทำ และเห็นว่าเราเดินมาถูกทางแล้วที่ได้ดำเนินโครงการนี้ โดยกระทรวงศึกษาธิการก็จะมีการประเมินเพื่อปรับปรุงการอบรม รวมทั้งพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้านภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ควบคู่ไปด้วยกัน เพื่อให้โครงการมีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด ขณะเดียวกัน สพฐ.ก็เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ขยายผลโครงการให้เกิดขึ้นในระยะยาว และเมื่อหมด Roadmap ของรัฐบาลนี้ ก็หวังว่ารัฐบาลต่อไปจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป

ในพิธีเปิดที่จังหวัดภูเก็ตครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารส่วนกลางและในพื้นที่เข้าร่วมจำนวนมาก อาทิ Mr Andrew Glass ผู้อำนวยการบริติช เคานซิล ประเทศไทย, นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายชาญ ตันติธรรมถาวร ศึกษาธิการภาค 7, นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต, นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ภูเก็ต และระนอง), นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต, คณาจารย์, วิทยากรชาวต่างชาติจากบริติช เคานซิล ประเทศไทย และ Master Trainers ชาวไทย


อนึ่ง ได้มีพิธีเปิดศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระยะที่ 3 พร้อมกันทั้ง 4 จังหวัด คือ ภูเก็ต เชียงราย กาญจนบุรี และเพชรบุรี โดย ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดศูนย์อบรมภาษาอังกฤษที่ จ.เพชรบุรี, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดศูนย์ที่ จ.กาญจนบุรี และนายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดศูนย์ที่ จ.เชียงราย


พิธีเปิดศูนย์ที่เพชรบุรี


พิธีเปิดศูนย์ที่กาญจนบุรี


บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ
26/6/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  321 พบปะนักเรียน รร.วัดสระเกศ
  319 พิธีประดับเข็มมงกุฎฯ ที่ รร.นวมินทราชุนูทิศ หอวัง นนทบุรี และบรรยายที่ รร.ปากเกร็ด
  316 STAR STEMS
  315 พบปะนักเรียนอิสลามวิทยาลัย
  314 เลขาฯกพฐ.ชี้แจงกรณีผู้ปกครองแฉ ผอ.รร.ดังเรียกเงิน 4 แสนเข้า ม.1
  313 พบปะนักเรียนชิโนรสวิทยาลัย
  310 ร่วมพิธีไหว้ครู รร.สารวิทยา และเปิดประชุมทีมเคลื่อนที่เร็วโรงเรียนคุณธรรม ที่นครนายก
  302 พบปะนักเรียนเทพศิรินทร์
  297 พบปะนักเรียน รร.วัดสุทธิวราราม
  296 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจห้องเรียนกีฬา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ