.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 312/2560
"สุรเชษฐ์" บรรยายการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ นการประชุมโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในทุกช่วงวัยในทุกพื้นที่ เป็นหน้าที่หลักของกระทรวงศึกษาธิการ โดยในห้วงที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้, พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 10 จังหวัดตามประกาศของรัฐบาล, พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ตลอดจนพื้นที่ชายแดนทั่วประเทศ

สำหรับการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา (4 อำเภอ คือ เทพา จะนะ นาทวี และสะบ้าย้อย) ซึ่งจากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลพบว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสภาพปัญหาด้านการศึกษาคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าพื้นที่อื่นในประเทศไทย และคุณภาพการศึกษายังอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐาน อีกทั้งการบริหารจัดการที่ผ่านมายังไม่มีความเป็นเอกภาพและขาดการบูรณาการ

แต่ภายหลังที่ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) หรือ "กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) : Forward Section, Ministry of Education" เพื่อทำหน้าที่บูรณาการการแผนงานและโครงการให้เกิดการบริหารงานอย่างมีเอกภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงการทำงานต่าง ๆ ทำให้สามารถแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการได้ และส่งผลให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้นตามลำดับทุกปี

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ได้นำปัจจัยที่มีความแตกต่างในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ สังคมที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรม, มีเด็กที่อยู่ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา, สถานศึกษาที่มีทั้งสังกัดของรัฐและเอกชน ฯลฯ มาพิจารณาเพื่อจัดทำ "แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)" ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญ 6 ด้าน คือ 1. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 2. การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตาม 14 เป้าหมาย 55 ตัวชี้วัด 18 กลยุทธ์ และ 81 แนวทาง

เมื่อได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี พ.ศ.2560-2579แล้วเสร็จ ก็ต้องนำแผนดังกล่าวขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ โดยได้มีการชี้แจงและแถลงแผนไปเมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเข้าร่วมรับฟัง เนื่องจากเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนการศึกษาของแต่ละจังหวัด อีกทั้งได้เน้นย้ำให้แต่ละพื้นที่นำจุดแข็งและโอกาสในพื้นที่นั้น ๆ มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนการศึกษาด้วย และขอให้มุ่งเน้นหลักการทำงาน คือ

  คิดให้ครบ : การคิดให้ครอบคลุม และครบทุกด้าน
ทบทวนเป็นห้วง ๆ : ระหว่างการดำเนินงานตามแผนให้ดำเนินการทบทวน ปรับปรุง และแก้ปัญหาไปพร้อม ๆ กันด้วย เพื่อช่วยทบทวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนด
ห่วงการรับรู้ : โดยเริ่มจากการสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจภายในองค์กรก่อน เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้แผนการทำงานและเกิดการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนอย่างสอดคล้อง
บูรณาการทำงาน : ทุกภาคส่วนต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงาน และให้ความร่วมมือหรือการทำงานเชิงบูรณาการซึ่งกันและกัน
สืบสานศาสตร์พระราชา : ขอให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการสอดแทรกไว้ในแผนการศึกษาและการดำเนินชีวิต
 

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันพัฒนาการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความสงบสุขได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ประเทศเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการพัฒนาการคุณภาพการศึกษาในพื้นที่อื่น ๆ ได้แก่  1) การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 10 จังหวัด ได้แก่ ตาก สงขลา มุกดาหาร นครพนม สระแก้ว ตราด เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย และนราธิวาส  2) การจัดการศึกษาแบบบูรณาการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง  3) การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 27 จังหวัด 105 อำเภอ

ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่เป็นอย่างดี และมีแนวทางที่จะจัดประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนการศึกษาชายแดนของจังหวัดต่าง ๆ 27 จังหวัด รวมทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 32 จังหวัด ในเดือนตุลาคม 2560 เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดน อีกทั้งเป็นการทบทวนการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ตามหลัก After Action Review: AAR

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวด้วยว่า การบรรยายในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัดทุกคน ในการที่จะนำข้อมูลไปปรับใช้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการวางแผนและดำเนินงานในเขตพื้นที่ของตนเองมากยิ่งขึ้น อีกทั้งขอให้ทุกหน่วยงานน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักของการวางแผนงาน เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ที่จะต้องศึกษาปัญหาอย่างถ่องแท้ ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง และต้องเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน นำไปสู่การพัฒนา ตลอดจนมีการทบทวนการปฏิบัติงานเป็นห้วง ๆ ต่อไป


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
17/6/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค

   
  305 เปิดประชุมพัฒนาผู้บริหาร ศธภ./ศธจ.ทั่วประเทศ
  284 ปิดการประชุมแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ภาคอีสานเหนือ ที่นครพนม
  281 ประชุมแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ภาคอีสานเหนือ ที่มีพื้นที่ติดกับลาว
  267 ประชุมแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ภาคเหนือ ที่มีพื้นที่ติดกับลาว
  257 แต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัด 76 ราย
  249 ประชุมแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ภาคตะวันตก ที่ประจวบคีรีขันธ์
  238 ประชุมแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่อุบลราชธานี
  214 รับฟังแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ภาคตะวันออก ที่จันทบุรี
  190 ประชุม คกก.ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ.ในภูมิภาค 2/2560
  185 ประชุมชี้แจงการปฏิรูปการศึกษา ศธ.ในภูมิภาคที่ขอนแก่น-สงขลา-กรุงเทพฯ
  176 การประชุมชี้แจงการจัดตั้งศึกษาธิการภาคและจังหวัด
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ