.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 292/2560
งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 ปี 2560


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 ปี 2560 (The 8th Thai Cooperative Education Day & 20th WACE World Conference 2017) ภายใต้แนวคิด “Thailand 4.0 : ความท้าทายสหกิจศึกษา” พร้อมมอบรางวัล "สหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ" และรางวัล "สหกิจศึกษาโลก" รวม 19 รางวัล เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพลส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ในนามของรัฐบาลไทยและกระทรวงศึกษาธิการ แสดงความยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน กรรมการผู้บริหาร และผู้แทนของ WACE World Conference สู่ประเทศไทย และสู่งาน The 8th Thai Cooperative Education Day ซึ่งเป็นหนึ่งในความพยายามที่จะให้มีความร่วมมือด้านการศึกษาอย่างเข้มแข็ง ผ่านการแบ่งปันประสบการณ์และการฝึกฝนระหว่างผู้เชี่ยวชาญ สถาบันอุดมศึกษา และภาคธุรกิจ พร้อมการนำเสนอความสำเร็จจากความร่วมมือระดับอุดมศึกษาของไทย ให้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตานานาอารยประเทศ

งานวันสหกิจศึกษาไทย จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้มีความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลผลิตของอุดมศึกษาไทย เพื่อให้ทุกภาคมีส่วนร่วมสหกิจศึกษา ตลอดจนภาคสังคมก็ตระหนัก เห็นความสำคัญ และประโยชน์ของการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยกย่องและให้เกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์กับสหกิจศึกษาไทย ให้องค์กรและบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมดำเนินการสหกิจศึกษา ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาสหกิจศึกษาของประเทศไทยอย่างจริงจังต่อเนื่อง และเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาการ เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยต่อไป

ต้องยอมรับว่าแม้เราจะมีการรวมตัวกันเพื่อร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นและหลากหลายรูปแบบ แต่ก็พบว่าบริบทของโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน เราจึงไม่ควรอยู่กับความสำเร็จในอดีตเท่านั้น ดังนั้น การอุดมศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ตลอดจนสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อรับมือกับ “New Normal” ที่จะมาพร้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยยึดหลักทฤษฎีด้านการอุดมศึกษาในทุกรูปแบบ อาทิ การศึกษาในชั้นเรียน ความร่วมมือด้านการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต และการเรียนออนไลน์ เพื่อให้ผู้จบการศึกษาได้รับความรู้ มีทักษะความสามารถที่จำเป็นตลอดช่วงชีวิตในทุกด้านอย่างครบถ้วน ทั้งสถานะทางเศรษฐกิจ สังคม และข้อมูลด้านอาชีพในอนาคต

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล Co-operative Education Good Practices in 2017 ทั้งรางวัล “สหกิจศึกษาโลก” และรางวัล "สหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ" ปี 2560 ถือว่าเป็นผู้มีความสามารถมากและควรส่งเสริมสนับสนุนให้ดำรงไว้ซึ่งความดีต่อไป พร้อมกล่าวแสดงความขอบคุณจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันอุดมศึกษา และเครือข่ายในเขตภาคเหนือตอนบน ตลอดจน World Association for Co-operative Education ซึ่งสนับสนุนการดำเนินงานเป็นอย่างดีอย่างต่อเนื่องยาวนาน

รางวัล "สหกิจศึกษาดีเด่น" ระดับชาติ ปี 2560

ประเภทสถานศึกษา

      - สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
     - สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดาวรุ่ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
     - สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น : มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประเภทผู้ปฏิบัติงาน

      - ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา : นายเจนศิริ จันทร์ศิริ หัวหน้างานสหกิจศึกษาและการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม มหาวิทยาลัยพายัพ
     - ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ : นางสาวธนัชพร พรหมทันต์ ผู้อำนวยการบริหารกำลังคน บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

ประเภทสถานประกอบการ

      - สถานประกอบการขนาดใหญ่ ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น : บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จำกัด
     - สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น : บริษัท กันตนา แอนิเมชั่น สตูดิโอ จำกัด

ประเภทนักศึกษา

      - นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ รางวัลดีเด่น ระดับชาติ : นางสาวนพรัตน์ พรหมจรรย์ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปฏิบัติงานที่บริษัท ไทยซัมมิท เวียดนาม จำกัด ผลงาน “พจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะในโรงงาน (เวียดนาม อังกฤษ ไทย)”
     - นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ รางวัลรองดีเด่น ระดับชาติ : นางสาวปารวี โภคสวัสดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปฏิบัติงานที่ UVIC Bookstore แคนาดา ผลงาน “การปรับปรุงการรับสินค้าและกระบวนการ Pay&Pickup ของร้านหนังสือมหาวิทยาลัย
”

ประเภทโครงงาน/ผลงาน

      - โครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลดีเด่น ระดับชาติ : ผลงาน “การลดของเสียในกระบวนการหล่อเหล็กหล่อเหนียว” (FCD450 PART.CY/C # 4149) ของนายพีระพล ยาสิงห์ทอง สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติงานที่บริษัท นวโลหะไทย จำกัด
     - โครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลรองดีเด่น ระดับชาติ : ผลงาน “การลดเวลาในกระบวนการผลิตขึ้นรูปร้อนในสายการผลิต 1,000 ตัน” ของนายสุปัณโย แดงโคนา และนายอัตตชัย นาคสีเทา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปฏิบัติงานที่บริษัท สยามฟอร์จิง จำกัด
     - โครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ รางวัลดีเด่น ระดับชาติ : ผลงาน “การออกแบบสื่ออินเทอร์แอคทีฟ กรณีศึกษาเว็บไซต์ 360 องศา และสื่อโลกเสมือนผสานโลกจริง” ของนายทศพร สังข์ประคอง และนายศุภณัฐ จงเจริญมณี สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปฏิบัติงานที่ CYBERREX DESiGN Co.,Ltd
     - โครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ รางวัลรองดีเด่น ระดับชาติ : ผลงาน “การปรับปรุงกระบวนการกักสินค้ารอการบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ (Vanning) โดยการประยุกต์ใช้ระบบ Just in Time และระบบ KANBAN” ของนายบุรินทร์ เกิดผล สาขาวิชาการตลาด คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ปฏิบัติงานที่บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
     - โครงงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา รางวัลดีเด่น ระดับชาติ : ผลงาน “แบบจำลองข้อเข่าเทียมชนิดที่เก็บรักษาเอ็นไขว้หน้าและเอ็นไขว้หลัง” ของนายธนภัทร มุสิกูล สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
     - โครงงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา รางวัลรองดีเด่น ระดับชาติ : ผลงาน “ท่อลดเสียงจากพัดลมโบลเวอร์” ของนางสาวหัทยา พวงผ่อง สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปฏิบัติงานที่บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ชลบุรี)

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวถึงการจัดงานว่า งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 ปี 2560 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Thailand 4.0 : ความท้าทายสหกิจศึกษา” มีกิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษจากผู้แทนสมาคมสหกิจศึกษาโลก หัวข้อ “CWIE may still be the answer,but what is the question?” โดย Professor Nick Klomp, Vice President, Academics University of Canberra Australia, การเสวนา “สหกิจศึกษากับ Thailand 4.0” ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานดีเด่นด้านสหกิจศึกษาระดับชาติ และรางวัลสหกิจศึกษาระดับโลก แก่สถาบันอุดมศึกษา องค์กร และบุคคลดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านสหกิจศึกษาทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 19 รางวัล ตลอดจน การนำเสนอแนว ปฏิบัติที่ดีและผลงานของนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล ในประเภทต่าง ๆ ทั้งในประเทศและนานาชาติ

ในพิธีเปิดครั้งนี้ มีผู้บริหารสหกิจศึกษา ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ เข้าร่วมจำนวน 800 คน อาทิ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย, Dr.Maurits van Rooijen นายกสมาคมสหกิจศึกษาโลก, ดร.สุเมธ แย้มนุ่น อุปนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย, ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, รศ.บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, นางอรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
นวรัตน์ รามสูต: ถ่ายภาพ
7/6/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  282 ปิดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6 หาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
  280 CP มอบทุนนักศึกษาและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
  262 จุฬาฯ-ปขมท.จัดประชุมวิชาการ Thailand 4.0 กับอุดมศึกษาไทย
  228 บทบาทหาวิทยาลัยไทยต่อไทยแลนด์ 4.0
  225 บรรยาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  210 ลประชุม ก.พ.อ. 4/2560
  175 คุรุราชัน พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
  165 ผลประชุม ก.พ.อ. 3/2560
  158 เปิดเรือนเยือนราชมงคลรัตนโกสินทร์
  139 รับฟังประชาพิจารณ์ตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ภาคกลาง ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ