.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 294/2560
"ปนัดดา" ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ณ ที่ประชุมวิชาการแห่งชาติ 2560 และเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม จ.สงขลา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9


จังหวัดสงขลา - เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดยสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา ลูกหลานนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้น ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและเป็นกำลังใจแก่ครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณธรรมที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.หาดใหญ่

ในการแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การดำรงชีวิตที่มีความสุขและยั่งยืน" ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวในตอนหนึ่งว่า สุขภาพถือเป็นเรื่องสำคัญก่อนเรื่องอื่นใด ว่าด้วยเรื่องศาสตร์พระราชา ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ลูกหลานเยาวชนแข็งแรง มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี ก็จะสามารถเรียนรู้และกระทำสิ่งต่างๆ อันเรียกว่า นวัตกรรมที่เป็นความหลากหลายเพื่อการพัฒนาประเทศชาติให้มีความร่มเย็นเป็นสุข ผู้เป็นบุพการี และครูอาจารย์ก็พลอยจะดีใจ มีความภาคภูมิใจ ในความดีงามแห่งการกระทำ ยังผลให้ผู้ใหญ่เกิดกำลังใจ และพยายามดูแลตนเองอย่างเหมาะสมเพื่ออยากอยู่แลเห็นความสุขความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าของลูกหลาน

"ศาสตร์พระราชา" จึงถือเป็นเข็มทิศชีวิตที่นำพาผู้คนสู่การกระทำความดีมีความสำเร็จในชีวิต ทั้งแนะนำเรา สอนเรา ให้มีความพอเพียง ขยัน หมั่นขวนขวายหาวิชาความรู้ มีจิตเมตตากรุณา ไม่คิดเอาแต่ได้หรือเอารัดเอาเปรียบใครอื่น มีความสัตย์ซื่อสุจริตเป็นสำคัญ กับอีกทั้งไม่หลงลืมตัว บรรพชนท่านสอน ความเป็นสุภาพชนและความไม่หลงตน ถือเป็นเอกลักษณ์ของคนดีมีปัญญา ที่ขอให้ครูอาจารย์ ลูกหลานเยาวชนทุกท่านได้ช่วยกันเสริมสร้างนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ข้อนี้ เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน สิ่งที่ผมเรียนต่อทุกท่าน ถือเป็นส่วนสำคัญของปรัชญาโรงเรียนคุณธรรมที่ทุกฝ่ายกำลังช่วยกันขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

"นิยามศาสตร์พระราชา" จึงมีความหมายเป็นอเนกอนันต์ อยู่ที่เราจะน้อมนำส่วนใดไปปฏิบัติ ในส่วนของการนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการเรียนการสอนวิชา "สุขศึกษาและพลศึกษา" นั้น คงต้องมองไปถึงพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเป็นแบบอย่างหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ทรงสนพระทัยและเป็นนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในกีฬาหลายประเภท เช่น แบดมินตัน เรือใบ หรือสมเด็จย่าก็ทรงเล่นกีฬาเปตองที่ต่อมากลายมาเป็นกีฬาเป็นที่นิยมในประเทศในวันนี้

ส่วน "สันทนาการ" ก็มีหลายกิจกรรมที่สามารถนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการปฏิบัติ ทั้งรูปแบบกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความบันเทิงเริงรมย์ภายในกรอบที่ดีงามของสังคม เช่น ดนตรี ที่พระองค์ทรงขับร้องเพลงและทรงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีได้ โดยเฉพาะดนตรีแจ๊ส

สิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของ "ศาสตร์พระราชา" ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่พระองค์ทรงครองราชย์ ซึ่งความคิดถึงของประชาชนที่มีต่อพระองค์ท่านเป็นสิ่งที่จะไม่มีจบสิ้น เพราะพระองค์ทรงงานไว้ทรงไพศาลแก่พสกนิกร และเหตุที่พระองค์ทรงเป็นที่รักหวงแหนคิดถึงของประชาชนได้มากเพียงนี้ ก็ด้วยมีสมเด็จย่าทรงเป็นต้นแบบหรือไอดอลที่งดงามมาก ที่ทรงอบรมเลี้ยงดูพระราชโอรสและพระราชธิดาด้วยความสามารถและมีพระปรีชายิ่ง ทรงอ่อนน้อมถ่อมพระองค์เช่นเดียวกับที่เราต้องประพฤติปฏิบัติตนด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกหลานและสังคมเกิดความอบอุ่นใจต่อไป

โอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ได้กล่าวฝากการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดขึ้นทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและ ก.พ.ร. ได้ร่วมกันจัดทำตัวชี้วัด 5 ด้าน คือ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม และขอชมเชยหลายจังหวัดที่เป็นตัวอย่างในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมอย่างดี โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ที่สวมวิญญาณครูออกตรวจโรงเรียนคุณธรรมด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง แม้แต่ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ยังได้กล่าวแสดงความชื่นชมเป็นอย่างมาก

ฝากให้ทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ครูอาจารย์ ลูกหลานนักเรียนที่ได้พบปะในครั้งนี้ ได้ร่วมกันขยายผลศาสตร์พระราชาอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่จบเพียงแค่การประชุมหรือพบปะครั้งนี้เท่านั้น หรือเพียงแค่ชั่วครู่ชั่วยามหลังการประชุม แต่ขอให้เกิดความยั่งยืนต่อสังคมและประเทศชาติสืบไป

น.ส.จันทนา ทองมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียนว่า โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ เกิดจากแนวคิดของอดีตกำนันตำบลพะตงและคหบดีในชุมชนเพื่อก่อตั้งโรงเรียนประจำตำบล โดยเริ่มจากการบริจาคที่ดิน จำนวน 40 ไร่ และงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1.2 ล้านบาท จนกระทั่งสามารถเปิดโรงเรียนและรับนักเรียนเข้ามาเรียนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2525 เป็นต้นมา รวมอายุ 35 ปี ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รวม 1,025 คน มีข้าราชการครู 82 คน ครูอัตราจ้าง 10 คน และมีครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษและจีนด้วย


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ขอบคุณเนื้อหาบางส่วน:
เอกสารข่าว สำนักงาน รมช.ศธ.
บันทึก ณ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ จ.สงขลา

นวรัตน์ รามสูต: ถ่ายภาพ
8/6/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  288 พบปะนักเรียน รร.มัธยมวัดดุสิตาราม
  287 เห็นชอบเปิดห้องเรียนกีฬาเพิ่ม 4 แห่ง
  285 พบปะนักเรียน รร.นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
  278 ความร่วมมือโครงการห้องเรียนอาชีพ
  271 พบปะนักเรียน รร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร
  268 พบปะนักเรียน รร.หอวัง
  266 CONNEXT ED ครั้งที่ 3
  263 พบปะนักเรียน รร.ราชวินิต มัธยม
  250 ติดตามโครงการห้องเรียนกีฬา ที่สมุทรสาคร
  239 EdTeX 2017
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ