.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 324/2560
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัด
การประชุมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0"


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) จัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 เรื่อง "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0" ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า เชียงใหม่ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษ "การปฏิรูปและขับเคลื่อนการศึกษาไทยขานรับ Thailand 4.0" โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าสำนักวิชา หัวหน้าภาควิชา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตลอดจนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 380 คน

นพ.เกษม วัฒนชัย กล่าวในพิธีเปิดตอนหนึ่งว่า การประชุมสัมมนาผู้บริหาร มช.จะประชุมปีละครั้ง แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาปาฐกถาพิเศษ (ถึงตรงนี้ผู้เข้าร่วมประชุมยืนปรบมือให้เกียรติพร้อมกันทั้งห้องประชุม) ซึ่งโดยส่วนตัวรู้จัก นพ.ธีระเกียรติ มาก่อน ถือว่าเป็นบุคคลที่เก่ง เสียสละ เข้ามาช่วยงานบ้านเมือง ในช่วงเวลาที่เราต้องการคนเสียสละเข้ามาช่วยพัฒนาบ้านเมือง

ส่วนหัวข้อการประชุมสัมมนาครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศไทย ตามนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 จึงฝากให้มองอดีตก่อนจะเดินหน้าไปสู่อนาคต เพื่อที่ มช.จะได้ set tone มหาวิทยาลัยในการช่วยบ้านเมืองในปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าได้อย่างไรบ้าง และฝากที่ประชุมด้วยว่าเราจะมี 2 บทบาทเสมอในการประชุม คือ "บทบาทประจำตัว" ในฐานะที่เป็นผู้บริหารในตำแหน่งต่าง ๆ และอีกหนึ่งบทบาทคือ "บทบาทพลเมืองที่ดี" ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เคยให้นิยามคำว่าพลเมืองดีไว้ว่า "เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมือง ก็ต้องทำ" จึงฝากให้คำนึงทั้ง 2 บทบาทในระหว่างการเข้าร่วมประชุม อย่ายึดติดกับความคิดของเราเท่านั้น ต้องฟังคนอื่นด้วย

นอกจากนี้ ขอให้ร่วมกันหารือถึง "อุดมการณ์ของ มช." ที่เน้น 3 ข้อ คือ เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน เพื่อความมั่นคง-มั่งคั่ง-ยั่งยืนของประเทศชาติ และเพื่อสันติสุขและสันติภาพของมนุษย์ และฝากที่ประชุมหารือถึงการแก้ไขปัญหาที่สำคัญ 4 ด้านของประเทศไทย คือ ปัญหาคอร์รัปชัน (Corruption) การเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากร (Population Shift) ช่องว่างทางสังคม (Social Gaps: Education, Health, Moral Behavior, Income, etc.) และการเสริมสร้างศักยภาพการเกษตร (Empowerment of Agricultural Sector)

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ บรรยายตอนหนึ่งว่า การประชุมสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร มช. ได้เตรียมความพร้อมให้เป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0 โดยเน้น 5 เรื่องที่สำคัญ คือ การปฏิรูปหลักสูตร การปรับปรุงระบบงานวิจัย การเตรียมพร้อมบัณฑิต มช. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย และการปฏิรูประบบบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ Thailand 4.0 แต่สิ่งสำคัญอย่างแรกที่มหาวิทยาลัยทุกแห่งต้องให้ความสำคัญก่อน คือ "ธรรมาภิบาล"

ทั้งนี้ การที่ประเทศไทยมีเป้าหมายชัดเจนต่อนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งก็สอดคล้องกับประเทศอื่น ๆ ที่ได้มีนโยบายในเรื่องดิจิทัลและนวัตกรรมเช่นกัน เพียงแต่ชื่อเรียกอาจจะแตกต่างกันไป เช่น Smart Nation  คำว่า 4.0 เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.2011 ในงาน Trade Fair ที่เยอรมนี แต่ต้องเข้าใจด้วยว่าทุกสิ่งที่เป็นดิจิทัลและนวัตกรรม ไม่ได้เป็น 4.0 เสมอไป

นพ.ธีระเกียรติ ได้อธิบายถึงผลการประเมิน PISA ของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับนานาชาติ โดยเฉพาะเวียดนาม ซึ่งผลการประเมินล่าสุดอยู่ในอันดับที่ 8 ของโลก และจากการไปเยือนเวียดนามเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทำให้เห็นภาพชัดเจนที่เวียดนามประสบความสำเร็จด้านการศึกษา เพราะเด็กเวียดนามอยากที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา แม้จะใช้งบประมาณลงทุนเพื่อการศึกษาน้อยกว่าไทยถึง 3 เท่า จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องให้ความสำคัญในเรื่อง "Growth Mindset" หรือ “Learner Mindset” ซึ่งก็คือการที่เด็กนักเรียนหรือครูมีความอยากเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา บุคคลเหล่านี้จะชอบความท้าทาย และมองว่าความผิดพลาดเป็นบทเรียน

นอกจากนี้ ฝากข้อคิดองค์ประกอบของระบบการศึกษาที่ดี 8 ประการ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศไปสู่การเป็นประเทศชั้นนำของโลก (A World-Class Education เขียนโดย Vivien Stewart) ดังนี้

1) การมีวิสัยทัศน์และภาวะความเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง (Vision and Leadership) คือ ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล กล้าทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง เช่น นายลี กวน ยู อดีตนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์

2) การตั้งมาตรฐานระดับสูง (Ambitious Standards) ด้วยการกำหนดมาตรฐานหรือเป้าหมายสูงในทุกเรื่อง เช่น นักเรียน ครู สถานศึกษา หลักสูตร โดยต้องมีความเชื่อมั่นว่าทุกฝ่ายสามารถทำได้

3) ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (Commitment to Equity) ต้องมีความมุ่งมั่นในการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียนในต่างจังหวัดและโรงเรียนในเมืองให้ได้ หากจะเรียนรู้จากประเทศชั้นนำด้านการศึกษา เช่น สิงคโปร์ หรือ ฟินแลนด์ จะต้องไม่มองแค่ผลลัพธ์ในปัจจุบัน แต่ให้มองย้อนไปถึงประวัติศาสตร์ว่าแต่ละประเทศเริ่มปฏิรูปการศึกษาจากอะไร และทำอย่างไร เพราะการจะปฏิรูปการศึกษาได้สำเร็จอาจต้องใช้เวลามากถึง 10 ปี

4) การได้มาและการคงไว้ซึ่งครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพ (High-Quality Teachers and Leaders)

5) ความร่วมมือในการทำงานของทุกภาคส่วนที่สอดคล้องกัน (Alignment and Coherence) การดำเนินงานของทุกภาคส่วนจะต้องมีความสอดคล้องกัน ทั้งผู้ที่รับผิดชอบเรื่องการประเมิน การจัดทำหลักสูตร และการจัดการ

6) การบริหารจัดการที่ดีและการมีความรับผิดชอบ (Management Accountability)

7) การสร้างแรงจูงใจแก่เด็กนักเรียน (Student Motivation) ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมาก แต่เมื่อพูดถึงการปฏิรูปการศึกษา ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่โครงสร้าง หน่วยงาน และบุคลากร

8) การมุ่งเน้นพัฒนาเพื่ออนาคตในระดับโลก (Global and Future Orientation) ประเทศที่พัฒนาแล้วมักจะมองโลกในอนาคต มองไปข้างหน้า เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น หลักสูตรการเรียนการสอนจึงต้องเปลี่ยนไปด้วย

อีกเรื่องที่สำคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย คือ ต้องคำนึงถึงบริบทที่แตกต่างกันของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ดังนั้น การประเมินศาสตราจารย์จึงจะใช้แบบเดียวกันหมดไม่ได้ หรือตัวอย่างอีกประการด้านการเรียนการสอน  STEM สถานศึกษาจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง Basic ให้ดีเสียก่อน เพราะการเรียนต้องสอนให้เด็กเริ่มต้นจากการจำ (Remember) จนกระทั่งเข้าใจ (Understand) ก่อนที่จะไปประยุกต์ใช้ (Apply)

นพ.ธีระเกียรติ ได้ฝากข้อคิด "คำถามการเป็นสภามหาวิทยาลัยที่ดี (Questions for an Education Board)" ดังนี้

  • Right composition?

  • Right size?

  • Right compensation for CEO?

  • Right strategies?

  • Right risk plan?

  • Right succession plan?

  • Right self-evaluation?

  • Right governance?

สำหรับนโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษาอีกประการที่ดำเนินการในเวลานี้ คือ เรื่องคุณภาพการศึกษา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการปรับเปลี่ยนให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. มาอยู่ในกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดูแลในเรื่องคุณภาพ (Quality) ทางการศึกษา ซึ่ง สมศ. ได้เตรียมเสนอร่างแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 เพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบ และกระทรวงศึกษาธิการก็ได้เตรียมการไว้อยู่แล้ว เพียงแต่ยังไม่ได้กำหนดเวลาประเมิน เพราะต้องรอประกาศในกฎกระทรวงก่อน แต่คาดว่าจะดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งแนวทางที่สำคัญในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 คือ เพื่อต้องการวัดคุณภาพการศึกษา โดยใช้ระบบประกันคุณภาพการเรียนการสอนว่าเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ ส่วนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารูปแบบใหม่ สถานศึกษาจะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินเอง ไม่มีการลงไปประเมินซ้ำซ้อนจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ สมศ. อีก ซึ่งโรงเรียนทุกแห่งจะต้องเขียน Self Assessment Report ไม่เกิน 2 หน้า โดยระบุไปเลยว่าโรงเรียนได้ทำตามที่รัฐบาลคาดหวังไว้หรือไม่ หรือเกิดผลสำเร็จตามบทบาทงานที่กำหนดไว้ได้อย่างไร และเมื่อสถานศึกษาประเมินตนเองแล้วก็ส่งผลการประเมินมายังคณะกรรมการที่จะลงไปตรวจสอบ โดยที่กระทรวงศึกษาธิการจะเป็นเพียงผู้สนับสนุนและกำกับติดตามเท่านั้น ซึ่งคณะกรรมการที่ลงไปตรวจสอบจะมาจาก 3 กลุ่มใหญ่ คือ 1) ผู้แทนจาก สมศ. 2) ศึกษาธิการภาค/จังหวัด 3) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีความเป็นอิสระ ตัวอย่างเช่น หากไปประเมินที่นครพนม ผู้ประเมินในส่วนของผู้อำนวยการโรงเรียนอาจมาจากเชียงใหม่ เพื่อให้มีมุมมองของการบริหารจากพื้นที่อื่น ๆ

นพ.ธีระเกียรติ ได้ฝากข้อคิดการทำงานด้วยว่า ท่านอาจจะต้องเป็นทั้งผู้นำ (Leaders) และผู้บริหาร (Managers) เพราะผู้นำมักจะทำในสิ่งที่ถูกต้อง (Leaders: Do the right thing) ส่วนผู้บริหารจะทำให้ถูกต้อง (Managers: Do things right) และผู้นำควรตัดสินใจเร็ว ทำเร็ว เพราะหากผิด ยังแก้ไขได้ ส่วนเรื่องคน ต้องคิดนาน ๆ เพราะตั้งแล้วแก้ยาก หรือกล่าวโดยสรุปสั้น ๆ ว่า "เรื่องคนคิดนาน ๆ เรื่องงานคิดเร็ว ๆ"


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
นวรัตน์ รามสูต: ถ่ายภาพ
24/6/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  322 รับฟังความคิดเห็นจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา
  292 งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8
  282 ปิดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6 หาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
  280 CP มอบทุนนักศึกษาและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
  262 จุฬาฯ-ปขมท.จัดประชุมวิชาการ Thailand 4.0 กับอุดมศึกษาไทย
  228 บทบาทหาวิทยาลัยไทยต่อไทยแลนด์ 4.0
  225 บรรยาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  210 ลประชุม ก.พ.อ. 4/2560
  175 คุรุราชัน พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ