.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 295/2560
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ศธ.


เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ได้ให้การต้อนรับ H.E. Ms. Evren Dağdelen Akgün เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย ที่ขอเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกี ประจำประเทศไทย และกล่าวถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับตุรกีที่ดำเนินไปด้วยดีหลายด้าน รวมถึงความร่วมมือด้านการศึกษา โดยเฉพาะการสนับสนุนทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ นักวิชาการและคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาระหว่างไทยกับตุรกี ส่วนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกี ได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่กรุณาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และกล่าวว่าตนเอง ยังไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่เมื่อได้รับการแต่งตั้ง มาประจำการในประเทศไทยก็รู้สึกมีความประทับใจ พร้อมกันนี้ได้กล่าวถึงประสงค์จะหยิบยกขึ้นหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย ได้แก่

1. การขยายความร่วมมือด้านทุนการศึกษา ซึ่งรัฐบาลตุรกีได้เสนอทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยเป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 20 ทุน อยู่แล้ว และยินดีที่จะให้การสนับสนุนทุนการศึกษา แก่นักเรียนไทยให้มากขึ้น โดยขอทราบสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนไทยด้วย

2. รัฐบาลตุรกีมีความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือของประเทศอาเซียน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ความร่วมมือในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีกรอบความร่วมมือขององค์การที่สำคัญ คือ ASEAN และ SEAMEO (Southeast Asian Ministers of Education Organization) ซึ่งปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยเป็นประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยองค์การ SEAMEO มีศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยอยู่ 21 แห่ง ตั้งอยู่ในประเทศสมาชิกต่าง ๆ และกำลังจะเพิ่มขึ้นอีก 5 แห่ง ดังนั้น หากตุรกีสนใจก็อาจขอเข้ามาเป็นสมาชิกสมทบ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในการนี้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีฯ แจ้งว่า มีความสนใจที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านสาขาแพทย์ศาสตร์

H.E. Ms. Evren Dağdelen Akgün เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย เกิดวันที่ 9 มีนาคม 2511 ปัจจุบันอายุ 49 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจาก Agness Scott College รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา เริ่มรับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐตุรกี เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐตุรกีประจำสหภาพยุโรป รองอธิบดีกรมนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐตุรกี และเข้ารับหน้าที่เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย เป็นประเทศแรกเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560


เอกสารข่าว: กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี 1 สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
8/6/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  223 ศธ.-ซีมีโอจัดการประชุม ICE 2017
  220 เยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
  219 รมว.ศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่นเข้าหารือ
  208 เปิดประชุมกรอบมาตรฐานสมรรถนะครูอาเซียน
  206 แถลงข่าวการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21
  199 เยือนฟิลิปปินส์
  184 หารือกับ ออท.แคนาดาและยูเครน
  179 เปิดงาน JI International Trade Challenge 2017
  154 หารือกับเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ
  132 หารือกับผู้แทนยูนิเซฟ ประเทศไทย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ