.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 301/2560
"ปนัดดา" พบปะนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา


จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะสนทนากับคณาจารย์และลูกหลานนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในช่วงเวลาหลังเคารพธงชาติ เพื่อร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม หลังจากนั้น เดินทางไปเป็นประธานเปิดงาน Open House "เปิด...นวัตกรรมการศึกษาเพื่อผู้ประกอบการยุค 4.0+" ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาประเทศ จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นโรงเรียนอันทรงเกียรติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลกรุงเก่า ตั้งแต่ พ.ศ.2448 โดยยึดแบบอย่างของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนหลวงแห่งแรกของประเทศไทย โดยในส่วนของปรัชญาโรงเรียนที่ว่า “ตั้งใจเรียน เพียรทำดี มีวินัย รับใช้สังคม” ถือเป็นแนวทางการสร้างคนดีคนเก่งให้กับสังคม หากนักเรียนจะได้ยึดถือประจำใจตลอดเวลาทั้งในการเรียน การดำเนินชีวิต หรือในการทำงานต่อไปในอนาคต ก็จะเกิดสิ่งดี ๆ แก่ชีวิต เป็นพลังในการขวนขวายให้มีความแตกฉานในส่วนของวิชาการ ตลอดจนมุ่งมั่นเพียรพยายามทำความดี อยู่ในศีลในธรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยังเป็นเด็กและเยาวชน ที่จะส่งผลต่ออุปนิสัยเมื่อเติบใหญ่

สิ่งสำคัญคือการรับใช้สังคม ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ข้อของหลักการคุณธรรมที่จะขอให้โรงเรียนร่วมขับเคลื่อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีพระราชประสงค์ให้โรงเรียนทั้งประเทศเป็นโรงเรียนคุณธรรม นั่นก็คือ ความกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ ตลอดจนชุมชนและสังคมที่เราอยู่

จึงขอฝากความหวังไว้กับผู้บริหารและครูอาจารย์ ที่จะต้องทำงานหนักร่วมกัน เพื่อนำพาลูกหลานเยาวชนไปในทิศทางที่ถูกต้อง ทิศทางของคุณธรรม เพราะการอบรมสั่งสอนในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนั้น มิใช่หน้าที่ใครคนใดคนหนึ่ง หรือหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน โดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครอง ประชาชนในชุมชน ต้องเป็นแรงเสริมและร่วมมือกับสถานศึกษาอย่างจริงจังต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนพระราชทาน เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดที่เก่าแก่ ได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดขึ้นจริง โดยมีหลักที่สำคัญ 5 ประการ คือ 1) ความพอเพียง ที่จะต้องมีความพอประมาณ ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย รู้จักความพอดี เพราะหากไม่รู้จักพอจะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้ 2) ความกตัญญู ทั้งต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ และพระกรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทย ตลอดจนผู้มีพระคุณ 3) ความซื่อสัตย์สุจริต ถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิต เรียกได้ว่าความซื่อสัตย์สุจริตสร้างชาติ 4) ความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเจริญสัมมาชีพต่อไปในวันข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ  5) การมีอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม อาทิ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยต้องยึดหลักความยุติธรรม

"โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย" เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ พ.ศ.2448 ปัจจุบันการจัดการศึกษาแบบสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 (พระนครศรีอยุธยา-นนทบุรี) มีนายวรากร รื่นกมล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพการศึกษาสูง พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รู้จักตนเองและอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข เสริมสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ครู และร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน สังคมเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมาตรฐานสากล” นอกจากนี้โรงเรียนยังได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

อัตลักษณ์ของโรงเรียน: ชาติเสือ หมายถึง ผู้ที่มีกำเนิดมาจากบรรพบุรุษที่มีแต่คนเก่ง กล้าหาญ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน: ภูมิใจสถาบัน มุ่งมั่นความเป็นเลิศ เทิดองค์อานันท์
ปรัชญาของโรงเรียน: ตั้งใจเรียน เพียรทำดี มีวินัย รับใช้สังคม
สีประจำโรงเรียน: ขาว แดง
ดอกไม้ประจำโรงเรียน: ดอกพะยอม


จากนั้นได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงาน Open House "เปิด...นวัตกรรมการศึกษาเพื่อผู้ประกอบการยุค 4.0+" ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาประเทศ ณ ห้องบอลรูม สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา โดย เภสัชกร ดร. แสงสุข พิทยานุกุล อธิการบดี ตลอดจนผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ และนักเรียนชั้น ม.6 จากโรงเรียนในพื้นที่พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกว่า 500 คน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวมีใจความตอนหนึ่งว่า การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อให้ลูกหลานได้ก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการและการผลิตนวัตกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0 นั้น สิ่งสำคัญคือการเพิ่มคุณภาพของกระบวนการจัดการศึกษา ทั้งในส่วนของครูอาจารย์ผู้สอน และนักเรียนนักศึกษาอย่างครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน ทั้งการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาชีวิต พัฒนาอาชีพ และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก แต่อย่างไรเสียเราก็ต้องไม่ทิ้งคุณงามความดี คุณธรรมจริยธรรม ที่จะต้องปลูกฝังให้ติดตัวเด็กไปจนโต

โดยสิ่งที่กังวลและมีความห่วงใยมากที่สุด คือการใช้โซเชียลมีเดีย ที่ปัจจุบันมักใช้กันในทางที่ผิด หมกมุ่น โพสต์ภาพหรือแชร์ข้อความอย่างไม่สร้างสรรค์ บางครั้งเลยเถิดไปจนถึงการยั่วยุนำไปสู่การทะเลาะวิวาทก็มี หรือแม้กระทั่งการมีพฤติกรรมติดตามชื่นชมบุคคลที่โด่งดังในโซเชียลมีเดีย หรือเน็ตไอดอล ซึ่งบางคนก็มีพฤติกรรมที่ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างเสียด้วยซ้ำไป

นอกจากนี้ ไม่ว่าลูกหลานจะไปประกอบกิจการหรือทำงานใดในอนาคต สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ต้องมีควบคู่ไปกับวิชาความรู้และทักษะต่าง ๆ แล้ว คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม ที่ทุกคนควรมีไว้เพื่อประกอบสัมมาชีพตามความถนัดให้เจริญก้าวหน้า ซึ่ง “ศาสตร์ของพระราชา” ถือเป็นเข็มทิศชีวิตที่จะนำพาไปสู่การกระทำความดี ทั้งในเรื่องของความเป็นสุภาพชน ดังคำกล่าวขานของนานาอารยประเทศ ที่ในอดีตยกย่องให้คนไทยเป็นผู้ที่มีศักดิ์ศรี มีเกียรติยศ และมีความรักสมัครสมานสามัคคีกันมาก, ความซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมาภิบาล, ความไม่หลงลืมตัว มีความกตัญญูต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ, ความเคารพยกย่องครูให้เป็นบุพการีรองจากบิดามารดา เป็นต้น หากพวกเราปฏิบัติได้เช่นนี้ ก็จะสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับชีวิตได้อย่างแน่นอน

"งาน Open House " เปิด...นวัตกรรมการศึกษาเพื่อผู้ประกอบการยุค 4.0+" ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา ได้มีโอกาสรับฟังแนวทางการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ด้วยการนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาประเทศ ตลอดจนได้รับทราบแนวคิดและองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจจากนักธุรกิจชั้นนำ และเปิดโอกาสการเป็นเจ้าของธุรกิจและมีรายได้ระหว่างการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ที่มุ่งหวังผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารจัดการ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศต่อไป

สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา เปิดทำการสอนตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2550 มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาการตลาด 3) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 4) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และแขนงวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ปัจจุบันได้นำนวัตกรรมการศึกษาแห่งแรกของโลก ชื่อว่า “โรงเรียนบ่มเพาะธุรกิจ” (The Business Incubation School : BIS) เป็นรูปแบบองค์กรไม่แสวงหากำไร (Non-profit organization) และไม่มีปริญญา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) จำนวนรุ่นละ 50 คน ที่จะได้มีโอกาสเรียนรู้การทำธุรกิจภายใต้การให้คำปรึกษาของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จตัวจริง 25 คน แบ่งเป็น 3 หลักสูตร คือ 1) เตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ ระยะเวลา 1 เดือน 2) การเป็นผู้ประกอบการ ระยะเวลา 1 ปี 3) การเป็นผู้ประกอบการชั้นสูง ระยะเวลา 1 ปี


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
13/6/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  297 พบปะนักเรียน รร.วัดสุทธิวราราม
  296 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจห้องเรียนกีฬา
  294 ขับเคลื่อน รร.คุณธรรม ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  288 พบปะนักเรียน รร.มัธยมวัดดุสิตาราม
  287 เห็นชอบเปิดห้องเรียนกีฬาเพิ่ม 4 แห่ง
  285 พบปะนักเรียน รร.นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
  278 ความร่วมมือโครงการห้องเรียนอาชีพ
  271 พบปะนักเรียน รร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร
  268 พบปะนักเรียน รร.หอวัง
  266 CONNEXT ED ครั้งที่ 3
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ