.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 319/2560
"ปนัดดา" พบปะครูและนักเรียนที่นนทบุรี


จังหวัดนนทบุรี - รมช.ศึกษาธิการ "ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล" เดินทางไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นประธานในพิธีประดับเข็มมงกุฎขัตติยราชนารี และถวายสัตย์ปฏิญาณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี และบรรยายพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชากับพัฒนาการทางการศึกษา" ที่โรงเรียนปากเกร็ด

 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จัดพิธีประดับเข็มมงกุฎขัตติยราชนารี และถวายสัตย์ปฏิญาณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 460 คน โดยได้รับเกียรติจาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอัตลักษณ์ลูกหอวังนนทบุรี" เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาเรียนรู้และดำรงตน โดยมีนายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมงานจำนวนมาก

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่า รู้สึกภาคภูมิใจแทนผู้บริหาร คณะครู ตลอดจนผู้ปกครอง ที่อบรมบ่มสอนให้นักเรียนที่เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ มีความตั้งอกตั้งใจในการเข้ารับเข็มมงกุฎขัตติยราชนารี และถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยน้ำเสียง วาจาที่ไพเราะ อักขระที่ชัดเจน และสายตา ท่วงท่าอากัปกิริยา ที่มีความเรียบร้อยพร้อมเพรียงมาจากหัวใจ และเต็มเปี่ยมไปด้วยความยินดี มุ่งมั่น ตั้งใจ ส่งผลให้พิธีกรรมมีความศักดิ์สิทธิ์และสมพระเกียรติอย่างหาที่สุดมิได้

แต่มิว่าโรงเรียนจะมีความเก่าแก่เพียงไร มีวิทยาการ เครื่องมือที่ทันสมัยอย่างไร ก็ไม่มีความสำคัญไปกว่าการสร้างลูกหลานเยาวชนให้มีคุณภาพ เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่จะไปช่วยสร้างประเทศในอนาคต เพราะปัจจุบันผู้ใหญ่หลายฝ่าย ฝากความหวังไว้กับเด็ก ๆ ยุคใหม่ เนื่องด้วยปัญหาสังคมทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องที่ต้องพินิจพิจารณา เพื่อปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติ อุดมการณ์ และปรัชญาต่าง ๆ แก่นักเรียนนักศึกษา ดังเช่นคำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณที่นักเรียนได้เปล่งเสียงออกมา ว่า

"นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จะปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของโรงเรียน เคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูอาจารย์ จะยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความกตัญญู ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จะไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด และอบายมุขทั้งปวง พร้อมกับจะร่วมสร้างชื่อเสียงและเกียรติยศของโรงเรียนให้ปรากฏสืบต่อไป"

พร้อมขอให้น้อมนำรักษาเข็มมงกุฎขัตติยราชนารี ซึ่งมีพระนามาภิไธย "ส.ก." ที่ได้รับในครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้ระลึกและจดจำถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง ทรงเป็นคู่พระวรกาย คู่พระราชหฤทัย ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาโดยตลอดระยะเวลาอันยาวนาน สุดที่จะพรรณนาได้ครบถ้วน ตลอดจนน้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดจากภายใน จากความคิดที่มีหลักการถูกต้อง ชัดเจน ที่จะส่งผลถึงพฤติกรรม การปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ โดยเฉพาะตัวชี้วัด 5 ข้อ ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ อุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม ที่จะได้เชิญชวนให้โรงเรียน คณะครู และนักเรียน ร่วมขับเคลื่อนพร้อม ๆ กับอีก 30,000 โรงเรียนทั่วประเทศด้วย

นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 5 รอบ หรือ 60 พรรษา ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า "นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี" เมื่อปี พ.ศ.2534 จวบจนวันนี้โรงเรียนได้ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 25 ปี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่หาที่สุดมิได้ นำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติโสมนัส และความภาคภูมิใจอย่างใหญ่หลวงสู่คณะครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองและชาวจังหวัดนนทบุรี

ในปีการศึกษา 2560 นี้ โรงเรียนได้จัดพิธีอัญเชิญเข็มมงกุฎขัตติยราชนารีอย่างสมพระเกียรติ ด้วยขบวนเกียรติยศ มาประดิษฐานไว้ ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี แห่งนี้ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 460 คน เข้ารับประดับเข็มมงกุฎขัตติยราชนารี และถวายปฏิญาณต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดในชีวิต และเป็นเครื่องเตือนใจให้รักษาคุณงามความดี เพื่อดำรงตนให้สมดังอัตลักษณ์ของลูกหอวังนนท์ ที่ว่า "เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม" สืบไป

คติพจน์: ผู้ฟังดีย่อมเกิดปัญญา
เอกลักษณ์: รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
อัตลักษณ์: เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
สีประจำโรงเรียน:
สีน้ำตาล-เหลือง


 โรงเรียนปากเกร็ด

จากนั้นเวลา 13.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง ศาสตร์พระราชากับพัฒนาการทางการศึกษา ในโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า ในยามที่ประเทศกำลังเศร้าโศกอยู่ในขณะนี้ ขอให้ทุกคนช่วยแปรเปลี่ยนความคิดถึงที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดขึ้นจริง ตามพระราชประสงค์ของพระองค์ จึงขอฝากความหวังไว้กับผู้บริหารและครูอาจารย์ ที่จะต้องทำงานหนักร่วมกัน เพื่อนำพาลูกหลานเยาวชนไปในทิศทางที่ถูกต้อง ทิศทางของคุณธรรม เพราะการอบรมสั่งสอนในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนั้น มิใช่หน้าที่ใครคนใดคนหนึ่ง หรือหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน โดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครอง ประชาชนในชุมชน ต้องเป็นแรงเสริมและร่วมมือกับสถานศึกษาอย่างจริงจังต่อเนื่อง

โดยเฉพาะหลักสำคัญ 5 ประการ คือ 1) ความพอเพียง ที่จะต้องมีความพอประมาณ ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย รู้จักความพอดี เพราะหากไม่รู้จักพอจะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้ 2) ความกตัญญู ทั้งต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ และพระกรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทย ตลอดจนผู้มีพระคุณ 3) ความซื่อสัตย์สุจริต ถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิต เรียกได้ว่าความซื่อสัตย์สุจริตสร้างชาติ 4) ความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเจริญสัมมาชีพต่อไปในวันข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ 5) การมีอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม อาทิ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยต้องยึดหลักความยุติธรรม

นายนพรัตน์ จั่นเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวแสดงความยินดีที่ได้ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงศึกษาธิการ และรับฟังแนวคิดและแนวทางตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

"โรงเรียนปากเกร็ด" เป็นโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภายใต้วิสัยทัศน์ "โรงเรียนปากเกร็ด เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน สืบสานคุณธรรม เลิศล้ำความรู้ มุ่งสู่สากล" มีพันธกิจเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพและคุณธรรมบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสากล พัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ บริหารโรงเรียนด้วยหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้

คติพจน์: ปัญญาเป็นแก้วของนรชน
คำขวัญ: ลูกปากเกร็ดรักศักดิ์ศรี มีวินัย ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม
สีประจำโรงเรียน:
สีดำ-แดง


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
22/6/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  316 STAR STEMS
  315 พบปะนักเรียนอิสลามวิทยาลัย
  314 เลขาฯกพฐ.ชี้แจงกรณีผู้ปกครองแฉ ผอ.รร.ดังเรียกเงิน 4 แสนเข้า ม.1
  313 พบปะนักเรียนชิโนรสวิทยาลัย
  310 ร่วมพิธีไหว้ครู รร.สารวิทยา และเปิดประชุมทีมเคลื่อนที่เร็วโรงเรียนคุณธรรม ที่นครนายก
  302 พบปะนักเรียนเทพศิรินทร์
  297 พบปะนักเรียน รร.วัดสุทธิวราราม
  296 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจห้องเรียนกีฬา
  294 ขับเคลื่อน รร.คุณธรรม ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  288 พบปะนักเรียน รร.มัธยมวัดดุสิตาราม
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ