.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 315/2560
รมช.ศธ."ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล" พบปะสนทนากับครู-นักเรียนโรงเรียนอิสลามวิทยาลัย


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง 'ศาสตร์พระราชากับพัฒนาการทางการศึกษา' เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ถนนประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ โดยมีรองผู้อำนวยการอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คณาจารย์ และลูกหลานนักเรียนกว่า 500 คน เข้าร่วมรับฟัง

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า โดยส่วนตัวได้มีโอกาสเดินทางผ่านอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยหลายครั้ง ซึ่งการมาเยี่ยมเยียนและพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ และลูกหลานนักเรียนในครั้งนี้ ทำให้รู้สึกอบอุ่นใจ สุขใจ และยินดีที่ได้มาพบกับทุกท่าน อีกทั้งยังเป็นความตั้งใจในการมาขอความร่วมมือครูอาจารย์ และลูกหลานนักเรียนทุกคน ให้ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมในสถานศึกษาทุกสังกัด ซึ่งมีตัวชี้วัดสำคัญ 5 ประการ คือ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ และ 5) การมีอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นการบำเพ็ญคุณความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย ซึ่งจากการไปเยี่ยมเยียนและพบปะครูอาจารย์ และพี่น้องประชาชนมาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ พบว่าทุกคนยังคงเศร้าโศกเสียใจกับการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9

นอกจากการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมแล้ว ขอฝากให้ครูอาจารย์ช่วยกันอบรมสั่งสอนลูกหลานนักเรียนให้มีความเป็นสุภาพชน กตัญญูรู้คุณ ซื่อสัตย์สุจริต อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่อวดรู้อวดดี เคารพบิดามารดาและครูอาจารย์ มีวิจารณญาณในการใช้ Social Network คำนึงถึงมารยาทและจรรยาบรรณ ตลอดจนนำความถูกต้องและความมีไมตรีมาสู่สังคมไทย ทั้งนี้ ไม่ว่าการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมและการสั่งสอนลูกศิษย์จะมีความยากลำบากเพียงใดก็ขอให้ช่วยกันดูแลลูกหลานเยาวชนให้เป็นคนดีให้ได้

"อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย"

พ.ศ. 2493 ได้จัดตั้งอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และเปิดทำการสอนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2493 ณ เลขที่ 89/1 ถนนเตชวณิช ตำบลสามเสนใน อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร ใกล้บริษัทโรงงานปูนซีเมนต์ไทย จำกัด บางซื่อ มีขุนคงฤทธิ์ศึกษากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน โดยมีนายรังสฤษดิ์ เชาวน์ศิริ เป็นอาจารย์ใหญ่ สังกัดกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ รับเฉพาะนักเรียนชายที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 เข้าศึกษาตามหลักสูตรวิชาการศาสนาอิสลาม ภาษาอาหรับ ภาษามลายู และความรู้ทั่วไป เทียบเท่าหลักสูตรอนุปริญญา ผู้เข้าศึกษาเรียกว่า “นิสิต” จัดให้อยู่หอพักโดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนและค่าอาหารแต่อย่างใด

พ.ศ. 2494 กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกเลิกหลักสูตรปี 2493 เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าเรียนน้อย จึงเปลี่ยนมาใช้หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาแผนกอักษรศาสตร์แทน โดยให้มีการสอนวิชาการศาสนาอิสลาม ภาษาอาหรับ และภาษามลายูด้วย ในปีนี้อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยได้ย้ายสังกัดจากกรมการศาสนามาอยู่กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2498 เริ่มเปิดสอนชั้น ม.1 และ ม.4 หลังจากนั้นได้เปิดชั้นเรียนอื่น ๆ ในปีต่อมา จากนั้นในปี พ.ศ. 2503 ได้เปิดสอนชั้นเตรียมอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์ นับว่าปีการศึกษา 2503 ได้เปิดสอนทั้งประโยคมัธยมศึกษา และประโยคเตรียมอุดมศึกษาโดยสมบูรณ์ คือ ม.1 - ม.6 ซึ่งทุกระดับชั้นจะมีการเรียนการสอนอิสลามศึกษา และประโยคเตรียมอุดมศึกษาแผนกอักษรศาสตร์ และมีการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับด้วย ต่อมาได้เปลี่ยนหลักสูตรการสอนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนหลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-7) และ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.1-3)

พ.ศ. 2506 เปลี่ยนหลักสูตรการสอนในชั้นประโยคเตรียมอุดมศึกษา เป็นหลักสูตร พ.ศ. 2503 โดยเปิดสอนครบทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.1-3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.4-5)

พ.ศ. 2508 ย้ายจากสถานที่เดิมมาอยู่ที่ 146 หมู่ 1 ถนนประชาอุทิศ ตำบลทุ่งครุ อำเภอทุ่งครุ กรุงเทพฯ ซึ่งมีเนื้อที่ 41 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา ก่อสร้างอาคารเรียน 2 หลัง หอพักนักเรียนประจำ 1 หลัง บ้านพักครู โรงอาหาร โรงครัว ขุดสระน้ำ

พ.ศ. 2515 เปิดรับนักเรียนหญิงเข้าเรียนชั้น ป.5, มศ.1 และ มศ.4 เป็นครั้งแรก เป็นการเริ่มต้นสถานศึกษาประเภทสหศึกษา

เอกลักษณ์ของโรงเรียน "ลูก อ.ว.ท. ยึดมั่นหลักศาสนา"
อัตลักษณ์ของโรงเรียน "สมานฉันท์ สันติสุข"
คำขวัญประจำโรงเรียน "เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำกีฬา"
สีประจำโรงเรียน "เขียว-ขาว" สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงามทางการศึกษา สีขาว หมายถึง การยึดมั่นในศาสนา
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน "เป็นสถาบันที่มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นำกีฬา ล้ำหน้าเทคโนโลยี ยึดถือวิถีความพอเพียง และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข"


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
19/6/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  314 เลขาฯกพฐ.ชี้แจงกรณีผู้ปกครองแฉ ผอ.รร.ดังเรียกเงิน 4 แสนเข้า ม.1
  313 พบปะนักเรียนชิโนรสวิทยาลัย
  310 ร่วมพิธีไหว้ครู รร.สารวิทยา และเปิดประชุมทีมเคลื่อนที่เร็วโรงเรียนคุณธรรม ที่นครนายก
  302 พบปะนักเรียนเทพศิรินทร์
  297 พบปะนักเรียน รร.วัดสุทธิวราราม
  296 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจห้องเรียนกีฬา
  294 ขับเคลื่อน รร.คุณธรรม ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  288 พบปะนักเรียน รร.มัธยมวัดดุสิตาราม
  287 เห็นชอบเปิดห้องเรียนกีฬาเพิ่ม 4 แห่ง
  285 พบปะนักเรียน รร.นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ