.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 316/2560
หารือการปลูกฝังเยาวชนตามแนวคิด STAR STEMS


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือกับ พล.อ.ดร.พหล สง่าเนตร ประธานคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู้ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และคณะ เกี่ยวกับการปลูกฝังเยาวชนตามแนวคิด “STAR STEMS" สร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจไทย ไปสร้างชาติ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนร่วมกับโครงการโรงเรียนคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีนายไพโรจน์ อนุรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ว่าที่ ร.ต.ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวแสดงความยินดีที่ได้ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู้ สปท. ซึ่งได้นำเสนอกระบวนการคิดที่จะนำไปสู่การสร้างเด็กและเยาวชน ให้เป็นพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจไทย ไปสร้างชาติ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด “STAR STEMS” ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ

STAR ได้แก่ Student-คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ, Teacher-กระตุ้นความคิด กระตุ้นจินตนาการ แนะนำ กำกับ, Academic-บูรณาการสาระวิชา ความดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ รับผิดชอบ, Revolution-ทุกอย่างต้องปรับเปลี่ยน พลิกผันทันที

STEMS เป็นการเรียนรู้แบบ Situation Based Learning : SbL พร้อมสอดแทรกเรื่องคุณธรรม ความเป็นไทยตลอดเวลา ได้แก่ Scientific Thinking หลักเหตุและผล, Thai-Technology หลักภูมิปัญญาไทย ศาสตร์พระราชา, English-Engineering หลักประสิทธิภาพ ระบบและการสื่อสารภาษาอังกฤษ, Moral-Mathematics หลักพิสูจน์ด้วยหลักตรรกะและคุณธรรม, Socio Geology หลักความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับภูมิสังคม

ซึ่งแนวคิดนี้จะเป็นอีกพลังสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูประบบการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ตอบโจทย์การพัฒนาคนไทยได้ตามเป้าหมายของการศึกษาชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 วรรค 4 ที่ระบุไว้ว่า “การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย รัก-ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” เป็นอีกกลไกหนึ่งที่มีความพร้อมสำหรับบูรณาการกับการเรียนการสอนทุกสาระวิชา โครงการพิเศษ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกรูปแบบ

ทั้งนี้ โครงการโรงเรียนคุณธรรม ของกระทรวงศึกษาธิการ มีความก้าวหน้าในหลายส่วน ดังนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการใน 2 ส่วน คือ คณะกรรมการดำเนินงานอำนวยการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม เพื่อจัดทำข้อเสนอด้านนโยบายในการจัดการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมกำหนดแนวทางการนิเทศติดตาม และให้คำปรึกษาแนะนำ และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม โดยมีผู้แทนองค์กรหลักและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ จัดทำระบบนิเทศและประเมินผล ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเข้าร่วมโครงการ 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 4 ประการแก่เด็กและเยาวชน ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมในปี 2560 จำนวน 10,000 แห่ง และในปลายปีนี้คาดว่าจะขยายผลให้ครอบคลุมโรงเรียนสังกัด สพฐ. อย่างน้อย 30,000 แห่ง, มีครูวิทยากร 135,529 คน, ศึกษานิเทศก์ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 675 คน, ทีมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด่วนพิเศษ (Express Moral Service: EMS) ระดับภูมิภาค 40 คน, ทีมเคลื่อนที่เร็วโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Roving Teams: RT) ระดับเขตตรวจราชการ 225 คน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งผู้อำนวยการที่บรรจุใหม่ ผู้อำนวยการสถานศึกษารับการประเมินคุณภาพภายใน และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่และที่ได้รับคัดเลือก 398 คน เตรียมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง 40 คน ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำสถานศึกษาคุณธรรมให้แก่ครู ผู้บริหารและบุคลกรอาชีวศึกษา 489 คน และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นิเทศอาสาติดตามสถานศึกษาคุณธรรม 100 คน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดำเนินโครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ, โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถาบันอุดมศึกษา, โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้นำนักศึกษา, โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา ทั้งนี้มีแผนที่จะถอดบทเรียนความสำเร็จการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม พร้อมสำรวจความสมัครใจเข้าร่วมโครงการในปีต่อไป

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งอยู่ระหว่างพัฒนารูปแบบกลไกการเสริมสร้างวินัย 4 ด้าน (ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติตามระเบียบ และการมีจิตอาสา เสียสละ) พร้อมคู่มือ เพื่อทดลองใช้ในโรงเรียนตัวอย่างเป็นเวลา 3 เดือน นอกจากนี้ยังมีโครงการประเมินความเป็นพลเมืองของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
กลุ่มสารนิเทศ สป.: ถ่ายภาพ
19/6/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  315 พบปะนักเรียนอิสลามวิทยาลัย
  314 เลขาฯกพฐ.ชี้แจงกรณีผู้ปกครองแฉ ผอ.รร.ดังเรียกเงิน 4 แสนเข้า ม.1
  313 พบปะนักเรียนชิโนรสวิทยาลัย
  310 ร่วมพิธีไหว้ครู รร.สารวิทยา และเปิดประชุมทีมเคลื่อนที่เร็วโรงเรียนคุณธรรม ที่นครนายก
  302 พบปะนักเรียนเทพศิรินทร์
  297 พบปะนักเรียน รร.วัดสุทธิวราราม
  296 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจห้องเรียนกีฬา
  294 ขับเคลื่อน รร.คุณธรรม ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  288 พบปะนักเรียน รร.มัธยมวัดดุสิตาราม
  287 เห็นชอบเปิดห้องเรียนกีฬาเพิ่ม 4 แห่ง
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ