.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 285/2560
พบปะสนทนาเรื่อง "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา" ที่
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี


จังหวัดปทุมธานี - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปเยี่ยมเยียนและพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ และลูกหลานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี เรื่อง "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา และพระราชปณิธานโรงเรียนคุณธรรม" เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี โดยมีนายวรพันธ์ แก้วอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียน รวมทั้งครูอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมรับฟัง

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาเยี่ยมเยียนผู้บริหาร ครูอาจารย์ และลูกหลานนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะในอดีตได้เคยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี จึงมีความผูกพันกับพี่น้องประชาชน และสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดปทุมธานีเป็นอย่างมาก

จากการที่ไปเข้าเยี่ยมสถานศึกษาต่าง ๆ พบว่าภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประชาชนและครูอาจารย์ยังรู้สึกโดดเดี่ยวและว้าเหว่ จึงได้กราบเรียนไปยังครูอาจารย์ พี่น้องประชาชน และลูก ๆ นักเรียน นิสิตนักศึกษาว่าเราต้องมีความเข้มแข็ง รวมทั้งแปลงความโศกเศร้าเสียใจมาเป็นการสร้างความเป็นปึกแผ่นให้ประเทศชาติ มีความรักสมัครสมาน และซื่อสัตย์สุจริต ดังเช่นโครงการโรงเรียนคุณธรรมที่กระทรวงศึกษาธิการได้นำมาเผยแพร่สู่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กว่า 30,000 แห่ง ตลอดจนโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ), สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งต่างขานรับนโยบายโรงเรียนคุณธรรมเป็นอย่างดี จึงขอฝากให้พ่อแม่ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ทุกท่านให้ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงเป็นที่รัก และเป็นดวงใจของคนไทยทั้งชาติ

ทั้งนี้ ขอให้เน้นย้ำ 5 เรื่องที่สำคัญของการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม คือ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม โดย 5 เรื่องดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดของการเป็นโรงเรียนคุณธรรมไว้แล้วสำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 30,000 แห่งในปีการศึกษา 2560 นี้

ม.ล.ปนัดดา กล่าวด้วยว่า โดยส่วนตัวแล้วสามารถจดจำพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลา 50 ปีหลังของรัชสมัยของพระองค์ท่านได้อย่างแม่นยำว่าไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ หรือไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เกิดปัญหาการปลูกกัญชายาฝิ่น พระองค์ท่านทรงมีพระปรีชาสามารถ มีพระอัจฉริยภาพ มีพระเมตตาคุณ และได้ทรงเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ดังกล่าวไปโดยสิ้นเชิง ทำให้กลับกลายมาเป็นพื้นที่ในโครงการหลวง และโครงการในพระราชดำริมากมายหลายแห่ง อาทิ โรงเรียนแห่งชีวิตที่ศูนย์ศึกษาห้วยฮ่องไคร้ ซึ่งเป็นสถานที่ที่คนได้มาเรียนรู้ถึงความหมายของการเป็นคนไทยคือ ความประหยัด ความไม่ฟุ้งเฟ้อ ความเป็นสุภาพชน เป็นต้น

  ประวัติโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

นายสมหมาย แก้วสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท วิคตอเรียปาร์ค จำกัด ได้มอบโฉนดที่ดินจำนวน 20 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 45 หมู่ 9 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ให้กับกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งขณะนั้นนายโกวิทย์ วรพิพัฒน์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสามัญศึกษา รับมอบโฉนดที่ดิน และได้หารือกับนายสุทธิ เพ็งปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และนายสมหมาย แก้วสวัสดิ์ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการ

จากนั้นได้ตกลงให้รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ทันปีการศึกษา 2535 อันเป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุครบ 60 พรรษา นายสุทธิ เพ็งปาน จึงได้มอบหมายให้นายผจง อุบลเลิศ เป็นผู้ประสานงานเตรียมการในการรับสมัครนักเรียนรุ่นแรกในเดือนมีนาคม 2535

โดยกระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งโรงเรียนตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ รุ่นแรก ซึ่งมีนายผจง อุบลเลิศ เป็นผู้บริหารคนแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และเป็นจุดสกัดมิให้นักเรียนในเขตรอบนอกกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเข้าไปเรียนในกรุงเทพมหานครส่วนใน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี เป็นโรงเรียนในเครือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย อันดับที่ 4 จากทั้งหมด 11 โรงเรียน ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2535 โรงเรียนได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อนำหน้าโรงเรียนว่า "นวมินทราชินูทิศ" ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2535 จากนั้นในปี 2556 ได้เปลี่ยนชื่อกลุ่มโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เป็นกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ปรัชญาโรงเรียน: ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
สีประจำโรงเรียน:
สีชมพู-ฟ้า
วิสัยทัศน์โรงเรียน: สังคมแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่สากล

 

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ
5/6/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  278 ความร่วมมือโครงการห้องเรียนอาชีพ
  271 พบปะนักเรียน รร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร
  268 พบปะนักเรียน รร.หอวัง
  266 CONNEXT ED ครั้งที่ 3
  263 พบปะนักเรียน รร.ราชวินิต มัธยม
  250 ติดตามโครงการห้องเรียนกีฬา ที่สมุทรสาคร
  239 EdTeX 2017
  237 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ไม่มีวุฒิทางครู
  233 แถลงข่าวเปิดห้องเรียนดนตรีใน 3 จชต.
  227 การประชุมรายงานความสำเร็จ รร.คุณธรรม ภาคกลาง ตะวันออก และกรุงเทพฯ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ