.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 306/2560
ธ.น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจ.บี. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้วิชาอื่น ๆ ของนักเรียน โดยมีการน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" มาเป็นแนวทางในการพัฒนา เพื่อให้ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ให้วิเคราะห์และจำแนกนักเรียนออกเป็นกลุ่มตามความสามารถในการเรียนรู้และใช้วิธีการที่เหมาะสมตามความสามารถของนักเรียน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นตามลำดับ

ในปีการศึกษา 2560 กระทรวงศึกษาธิการยังคงให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง จึงได้เชิญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาสรุปสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนผลสำเร็จที่เกิดขึ้น เพื่อให้มีการทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรให้คำแนะนำ

นอกจากนี้ ได้เชิญผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดมาร่วมประชุม เพื่อนำผลไปปฏิบัติในส่วนที่รับผิดชอบ โดยคาดหวังว่าในปีการศึกษานี้ จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระภาษาไทยตลอดจนกลุ่มสาระอื่นสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในภาพรวมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป ซึ่งจะมีการประเมินเป็นห้วง ๆ อย่างเข้มข้น ทุก ๆ ช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้เด็กจบ ม.1 ต้องอ่านคล่องเขียนคล่อง

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ดังนั้นศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) จึงกำหนดให้การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเป็นภารกิจที่สำคัญเร่งด่วน จึงกำหนดให้มีการประชุมขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นในครั้งนี้

โดยในภาคเช้า เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศการศึกษา และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบวิชาภาษาไทยทั้ง 13 เขต โดยมีผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จำนวน 2 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีศึกษาธิการภาค 8 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัด และบุคลากร ศปบ.จชต.เข้าร่วมการประชุม

ส่วนในภาคบ่าย เป็นการประชุมเพื่อพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรตลอดการประชุม


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี, พงศ์สัณห์ อุ่นอก สพป.ปัตตานี เขต 1: ถ่ายภาพ
14/6/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   
  276 ประชุมารสร้างการรับรู้ความเข้าใจ การศึกษาชายแดนใต้ 4/2560 ที่ปัตตานี
  261 ประชุมารสร้างการรับรู้ความเข้าใจ การศึกษาชายแดนใต้ 3/2560 ที่นราธิวาส
  258 การสัมมนาร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จ.นราธิวาส 20 ปี
  248 ติดตามการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจการศึกษาพื้นที่ชายแดนใต้ และกิจกรรมปิดภาคเรียนสานฝันฯ
  234 การสัมมนาร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จ.ยะลา 20 ปี
  230 กิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนของเด็กสานฝัน
  202 การสัมมนาร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จ.ปัตตานี 20 ปี
  198 ตรวจเยี่ยม นร.สานฝันฯอบรมเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น3 ที่สงขลา
  194 ตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะที่ปัตตานี
  182 ปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ