.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 322/2560
รมว.ศธ."นพ.ธีระเกียรติ"
เปิดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา


วันนี้ (23 มิ.ย.60) เวลา 09.00 น. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา กล่าวรายงาน จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ชี้แจงถึงพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 3 ฉบับกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ส่วน รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ต่อจากนั้นจนถึงช่วงบ่าย เป็นการรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา และร่างพระราชบัญญัติทั้ง 3 ฉบับที่เกี่ยวข้อง โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ร่วมรับฟังข้อสรุปและเป็นประธานปิดการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นครบ 4 ภาค

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวในพิธีเปิดตอนหนึ่งว่า คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการดูแลโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบหลักการในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา โดยส่วนตัวขอให้พิจารณาโครงสร้างที่จะต้องแตกต่างไปจากการจัดตั้งทบวงมหาวิทยาลัยในอดีต หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ชุดใหม่ที่จะมีหน้าที่กำกับดูแลทิศทางการอุดมศึกษา ซึ่งอาจจะเป็นชื่อเดิมหรือชื่อใหม่ก็ได้ แต่ขอให้เร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขกฎกระทรวงให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

นอกจากนี้ ฝากให้คณะทำงานเตรียมความพร้อมฯ รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) จากประชาชน โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาให้มากขึ้น เพื่อจะได้ทราบความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง เพราะในต่างประเทศก็ได้มีการสอบถามความต้องการของผู้เรียนระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งพบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ตอบมาว่าต้องการใกล้ชิดกับอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น และขอให้มีสัดส่วนระหว่างผู้เรียนกับอาจารย์ที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ขอให้นำวังวนปัญหาเดิม ๆ ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยหลายแห่งของไทย ไม่เว้นแม้แต่มหาวิทยาลัยชื่อดังในเวลานี้ที่ประสบปัญหาธรรมาภิบาล จึงอาจต้องเปลี่ยนวิธีคิดและคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่เหมาะสมด้วย

นพ.ธีระเกียรติ ยังได้ฝากให้พิจารณาประเด็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยของไทยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำและประสบผลสำเร็จในการจัดการศึกษา การปลดล็อกกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้ทำงานง่ายขึ้น การผลิตบัณฑิตในสาขาต่าง ๆ ให้สอดคล้องต่อความต้องการของประเทศ การพิจารณาผลงานทางวิชาการที่จะต้องคำนึงถึงบริบทของมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกัน เช่น มหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ และอีกประเด็นที่สำคัญคือ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจำเป็นจะต้องมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพ การผลิตผู้เรียน และการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ยืนยันในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมสนับสนุนการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา และเห็นว่าเสียงส่วนใหญ่ของสังคมต่างต้องการให้เดินหน้าในเรื่องนี้เช่นกัน แต่ก็ขอให้คณะทำงานตอบสังคมและ Stakeholder ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมถึงความจำเป็นต่อการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาในครั้งนี้

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งประกอบด้วยร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... โดยช่องทางการแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ สกอ. www.mua.go.th ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2560

ทั้งนี้ ความสำคัญของการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา เพื่อเป็น "เสาหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่า" และตอบโจทย์ที่สำคัญให้กับสังคมด้วย 4 เป้าหมายหลักคือ 1) บริหารงานอุดมศึกษายุคใหม่ที่เป็นพลวัตเพื่อมวลมนุษย์ 2) ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ ศักยภาพ ตรงเป้า สนองตอบต่อการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 3) สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 4) สานความเข้มแข็งของประชารัฐ สร้างสังคมที่มีความสุข ความดีงาม น่าเชื่อถือ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลกที่มีคุณภาพ

โดยบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา ที่มีต่อโมเดลการขับเคลื่อนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล กำหนดไว้ใน 5 วาระ คือ

วาระที่ 1 เตรียมคนไทย 4.0 เพื่อก้าวสู่โลก
วาระที่ 2 พัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
วาระที่ 3 บ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
วาระที่ 4 การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านกลไกของ 18 กลุ่มจังหวัด และ 76 จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
วาระที่ 5 บูรณาการอาเซียน เชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ กล่าวว่า ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ประกอบด้วย 3 ฉบับ โดยมีหลักการที่สำคัญ ดังนี้

1) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีหลักการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เพื่อจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา

2) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ. .... มีหลักการสำคัญเพื่อให้มีกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวง ซึ่งได้กำหนดให้กระทรวงการอุดมศึกษามีส่วนราชการ ดังนี้ 1) สำนักงานรัฐมนตรี (สร.) 2) สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.) เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นกรม 3) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการ เป็นนิติบุคคล มีฐานะเทียบเท่ากรม โดยในส่วนของการแบ่งส่วนราชการของ สร.และ สป.ให้ออกเป็นกฎกระทรวง และให้ระบุหน้าที่และอำนาจของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวง นอกจากนี้ ระบุให้ รมว.การอุดมศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และจะให้มี รมช.การอุดมศึกษาเป็นผู้สั่งและปฏิบัติราชการก็ได้ ส่วนหน้าที่ของ สร.จะกำหนดไว้ในมาตรา 12 โดยมีเลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี และกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในเรื่องการอุดมศึกษา และเป็นหรือเคยเป็นอธิการบดี รองอธิการบดี หรือคณบดี และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานในระดับสูงในสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาด้วย

3) ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... มีหลักการสำคัญเพื่อให้มีกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา ในการจัดการอุดมศึกษา 5 ด้าน คือ หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ หลักความเสมอภาค หลักธรรมาภิบาล และหลักการรับผิดชอบต่อสังคม


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
23/6/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  292 งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8
  282 ปิดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6 หาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
  280 CP มอบทุนนักศึกษาและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
  262 จุฬาฯ-ปขมท.จัดประชุมวิชาการ Thailand 4.0 กับอุดมศึกษาไทย
  228 บทบาทหาวิทยาลัยไทยต่อไทยแลนด์ 4.0
  225 บรรยาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  210 ลประชุม ก.พ.อ. 4/2560
  175 คุรุราชัน พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
  165 ผลประชุม ก.พ.อ. 3/2560
  158 เปิดเรือนเยือนราชมงคลรัตนโกสินทร์
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ