.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 286/2560
ลงนามความร่วมมือ
Thinking Schools Asia


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการรวมพลังสร้างโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งเอเชีย (Thinking Schools Asia)” ระหว่างโรงเรียนอำนวยศิลป์ กับโรงเรียนดุสิตวิทยา จ.ราชบุรี และนายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอำนวยศิลป์ โดยนางภัทรียา เบญจพลชัย ประธานโครงการรวมพลังสร้างโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งเอเชีย, นางเพชรชุดา เกษประยูร ประธานบริหารโรงเรียนอำนวยศิลป์, ผู้แทนอำนวยศิลป์มูลนิธิ ครูจิตร-ครูเอิบ ทังสุบุตร ตลอดจนคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เข้าร่วมกว่า 50 คน

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า วันนี้ต้องการมาเป็นประจักษ์พยานกับอีกหนึ่งโครงการที่ดี ๆ ของภาคเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา และดำริของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้มีการสอนให้เด็กไทยคิดเป็น ซึ่งถือว่าโรงเรียนอำนวยศิลป์เป็นโรงเรียนส่งเสริมความคิดที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับสากล (หลักสูตร Growing Thinking Schools from the Inside Out) จึงมีความพร้อมทั้งเรื่องครูและวิทยากรที่จะสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดแก่โรงเรียนเอกชนอื่น ๆ โดยดำเนินโครงการมาเป็นเวลา 3 ปี แล้ว และมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 4 แห่ง ตามลำดับคือ โรงเรียนบูรณะรำลึก จ.ตรัง, โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง จ.อุบลราชธานี และโรงเรียนพลวิทยา จ.สงขลา โดยโรงเรียนดุสิตวิทยา จ.ราชบุรี ถือเป็นโรงเรียนแห่งที่ 4 ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

แนวคิดในการดำเนินงานตามโครงการ เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ และค่อย ๆ ขยายผลออกไปจนครบทั้ง 9 แห่งตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเป็นความร่วมมือด้านครูและวิทยากรการสอนจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ ส่วนภาคเอกชนจะให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและเป็นแรงบันดาลใจให้อีกหลาย ๆ โรงเรียนในการที่จะร่วมพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน โดยครูที่เป็นต้นแบบตามหลักสูตรมาตรฐานสากล

จากผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 3 แห่ง ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก โครงการได้ช่วยพลิกโฉมโรงเรียนต่างจังหวัดให้กลายเป็นที่รู้จัก นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนดีขึ้น ผู้ปกครองและประชาชนสนใจส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้น ซึ่งสิ่งสำคัญของการดำเนินงานอยู่ที่ทุกคนในโรงเรียน ตั้งแต่ผู้บริหารที่ต้องมีความมุ่งมั่น ครูต้องอดทนและไม่ย่อท้อ นักเรียนก็ตอบสนองต่อการเรียนรู้และให้ความร่วมมือ เรียกได้ว่าต้องร่วมกันทำงานอย่างหนักหน่วงต่อเนื่อง จึงจะประสบความสำเร็จดังเช่นทุกวันนี้

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและต้องการริเริ่มให้เกิดขึ้นกับโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ด้วย แต่เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มีลิขสิทธิ์ จึงอาจใช้วิธีเรียนรู้จากกระบวนการคิดไปก่อน เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ช่วยส่งเสริมความคิดของเด็กให้มากขึ้น

ต่อจากนี้ไปจะให้ความสำคัญกับโครงการดี ๆ เช่นนี้มากขึ้น อาทิ ครูสอนคิด โครงการโรงเรียนคุณธรรม เป็นต้น เพราะที่ผ่านมาได้ดำเนินการปรับปรุงงานในเชิงระบบมาพอสมควร และเชื่อว่าเพียงพอที่จะส่งต่อให้คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษานำไปสานต่อแล้ว

นางภัทรียา เบญจพลชัย ประธานโครงการรวมพลังสร้างโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งเอเชีย กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการว่า จากการที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ เป็นโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ตามหลักสูตร Growing Thinking Schools from the Inside Out ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของ Thinking Schools International สหราชอาณาจักร จึงได้ร่วมกับอำนวยศิลป์มูลนิธิ ครูจิตร - ครูเอิบ ทังสุบุตร และกลุ่มบุคคลจากภาคเอกชนที่มีเจตนารมณ์สนับสนุนงบประมาณเพื่อยกระดับและพัฒนาโรงเรียนเอกชนในภูมิภาคต่าง ๆ ภายใต้ชื่อ “โครงการรวมพลังสร้างโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งเอเชีย (Thinking Schools Asia)” โดยมีเป้าหมายจะจัดตั้งโรงเรียนส่งเสริมการคิด 9 แห่งในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการฝึกอบรม (Workshop) จากคณะวิทยากรและครูที่ผ่านหลักสูตร Growing Thinking Schools from the Inside Out ซึ่งจะให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของการคิด การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะและใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ ที่ช่วยกระตุ้นความคิดของนักเรียน ให้เด็กรู้สึกปลอดภัย และกล้าคิดกล้าแสดงความคิดเห็น ตลอดจนไม่กลัวการตอบผิด โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี และมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องตลอดโครงการ

ผลการดำเนินโครงการของทั้ง 3 โรงเรียนที่ผ่านมา พบว่าเป็นที่น่าพอใจมาก ครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน เปลี่ยนการเรียนรู้ในห้องเรียนให้มีความตี่นตัว เปลี่ยนตัวเองเป็นโค้ชและร่วมคิดกับนักเรียน พร้อมจัดกิจกรรมและใช้เทคนิคเพื่อกระตุ้นให้เด็กคิดมากขึ้น ส่วนนักเรียนก็มีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ กล้าถามและกล้าตอบ มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนดีขึ้นอย่างชัดเจน มีสัดส่วนการสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนยอดนิยมประจำจังหวัดสูงขึ้น เป็นต้น

นอกจากนี้ ระบบบริหารจัดการในโรงเรียนก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน และสร้างความเป็นเอกภาพให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 3 แห่ง ด้วยการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วย


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
5/6/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  269 ผลประชุม กช. 2/2560
  255 ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์คัดเลือกรอง ผอ.สถานศึกษา สพฐ.
  254 ก.ค.ศ.แก้ไขหลักเกณฑ์การใช้บัญชีสอบครูผู้ช่วย
  253 ประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาฯ 2/2560
  251 วามคืบหน้าเกณฑ์ใหม่ในการประเมินวิทยฐานะ
  244 ผลประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 3/2560
  217 กศน.จัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ
  203 กคศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 3 ราย
  197 ผลประชุม ก.ค.ศ. 8/2560
  193 ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่โรงเรียนพระดาบส
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ