.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 288/2560
พบปะนักเรียน รร.มัธยมวัดดุสิตาราม


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะสนทนากับคณาจารย์และลูกหลานนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ในช่วงเวลาหลังเคารพธงชาติ (เวลา 8.00-8.45 น.) ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม โดยมีนายนโรดม นรินทร์รัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม, พระครูวิบูลย์ธรรมสุนทร รองเจ้าอาวาสวัดดุสิตาราม, ครูอาจารย์, นักศึกษาฝึกสอน และนักเรียน เข้าร่วมรับฟัง

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า การมาพบปะกับผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามในครั้งนี้ เพื่อขอความร่วมมืออาจารย์ พ่อแม่ผู้ปกครอง นักศึกษาฝึกสอน และลูกหลานนักเรียน ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งมีตัวชี้วัด 5 เรื่องที่สำคัญ คือ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม

นอกจากนี้ นักเรียนต้องมีความเข้าใจว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณใหญ่หลวงต่อประชาชนคนไทย ทำให้พสกนิกรแคล้วคลาดจากภยันตรายต่าง ๆ จำนวนมากในช่วง 70 ปี ตลอดรัชสมัย โดยทั้งสองพระองค์ทรงงานหนักและทรงตรากตรำอย่างมาก อาทิ ทรงพระราชทานโครงการหลวง โครงการในพระราชดำริ โครงการฝนเทียม เป็นต้น

ดังนั้น การช่วยกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม จึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ปวงชนชาวไทยสามารถร่วมกันดำเนินการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้พระองค์ทรงสถิตเสถียรอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตลอดไป อีกทั้งเป็นการถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถด้วย

ม.ล.ปนัดดา ได้กล่าวฝากให้ลูกหลานนักเรียนอย่าลืมเอกลักษณ์ของชนชาติไทย ด้วยการดำรงไว้ซึ่งความรักและความเคารพที่มีต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ ต้องไม่ลืมความเป็นชาติและความภาคภูมิใจในความเป็นเอกราชที่เราไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใคร

อีกทั้งสถานศึกษาควรเร่งส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ และภาษาเพื่อนบ้าน ซึ่งได้เน้นย้ำถึงการพูดภาษาต่างประเทศให้ถูกต้องและไพเราะ ตลอดจนมีสอนให้เด็กมีสติในการพิจารณาสิ่งต่าง ๆ กล่าวคือ ต้องรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก และอะไรที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ เนื่องจากในสังคมปัจจุบันมีเรื่องต่าง ๆ ที่น่าหนักใจจำนวนมาก กระทรวงศึกษาธิการจึงได้นำนโยบายโรงเรียนคุณธรรมมาเผยแพร่ให้สถานศึกษาร่วมกันขับเคลื่อน เพื่อปลูกฝังความมีคุณธรรมจริยธรรมให้ลูกหลานนักเรียนตั้งแต่ในวัยเรียน ซึ่งขณะนี้ได้รับการขานรับอย่างดีจากสถานศึกษาในทุกสังกัด

  "โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม" จัดตั้งขึ้นเมื่อ 5 มิถุนายน พ.ศ.2504 สังกัดกองการศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่ เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-7 ต่อมาในปี พ.ศ.2519 โรงเรียนได้โอนจากกองการประถมศึกษามาสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา โดยเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.3) สังกัดกองการมัธยมศึกษา จากนั้นในปี พ.ศ. 2521 ได้เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ตลอดจนปี พ.ศ.2526 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้โรงเรียนเปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายคือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 อย่างเต็มรูปแบบ จำนวน 42 ห้องเรียน และเปิดทำการสอนการศึกษาผู้ใหญ่

ปัจจุบันเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ปรัชญาโรงเรียน: (อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ) ความเพียรควรทำเสียแต่วันนี้
คำขวัญ อุดมการณ์ของโรงเรียน:
ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา รักษาคุณธรรม
สีประจำโรงเรียน:
สีฟ้า-ขาว โดยสีฟ้าคือ สีแห่งความดีงาม ความสูงส่งดุจท้องฟ้าซึ่งห่อหุ้มพื้นพิภพของเราไว้ และสีขาวคือ สีแห่งความสะอาดบริสุทธิ์แห่งพุทธศาสนา เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าโรงเรียนตั้งขึ้นได้อาศัยบวร

 

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
6/6/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  287 เห็นชอบเปิดห้องเรียนกีฬาเพิ่ม 4 แห่ง
  285 พบปะนักเรียน รร.นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
  278 ความร่วมมือโครงการห้องเรียนอาชีพ
  271 พบปะนักเรียน รร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร
  268 พบปะนักเรียน รร.หอวัง
  266 CONNEXT ED ครั้งที่ 3
  263 พบปะนักเรียน รร.ราชวินิต มัธยม
  250 ติดตามโครงการห้องเรียนกีฬา ที่สมุทรสาคร
  239 EdTeX 2017
  237 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ไม่มีวุฒิทางครู
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ