.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 304/2560
ผลประชุมองค์กรหลัก 13 มิถุนายน 2560


นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 22/2560 เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าที่ประชุมซึ่งมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ได้รับทราบมติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งประเด็นที่ได้หารือในประเด็นที่สำคัญ 2 เรื่อง ดังนี้

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ กล่าวว่า สำนักงบประมาณได้เห็นชอบแนวทางและปฏิทินการดำเนินงานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งเร็วขึ้นกว่าวงรอบปีที่ผ่าน ๆ มา โดยมอบให้ทุกกระทรวงเร่งจัดทำแผนงาน 2 ส่วน ทั้งแผนบูรณาการเชิงพื้นที่ และแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

การจัดทำแผนบูรณาการเชิงพื้นที่ ของกระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นบทบาทของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) สำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) และสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ที่จะต้องจัดทำแผนงานโครงการให้สนองตอบต่อความต้องการในระดับจังหวัด หรือแผนบูรณาการระดับภาค โดยต้องเร่งจัดทำแผนให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2560 ส่วนระยะที่สองจะเป็นการจัดทำแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม 2560

จุดเด่นของการจัดทำแผนดังกล่าว คือ กระทรวงศึกษาธิการจะวางแผนดำเนินการให้สอดรับกับการของบประมาณแบบบูรณาการทั้งเชิงพื้นที่และเชิงยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องกับปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ทั้งนี้ การจัดทำแผนบูรณาการดังกล่าวจะเป็นงานชิ้นแรกของ ศธจ./ศธภ.ที่ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งการจัดทำรายละเอียดวงเงินและคำของบประมาณรายจ่ายของกระทรวง จะต้องกำหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจน และการวางแผนผลิตผู้เรียนของสถาบันอุดมศึกษาจะต้องเป็นไปตามสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ


การสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ผ่านการจ้างนักศึกษากว่า 7 หมื่นราย

จากการที่กระทรวงการคลังได้รายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบผลความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หลังจากผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนทั้งสิ้น 14.1 ล้านราย โดยได้ตั้งเป้าการตรวจสอบสิทธิ์และคุณสมบัติต้องให้เสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

จากนั้นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติจะดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้ความช่วยเหลือมีประสิทธิภาพและตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบวงเงิน 971 ล้านบาท จากงบกลางปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อใช้ในการสำรวจข้อมูลผ่านการจ้างนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวนประมาณ 70,000 คน รวมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกกว่า 2,000 คน เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีรายได้เพิ่มในช่วงปิดเทอม

โดยรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าตอบแทนเหมาจ่ายให้นักศึกษา และเป็นค่าตอบแทนรายวันให้ครู และขอให้สำรวจข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เพื่อให้ทันกับการให้สวัสดิการผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านเกณฑ์ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ดังนั้น จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยให้นักศึกษาหาความรู้ ควบคู่ไปกับการบำเพ็ญประโยชน์และการสร้างรายได้อีกด้วย


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
กลุ่มสารนิเทศ สป.: ถ่ายภาพ
13/6/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  300 ภาคเอกชนสานพลังประชารัฐเข้าหารือเพื่อขอลดหย่อนภาษี
  291 ผลประชุมองค์กรหลัก 21/2560
  290 ปฐมนิเทศครูอาสาสมัครจีน รุ่นที่ 16
  279 ต้อนรับ นศ.จีนที่มาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
  274 ผลประชุมองค์กรหลัก 20/2560
  260 ผลประชุมองค์กรหลัก 19/2560
  252 พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย ร.9
  246 ปนัดดาบรรยายมุมมองการบริหารและประสบการณ์ของผู้บริหาร "คุณธรรมพระราชทาน"
  240 รับมอบหนังสือและเงินช่วยห้องสมุด 40 รร.ภาคใต้จากมติชน
  235 มอบนโยบายการยกระดับมาตรฐาน English Program
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ