.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 309/2560
"สุรเชษฐ์" ตรวจเยี่ยมการวางระบบงานการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้


จังหวัดสงขลา - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการวางระบบงานการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตั้งคณะทำงานการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) หรือศึกษาธิการส่วนหน้า เป็นประธานนั้น เพื่อต้องการสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นในพื้นที่

ซึ่งนอกจากจะเป็นนโยบายสำคัญของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแล้ว ต้องการให้หน่วยงานและประชาชนได้เข้าใจการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการอย่างกว้างขวาง เพราะเมื่อประชาชนรับรู้และเข้าใจงานของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว จะเกิดความร่วมมือร่วมใจทั้งจากส่วนราชการ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม NGO รวมทั้งสื่อมวลชนในด้านการศึกษาอีกด้วย

การตรวจเยี่ยมกิจกรรมการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครั้งนี้ ทำให้เห็นความก้าวหน้าของการเตรียมการดำเนินงานการสร้างเครือข่ายในการสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง  "ศึกษาธิการส่วนหน้า" ได้จัดระบบเครือข่ายในการสร้างการรับรู้ออกเป็น 3 ระดับ คือ 1) คณะทำงานสร้างการรับรู้ โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.ศปบ.จชต. เป็นประธาน 2) คณะทำงานขับเคลื่อน โดยมีนายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผล สพฐ. เป็นประธาน 3) เครือข่ายระดับหน่วยงานในพื้นที่ ทั้ง 63 หน่วยงาน

โดยได้กำหนดช่องทาง (Media) ในการสร้างการรับรู้ออกเป็น 4 ช่องทาง คือ Social Network สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ พร้อมทั้งกำหนดตัวบุคคลผู้รับผิดชอบ (Admin) ทั้ง 4 ช่องทางดังกล่าว โดยมีทีมบริหารจัดการ (Control Unit) และทีมรายงานผลการดำเนินงาน (Project Reporter) ร่วมดูแลระบบงานการสร้างการรับรู้ของ ศปบ.จชต. ทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ

ดังนั้น จึงต้องการมาพบปะให้กำลังใจ ให้การสนับสนุน และติดตามการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้กำลังใจแก่คนทำงาน เป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด และขอชื่นชมการวางแผนดำเนินการกิจกรรมนี้ที่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากของระบบการสร้างการรับรู้ของกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย

นายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผล สพฐ. ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  กล่าวว่า โครงสร้างระบบงานการสร้างการรับรู้ของ ศปบ.จชต. ถือเป็นรูปแบบการทำงานที่หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมและร่วมคิดร่วมวางแผนตามนโยบายของ พล.อ.สุรเชษฐ์ และนโยบายรัฐบาล โดยเน้นการสร้างเครือข่ายบุคคลให้เกิดขึ้นทั้ง 63 หน่วยงาน คือ สพฐ. 18 หน่วยงาน, กศน.5 หน่วยงาน, สช. 5 หน่วยงาน, สอศ. 18 หน่วยงาน, สกอ. 11 หน่วยงาน, ศธจ. 5 หน่วยงาน และ ศธภ. 1 หน่วยงาน โดยแบ่งทีมรับผิดชอบดูแลทั้ง 4 ช่องทางการเผยแพร่ รวมทั้งผ่านเว็บไซต์ ศปบ.จชต. moe-south.org อีกด้วย

ทั้งนี้ การสร้างการรับรู้ดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา" และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี คือ "ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21"

รวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์การศึกษา คือ 1. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 2. การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตาม 14 เป้าหมาย 55 ตัวชี้วัด 18 กลยุทธ์ และ 81 แนวทาง


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
15/6/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   
  308 การสัมมนาร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จ.สงขลาและสตูล 20 ปี
  306 ศธ.น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย จชต.
  276 ประชุมารสร้างการรับรู้ความเข้าใจ การศึกษาชายแดนใต้ 4/2560 ที่ปัตตานี
  261 ประชุมารสร้างการรับรู้ความเข้าใจ การศึกษาชายแดนใต้ 3/2560 ที่นราธิวาส
  258 การสัมมนาร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จ.นราธิวาส 20 ปี
  248 ติดตามการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจการศึกษาพื้นที่ชายแดนใต้ และกิจกรรมปิดภาคเรียนสานฝันฯ
  234 การสัมมนาร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จ.ยะลา 20 ปี
  230 กิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนของเด็กสานฝัน
  202 การสัมมนาร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จ.ปัตตานี 20 ปี
  198 ตรวจเยี่ยม นร.สานฝันฯอบรมเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น3 ที่สงขลา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ