.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 297/2560
"ปนัดดา" พบปะนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม


เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะสนทนากับคณาจารย์และลูกหลานนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ในช่วงเวลาหลังเคารพธงชาติ เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม  โดยมี ดร.สุนันทวิทย์ พลอยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับและร่วมรับฟัง หลังจากนั้น ได้เดินทางไปบรรยายพิเศษแก่ผู้รับทุนฟุลไบรท์ชาวไทย ณ ห้อง Sapphire โรงแรม I Residence Silom

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า โรงเรียนวัดสุทธิวรารามเป็นสถาบันอันทรงเกียรติ ต้องการให้ครูและนักเรียนช่วยกันดำเนินงานเรื่องโรงเรียนคุณธรรมให้เป็นตัวอย่างที่มีผลเป็นรูปธรรมชัดเจน เพราะหากเป็นเช่นนั้นได้ จะเป็นการสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีพระราชประสงค์ให้โรงเรียนทั้งประเทศเป็นโรงเรียนคุณธรรม เริ่มต้นที่ครูบาอาจารย์ พ่อแม่ผู้ปกครอง ต้องเป็นต้นแบบที่ยั่งยืนให้กับลูกหลานเยาวชน โดยเฉพาะครูนั้น ถือเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องสร้างครูให้มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถทางวิทยาการแตกฉาน

จากการเดินทางไปพบปะครูและนักเรียนกว่า 50 จังหวัดทั่วประเทศ ได้ย้ำถึงหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมให้เป็นรูปธรรม 5 ข้อ ได้แก่ 1) ความพอเพียง ที่จะต้องมีความพอประมาณ ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย รู้จักความพอดี เพราะหากไม่รู้จักพอจะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้  2) ความกตัญญู ทั้งต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ และพระกรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทย ตลอดจนผู้มีพระคุณ  3) ความซื่อสัตย์สุจริต ถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิต เรียกได้ว่าความซื่อสัตย์สุจริตสร้างชาติ  4) ความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเจริญสัมมาชีพต่อไปในวันข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ  5) การมีอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม อาทิ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยต้องยึดหลักความยุติธรรม

นอกจากนี้ ได้กล่าวฝากข้อคิดให้ครูทุกคนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ กล่าวคือ ควรสอนศิษย์ให้รู้จักเชื่อมโยงอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพราะหากเราไม่รู้จักวันวาน เราก็จะไม่รู้ที่มาของปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร เพราะคนไทยเคารพยกย่องครูมาก รองจากบิดามารดา ไม่ว่าผู้ใดมียศถาบรรดาศักดิ์มากเพียงใดก็ยำเกรงครู ไม่ลบหลู่ครู ไม่ลืมครู เพราะเราถือว่าครูเป็นผู้ปลูกฝัง ทั้งความรู้และความดี เป็นผู้ที่ปั้นเราให้เป็นคนดีมีประโยชน์ต่อสังคม และแม้จะเป็นเรื่องที่ยากและต้องใช้เวลา ก็ต้องทำ ดั่งโคลงสี่สุภาพของ ม.ล.ปิ่น มาลากุล เพื่อเป็นกำลังใจแก่ครูผู้สร้างทุกคน ว่า

"กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด
การศึกษาเป็นไป เช่นนั้น
แต่ออกดอกคราวไร งามเด่น
งานสั่งสอนปลูกปั้น เสร็จแล้วแสนงาม"

ส่วนนักเรียนก็ต้องหาต้นแบบที่ดีให้กับตนเอง ทั้งในเรื่องการเรียน การทำงาน การใช้ชีวิต เฉกเช่นเดียวกับที่มีไอดอลเป็นศิลปิน ดารา หรือนักร้อง เพื่อให้เราได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแข็งแรง นอกจากนี้ ขอให้ใช้สื่อ Social Media อย่างมีสติ ไม่หลงเชื่อข้อมูลข่าวสารโดยที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ ในขณะเดียวกันตัวเราเองก็ไม่ควรแชร์ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นความจริงหรือให้ร้ายผู้อื่นด้วย เพราะจะเป็นการทำลายจริยธรรมทางสังคมทั้งสิ้น ทั้งนี้ ขอให้ทุ่มเทเวลาในการหมั่นศึกษาและตั้งใจเล่าเรียนตามหน้าที่ให้ดีที่สุด

โดยขอแนะนำสิ่งหนึ่งที่สำคัญต่อการค้นคว้าหาความรู้ นั่นก็คือการอ่านหนังสือ ซึ่ง "หนังสือ" เปรียบเสมือนมรดกทางปัญญา ส่งต่อความรู้จากผู้อ่านสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน ส่งต่อความสัมพันธ์จากร่องรอยการอ่าน จากรอยปากกาเน้นข้อความ การขีดเส้นใต้ และโน้ตย่อใจความต่าง ๆ ซึ่งหาไม่ได้จากการอ่านผ่านอินเทอร์เน็ต

"โรงเรียนวัดสุทธิวราราม" ตั้งอยู่ในบริเวณส่วนหนึ่งของวัดลาว จากจารึกในแผ่นศิลาที่ติดไว้หน้าโบสถ์หลังเก่าวัดสุทธิวราราม ระบุว่า วัดนี้เดิมชื่อวัดลาวเป็นวัดร้าง เมื่อปี ร.ศ. 100 ปีมะเส็ง จุลศักราช 1243 ตรงกับพุทธศักราช 2424 ท่านผู้หญิงสุทธิ์ ภรรยาเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น ณ สงขลา) ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลา ลำดับที่ 6 ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สร้างขึ้นใหม่และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวัดนี้ว่า “วัดสุทธิวราราม” ตามนามของท่านผู้หญิงสุทธิ์ ครั้งล่วงมาได้ 18 ปี วัดนี้ทรุดโทรมลง ท่านปั้น ภรรยาหลวงอุปการโกษากร (เวท วัชราภัย) ซึ่งเป็นบุตรีเจ้าพระยาวิเชียรคิรี (เม่น ณ สงขลา) และท่านผู้หญิงสุทธิ์ มีกตัญญูระลึกถึงคุณบิดา มารดา และเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ปฏิสังขรณ์ก่อสร้างขึ้นบริบูรณ์ ในปี ร.ศ.118 จุลศักราช 1262 ตรงกับพุทธศักราช 2442

เมื่อท่านปั้น อุปการโกษากร ถึงแก่กรรมในปี 2454 บุตรธิดาของท่านปั้น เช่น คุณหญิงสมบุญ วิเชียรคีรี ภรรยาท่านวิเชียรคีรี (ชม ณ สงขลา) ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่ 8 ประสงค์จะสร้างอนุสรณ์สถานเพื่ออุทิศเป็นทักษิณานุปทานแด่มารดา จึงได้รวบรวมทุนทรัพย์จัดสร้างโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ขึ้นในที่ดินของท่าน โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2454 เป็นโรงเรียนแรก ที่สร้างขึ้นในรัชกาลของพระองค์ โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำรัสชมเชยให้การบริจาคที่ดินและสร้างโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เป็นแบบอย่างของการบำเพ็ญกุศลที่ต้องด้วย พระราชนิยมเป็นอย่างยิ่ง โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนมัธยมพิเศษวัดสุทธิวราราม”

ปัจจุบันโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ดำเนินนโยบายแผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีจำนวนเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา มีอาคารเรียนทั้งหมด 6 หลัง 72 ห้องเรียน

คติพจน์โรงเรียน: วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ
สัญลักษณ์โรงเรียน: ดอกบัว และเพชร
สีประจำโรงเรียน: ชมพู ขาว เขียว

สำหรับภารกิจการบรรยายพิเศษแก่ผู้รับทุนฟุลไบรท์ (Fulbright Thailand) นั้น ม.ล.ปนัดดา ได้กล่าวให้ข้อแนะนำต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาที่ได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้คนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเอกลักษณ์ มีพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีงามและเป็นที่เคารพรักยิ่งของประชาชนชาวไทย ชาวต่างชาติจึงให้เกียรติเรามาก แม้ประเทศไทยจะเป็นเพียงประเทศเล็ก ๆ ก็ตาม โดยขอให้ผู้รับทุนทุกคนยึดถือคติ "Small is Beautiful" ให้นำเอกลักษณ์ไทยในเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตน สุภาพเรียบร้อย และมีสัมมาคารวะ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน นำพาชื่อเสียงเกียรติยศมาสู่ประเทศไทย


อิทธิพล รุ่งก่อน, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
9/6/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  296 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจห้องเรียนกีฬา
  294 ขับเคลื่อน รร.คุณธรรม ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  288 พบปะนักเรียน รร.มัธยมวัดดุสิตาราม
  287 เห็นชอบเปิดห้องเรียนกีฬาเพิ่ม 4 แห่ง
  285 พบปะนักเรียน รร.นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
  278 ความร่วมมือโครงการห้องเรียนอาชีพ
  271 พบปะนักเรียน รร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร
  268 พบปะนักเรียน รร.หอวัง
  266 CONNEXT ED ครั้งที่ 3
  263 พบปะนักเรียน รร.ราชวินิต มัธยม
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ