.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 321/2560
"ปนัดดา" พบปะครูและนักเรียนที รร.วัดสระเกศ และ
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล


เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมเยียนพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ และลูกหลานนักเรียน โรงเรียนวัดสระเกศ เรื่อง 'สืบสานพระราชปณิธาน โรงเรียนคุณธรรม' ภายหลังเคารพธงชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนวัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยมีนายทศพล สังข์ทิตนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตนักศึกษาฝึกสอน และนักเรียน ให้การต้อนรับ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า โรงเรียนวัดสระเกศเป็นโรงเรียนคู่บ้านคู่เมือง และเป็นที่รู้จักกล่าวขานของประชาชนชาวไทยมาช้านานถึง 119 ปีแล้ว อีกทั้งเป็นที่ทราบกันดีว่ามีศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากโรงเรียนวัดสระเกศหลายท่าน ประสบความสำเร็จในชีวิตและเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศ จึงขอขอบคุณครูอาจารย์ทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ช่วยกันอบรมสั่งสอนลูกศิษย์มาทุกรุ่นทุกสมัย จึงทำให้เกิดความสำเร็จขึ้นได้

สำหรับการมาเยี่ยมเยียนในครั้งนี้ เพื่อมาขอความร่วมมือผู้บริหาร คณาจารย์ และลูกหลานนักเรียนโรงเรียนวัดสระเกศทุกคน ให้ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งมีตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม 5 ข้อ ได้แก่ 1) ความพอเพียง โดยขอให้ลูกหลานเยาวชนยึดหลักปรัชญาความพอเพียงในการดำรงชีวิต 2) ความกตัญญู เป็นสิ่งสำคัญ เพราะการเป็นคนดีนั้นขาดความกตัญญูไม่ได้ ความกตัญญูจึงเป็นสัญลักษณ์ของคนดี 3) ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างชาติ และพัฒนาประเทศให้มีความเจริญ ดังคำกล่าวที่ว่า “สังคมที่ดีจะเกิดขึ้นได้ สังคมนั้นต้องมีความซื่อสัตย์หรือมีหลักธรรมาภิบาล” 4) ความรับผิดชอบ โดยลูกหลานนักเรียนต้องมีความรับผิดชอบในการดำรงชีวิตและรักษาคำพูดของตน และ 5) การมีอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม

หากทุกคนสามารถร่วมกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมได้ ก็จะเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ลูกหลานนักเรียนเป็นนักการศึกษาที่ดีและเป็นคนดีมีคุณธรรม ตลอดจนเป็นการทำความดีถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วย

นอกจากนี้ ขอฝากข้อคิดกับลูกหลานนักเรียนโรงเรียนวัดสระเกศทุกคน โดยขอให้ดำรงชีวิตบนความไม่ประมาท ตั้งอยู่ในความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระวังเรื่องค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง เพราะสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครจะไม่เหมือนกับสถานศึกษาในต่างจังหวัด เนื่องจากความแตกต่างในการใช้ชีวิตในสังคม ทั้งนี้ ขอบคุณนิสิตนักศึกษาฝึกสอน ที่มาช่วยฝึกสอนและฝึกประสบการณ์สอนของตนเอง เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกสอนแล้วขอให้ไปเป็นครูที่ดีของชาติ และสอนเด็กให้เป็นคนดีต่อไป

นอกจากภารกิจดังกล่าวในวันเดียวกันแล้ว ม.ล.ปนัดดา ได้เป็นประธานพิธีมอบรางวัลเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน แก่เครือข่ายครูที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 73 กลุ่ม และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ในโครงการ "เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท" จัดโดยมูลนิธิครูของแผ่นดิน ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก

ซึ่งได้กล่าวมีใจความตอนหนึ่งว่า คำว่าครู และการทำงานของครูนั้น ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ที่มุ่งผลลัพธ์เกิดกับลูกหลานที่จะเป็นอนาคตให้กับประเทศ หากครูอาจารย์ ผู้อำนวยการหรือครูใหญ่ เข้มแข็ง ยั่งยืน มุ่งมั่นอดทน เชื่อว่าความสำเร็จในการบ่มเพาะบ่มสอนนักเรียน ให้มีทักษะ ความสามารถ และเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ที่ขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปได้ไม่ยาก ขอให้ผู้ใหญ่ทั้งหลาย โดยเฉพาะครู ที่สอนและคลุกคลีอยู่กับเด็ก ๆ ร่วมกำหนดคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานเยาวชน เป็นเข็มทิศให้กับสังคมในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งเรื่องของแบบอย่างหรือ Idol จะเป็นต้นแบบที่ดีได้ ก็ต้องอาศัยความรัก ความผูกพัน ความมุ่งมั่นที่จะหวังให้ลูกหลานของเราเป็นคนดี เป็นเด็กดี โดยต้องสร้างและสานความผูกพันระหว่างกันอย่างต่อเนื่องยาวนาน พร้อมต้องอาศัยความอดทน ทุ่มเท และเสียสละในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพราะการสร้างคนให้มีคุณธรรมจริยธรรมคงสร้างไม่ได้เพียงในวันสองวัน

พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาส ประธานกรรมการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน กล่าวรายงานการจัดงานว่า มูลนิธิครูของแผ่นดิน ได้ดำเนินโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท โดยเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 เพื่อต้องการที่จะพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ประพฤติตนเป็นครูดีของแผ่นดิน มีศีลธรรม อุดมด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู เจริญรอยตามพระยุคคลบาท ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ว่า "ให้ครูรักนักเรียน นักเรียนรักคร,ู ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่แข่งขันกัน ให้แข่งขันกับตนเอง ให้เด็กเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่ช้ากว่า และให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทำร่วมกัน เพื่อให้เกิดความสามัคคี" โดยใช้กระบวนการสร้างแรงบันดาลใจ และกระบวนการกลุ่ม Professional Learning Community (PLC) เพื่อพัฒนาครูที่เข้าร่วมโครงการ

จากการดำเนินโครงการรุ่นแรก ซึ่งมีผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วม 2,539 คน (400 กลุ่ม) จาก 18 จังหวัดทั่วประเทศ พบว่ามีครูดีที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 3 ด้าน จำนวน 73 กลุ่ม ได้แก่ การครองตน การครองคน การครองงาน รวมทั้งยังเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเอง เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ช่วยยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู ตลอดจนพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วย เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า การเป็นครูดีไม่ใช่เรื่องง่าย ครูที่ดีต้องรู้จักเปิดใจให้คนอื่น มีคุณธรรมจริยธรรม โดยครูจะต้องดูแลศิษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียม รู้จักทำตัวเป็นผู้ปิดทองหลังพระก่อน หมั่นฝึกฝนตัวเองเป็นประจำสม่ำเสมอ เมื่อนั้นคุณค่าของครูจะเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอน

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ม.ล.ปนัดดา ได้ไปพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ และลูกหลานนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง 'ศาสตร์พระราชากับพัฒนาการทางการศึกษา' ณ หอประชุมเทพผดุงพร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตทวีวัฒนา โดยมีนายไชยา กัญญาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน ให้การต้อนรับ


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี, อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
23/6/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  319 พิธีประดับเข็มมงกุฎฯ ที่ รร.นวมินทราชุนูทิศ หอวัง นนทบุรี และบรรยายที่ รร.ปากเกร็ด
  316 STAR STEMS
  315 พบปะนักเรียนอิสลามวิทยาลัย
  314 เลขาฯกพฐ.ชี้แจงกรณีผู้ปกครองแฉ ผอ.รร.ดังเรียกเงิน 4 แสนเข้า ม.1
  313 พบปะนักเรียนชิโนรสวิทยาลัย
  310 ร่วมพิธีไหว้ครู รร.สารวิทยา และเปิดประชุมทีมเคลื่อนที่เร็วโรงเรียนคุณธรรม ที่นครนายก
  302 พบปะนักเรียนเทพศิรินทร์
  297 พบปะนักเรียน รร.วัดสุทธิวราราม
  296 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจห้องเรียนกีฬา
  294 ขับเคลื่อน รร.คุณธรรม ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ