.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 308/2560
สพฐ.ประชุมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาฯ จังหวัดสงขลา-สตูล 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)


จังหวัดสงขลา - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับฟังผลการประชุมและเป็นประธานปิดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4 (จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวง, ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการศึกษาจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมการประชุม

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ในครั้งนี้ ทำให้รู้สึกมีความสุขที่ได้เห็นทุกท่านตั้งใจทำงาน ซึ่งเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน รวมทั้งทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพที่ดีขึ้น อันจะส่งผลให้ประเทศชาติมีพลเมืองที่ดีต่อไป ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี คือ "ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21"

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผลการดำเนินการมีความครบถ้วนตามแผนที่ได้วางไว้ การประชุมในครั้งนี้จึงเป็นการสรุปในภาพรวม และได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ซึ่งกันและกัน

นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ได้จัดทำขึ้นตามแนวทางยุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ อาทิ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา, การขาดการบูรณาการ และการขาดเอกภาพในการดำเนินงาน อีกทั้งได้มีการปฏิบัติตามแผนควบคู่ไปกับการปรับปรุงและพัฒนาแผนเป็นระยะ

ซึ่งนับจากนี้ขอให้ทุกหน่วยงานนำแผนดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน เพราะการปฏิบัติเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้แผนที่วางไว้ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนร่วมกันสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย ซึ่งเป็นความตั้งใจของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา เพื่อให้เยาวชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม

รวมทั้งจัดการศึกษาให้กับคนในทุกช่วงวัยเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ตลอดจนสร้างความเสมอภาคในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำระบบการศึกษาที่เข้มแข็งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล

ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า จุดแข็งและโอกาสของจังหวัดสงขลา อาจจะมีข้อจำกัดที่แตกต่างจากจังหวัดอื่น เนื่องจากมีความหลากหลายตามบริบทต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ กล่าวคือ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 11 อำเภอ, 4 อำเภอในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และอำเภอสะเดาซึ่งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดังนั้น การจัดการศึกษาในอำเภอที่กล่าวมาทั้งสามแบบจะมีทั้งความเหมือนและความแตกต่าง การได้มาหารือร่วมกันในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษาในจังหวัดสงขลา โดยสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกัน พร้อมทั้งเชื่อมโยงแผนการศึกษาจังหวัดสงขลากับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี, แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งจังหวัดสงขลาจะดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ "สังคมแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำความรู้ สู่ความสุขที่ยั่งยืน"

อย่างไรก็ตาม จังหวัดสงขลามีพรมแดนติดต่อกับมาเลเซีย ซึ่งมีด่านถาวร 3 แห่ง ได้แก่ 1) ด่านสะเดา อำเภอสะเดา ตรงข้ามด่านบูกิตกายูฮีตัม รัฐเคดาห์ 2) ด่านปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา ตรงข้ามรัฐเปอร์ลิส และ 3) ด่านบ้านประกอบ อำเภอนาทวี ตรงข้ามด่านบ้านดูเรียนบูรง รัฐเคดาห์ โดยมีสินค้าส่งออกผ่านด่านในจังหวัดสงขลา คือ ยางธรรมชาติ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ไม้ยางพาราแปรรูป เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แผงวงจรไฟฟ้า ถุงมือยาง อุปกรณ์และส่วนประกอบของรถยนต์ แผ่นชิ้นไม้อัด ยางผสม ยางสังเคราะห์ วงจรพิมพ์ สิ่งสกัดจากมอลต์ และอาหารปรุงแต่งที่ทำจากแป้ง ในขณะที่มีสินค้านำเข้า คือ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ แผงวงจรไฟฟ้า เหล็กและเหล็กกล้า เครื่องรับโทรทัศน์ ยางสังเคราะห์ ลวดไฟฟ้าสำหรับพัน และตะปูควง โดยมูลค่าการค้าชายแดนด้านจังหวัดสงขลา-มาเลเซีย คือ 492,862.86 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 254,016.46 ล้านบาท และมีมูลค่าการนำเข้า 238,846.40 ล้านบาท ไทยได้เปรียบดุลการค้า 15,170.06 ล้านบาท

สำหรับจังหวัดสตูล มีจุดแข็งและโอกาสคือ มีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง เช่น เกาะหลีเป๊ะ และมีสถานศึกษาในเกาะแก่งหลายแห่ง ตลอดจนมีชาติพันธุ์ชาวเล ซึ่งจะนำไปสู่การรวบรวมข้อมูลด้านประชากรให้ครบทุกประเภท และมีด่านถาวรที่ติดกับประเทศมาเลเซีย 2 แห่ง ได้แก่ 1) ด่านวังประจัน อำเภอควนโดน ตรงข้ามด่านวังเกลียน รัฐเปอร์ลิส 2) ด่านสตูล อำเภอเมืองสตูล ตรงข้ามรัฐเปอร์ลิส มีสินค้าส่งออกผ่านด่านในจังหวัดสตูล คือ วัสดุก่อสร้าง อิฐเผา ดินเผา กระเบื้องมุงหลังคา และมีสินค้านำเข้าที่สำคัญ คือ เรือบาสก์เก่าใช้แล้ว ส่วนประกอบเครื่องบีบน้ำมันปาล์ม กะปิ และกุ้งฝอยหมักเกลือ โดยมูลค่าการค้าชายแดนด้านจังหวัดสตูล-มาเลเซีย คือ 1,004.80 ล้านบาท โดยมีมูลค่าการส่งออก 165.68 ล้านบาท และมีมูลค่าการนำเข้า 839.12 ล้านบาท ไทยขาดดุลการค้า 673.44 ล้านบาท

กล่าวโดยสรุป ข้อมูลการค้าชายแดนของ 2 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลาและสตูล พบว่าไทยมีมูลค่าการค้าระหว่างด่านชายแดนทั้งสองจังหวัด จำนวน 5 แห่ง รวมทั้งสิ้น 493,867.66 ล้านบาท โดยไทยได้เปรียบดุลการค้ามาเลเซีย จำนวน 14,496.62 บาท


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
15/6/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   
  306 ศธ.น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย จชต.
  276 ประชุมารสร้างการรับรู้ความเข้าใจ การศึกษาชายแดนใต้ 4/2560 ที่ปัตตานี
  261 ประชุมารสร้างการรับรู้ความเข้าใจ การศึกษาชายแดนใต้ 3/2560 ที่นราธิวาส
  258 การสัมมนาร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จ.นราธิวาส 20 ปี
  248 ติดตามการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจการศึกษาพื้นที่ชายแดนใต้ และกิจกรรมปิดภาคเรียนสานฝันฯ
  234 การสัมมนาร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จ.ยะลา 20 ปี
  230 กิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนของเด็กสานฝัน
  202 การสัมมนาร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จ.ปัตตานี 20 ปี
  198 ตรวจเยี่ยม นร.สานฝันฯอบรมเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น3 ที่สงขลา
  194 ตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะที่ปัตตานี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ