.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 323/2560
สอศ.ลงนามความร่วมมือกับ BigC


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง, รศ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ, ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน), นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา, รศ.นพ.กำจร ตติยกวี อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้บริหารองค์กรหลักและผู้แทนจากภาคเอกชน เข้าร่วมงาน

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือตามโครงการทวิภาคี ระหว่างบิ๊กซี และ สอศ. เพื่อฝึกประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ให้ผู้เรียนอาชีวศึกษา เช่น การค้าปลีก การเก็บคลังสินค้า การขนส่งสินค้า ระบบบัญชี ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น โดยในเบื้องต้นมีสาขาของบิ๊กซีจำนวน 100 สาขา เข้าร่วมโครงการ

โครงการทวิภาคีนี้จะช่วยให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้เรียนรู้จากการทำงานจริง ซึ่งการเรียนอาชีวศึกษาที่ดีคือการเรียนจากของจริง อีกทั้งภาคเอกชนก็ได้พัฒนาการดำเนินงานต่าง ๆ นำหน้าไปไกลมากแล้ว หากเรายังเรียนเฉพาะในห้องเรียน เด็กก็จะไม่ได้สัมผัสของจริง เพราะโรงเรียนมีต้นทุนไม่เพียงพอ และไม่มีความสามารถในการลงทุน ดังนั้น ทุกครั้งที่มีของจริงเกิดขึ้น นั่นคือโอกาส (Opportunity) เราจึงไม่ควรปล่อยให้โอกาสนั้นหลุดลอยไป

นอกจากนี้ สอศ. มีผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ไม่ได้เรียนสาขาช่างประมาณร้อยละ 60-70 ซึ่งโครงการทวิภาคีนี้จะทำให้เด็กที่ไม่ได้เรียนสาขาช่างได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการจริง และบางรายจะได้รับเบี้ยเลี้ยงด้วย ในขณะเดียวกันบิ๊กซีก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และจะได้กำลังคนตามที่ต้องการในอนาคตด้วย

ทั้งนี้ สอศ. และบิ๊กซี มีแนวทางขยายผลการดำเนินงานโครงการทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการขยายผลด้านการศึกษาไม่ใช่เชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กลุ่มธุรกิจอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอาชีวศึกษาในอนาคต ซึ่งถือเป็นความร่วมมือแบบประชารัฐอย่างแท้จริง และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ปกครองที่ได้เห็นลูกหลานฝึกประสบการณ์ในสถานที่ทำงานจริงอีกด้วย

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ กล่าวว่า นโยบายทวิภาคีเป็นโครงการที่ดีที่ทำให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ โดยมั่นใจว่าโครงการประชารัฐเช่นนี้ จะเป็นการสานพลังที่สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างของประเทศ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ซึ่งกระทรวงการคลังจะเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องแรงจูงใจด้านภาษี เพื่อเชิญชวนให้สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการมากขึ้น เพราะสถานประกอบการมีอุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานจริง ในขณะที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาอาจมีไม่ครบถ้วนเมื่อเทียบกับสถานประกอบการ จึงคาดหวังว่าโครงการดี ๆ เช่นนี้จะได้รับการขยายผลต่อไปในอุตสาหกรรมอื่น เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือดังกล่าว เป็นความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน 2) โครงการรับนักศึกษาระบบทวิภาคี 3) โครงการนักศึกษาทำงานชั่วคราว และ 4) โครงการจัดตั้งร้านค้าย่อยในสถานศึกษาในรูปแบบมินิบิ๊กซี โดยหลังจากนี้ บิ๊กซีจะไปพิจารณาเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือในการส่งนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาไปฝึกประสบการณ์และทำงานในบิ๊กซี สาขาประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม ลาว กัมพูชา เป็นต้น

สำหรับการดำเนินความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติกับบิ๊กซีอย่างมาก ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาของไทย เพราะบิ๊กซี ถือคติว่า “ห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า” และบิ๊กซีจะเป็นที่พึ่งของชุมชน

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ กล่าวว่า สอศ. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการอาชีวศึกษาให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้ประกอบการ อาทิ โครงการ “ฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ” (Education to Employment: Vocational Boot Camp), การส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ไปพร้อม ๆ กับการเรียน, โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ, การปลูกฝังให้เด็กมีวินัยในการทำงาน มีความซื่อสัตย์ อดทนอดกลั้น เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ เป็นต้น จึงขอให้ภาคเอกชนมั่นใจว่า สอศ. มีความตั้งใจและดำเนินการอย่างเต็มความสามารถในการพัฒนาเด็กอาชีวศึกษา เพื่อส่งผ่านกำลังแรงงานที่มีความรู้ความสามารถและมีอุปนิสัยที่ดีไปสู่ผู้ประกอบการต่อไป

ทั้งนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนของนักเรียนนักศึกษาที่ได้เข้าฝึกประสบการณ์กับบิ๊กซีเป็นระยะเวลากว่า 1 เดือน กล่าวถึงประสบการณ์การฝึกประสบการณ์ โดยตัวแทนนักเรียนนักศึกษากล่าวตอนหนึ่งว่า การฝึกประสบการณ์ทำให้ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยได้ทำ การเรียนในห้องเรียนกับการได้ฝึกประสบการณ์มีความแตกต่างกัน เพราะการในห้องเรียนจะได้เรียนอย่างเดียว แต่การฝึกประสบการณ์คือการเรียนรู้การทำงานจริง มีเพื่อนร่วมงาน และได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ เช่น การสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติ จึงขอเชิญชวนรุ่นน้องมาฝึกประสบการณ์ภายใต้โครงการดี ๆ เช่นนี้


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ
23/6/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  273 MOU พัฒนาทักษะการเรียนรู้สายอาชีพ
  231 สอศ.จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม
  218 สอศ.จัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ ครั้งที่ 1
  207 ประชุมการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
  187 อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์
  169 ศธ.-CP ร่วมอบรมพัฒนาผู้นำอาชีวะเกษตร
  104 เปิดตัวโครงการฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ
  089 สอศ.เตรียมฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ Vocational Boot Camp ทั่วประเทศ
  051 การประชุมวิชาการระดับชาติ อกท. ครั้งที่ 38 จ.อทัยธานี
  028 ผลประชุมคณะทำงานสานพลังประชารัฐ E2 และ E5
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ