.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 283/2560
"ธีระเกียรติ" พร้อมด้วย
ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ พบปะหารือกับคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ พบปะกับคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ในการประชุมครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร 56 ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการต้องการมาพบปะกับคณะกรรมการชุดนี้ เพื่อทำความรู้จักกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้คร่ำหวอดด้านการศึกษาจากทั่วประเทศ พร้อมเป็นตัวเชื่อมกับทุกภาคส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ของวงการศึกษายุคใหม่ และเป็นผลการดำเนินงานที่สำคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ก่อให้เกิดคณะกรรมการอิสระ ซึ่งมีอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีเป้าหมายที่ชัดเจนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด

ในนามกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารทุกคนมีความยินดีและพร้อมที่จะสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาอย่างเต็มที่ ทั้งในเรื่องของการให้ข้อมูล การให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามข้อเสนอแนะต่าง ๆ และเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาสามารถทำงานได้ทันตามเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองทุนเพื่อการศึกษา เด็กปฐมวัย การผลิตและพัฒนาครู ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ

ศ.กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวว่า ขอขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความไว้วางใจและให้โอกาสทำหน้าที่นี้ ซึ่งเล็งเห็นแล้วว่าคนไทยและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพยายามที่จะปรับปรุงการศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มีการปฏิรูปการศึกษาที่มีความก้าวหน้าไปมาก แต่อาจจะยังไม่ถึงเป้าหมาย จึงเป็นอีกเรื่องที่จะต้องช่วยกันขบคิดต่อไปว่าจะปรับแก้อย่างไร เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ และเชื่อว่าประเทศไทยยังมีโอกาสที่ดีอีกมากในหลายเรื่อง หนึ่งในนั้นคือการศึกษา แต่ต้องอาศัยการทำงาน อาศัยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานเดินหน้าลุล่วงตามเป้าหมายโดยลำดับ

ในส่วนขององค์ประกอบคณะกรรมการ ล้วนเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความคิด และประสบการณ์ด้านการศึกษาในหลากหลายสาขา ทั้งนักวิชาการ ครูบนเขาบนดอย นักคิด นักปฏิบัติด้านกฎหมาย นักพัฒนา ผู้ดูแลคนพิการ เป็นต้น เชื่อว่าทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด แม้จะเป็นระยะเวลาที่สั้นและเป้าหมายอยู่ค่อนข้างไกล แต่ก็จะพยายาม

โดยในเบื้องต้นจะทำงานด้วยการพึ่งพาข้อมูล ความคิดเห็น และรายงานที่มีอยู่แล้วในแหล่งต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นลำดับต้น ๆ ควบคู่กับการนำศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานไว้หลากหลายประการ รวมทั้งความเป็นไทย มาเป็น "พลังในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน" ให้มีความก้าวหน้าต่อไป

 

องค์ประกอบและหน้าที่
ของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 ได้เห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา จำนวน 25 ราย ดังนี้

ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานกรรมการ โดยคณะกรรมการประกอบด้วย นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา นายไกรยส ภัทราวาท รองศาสตราจารย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองศาสตราจารย์ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รองศาสตราจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ นายตวง อันทะไชย รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย รองศาสตราจารย์ทิศนา แขมมณี รองศาสตราจารย์นิชรา เรืองดารกานนท์ รองศาสตราจารย์นภดล ร่มโพธิ์ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล นางเพชรชุดา เกษประยูร นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร นางภัทรียา สุมะโน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ นางเรียม สิงห์ทร ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รองศาสตราจารย์ศิริเดช สุชีวะ นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล โดยมีสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ

หน้าที่ของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา คือ

  • ศึกษาและเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

  • ศึกษาและเสนอแนะกลไก และระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ปกรอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู ต่อคณะรัฐมนตรี

  • ศึกษาและเสนอแนะแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ เพื่อให้ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัด ต่อคณะรัฐมนตรี

  • ศึกษาและเสนอแนะแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ ต่อคณะรัฐมนตรี

  • ร่างกฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ตามมาตรา 54 วรรคหกของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี

  • เรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง หรือแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณา

  • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่มอบหมาย

  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 

นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ขอบคุณภาพถ่าย : กลุ่มสารนิเทศ สป. และสำนักสื่อสารสาธารณะ สกศ.
2/6/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  279 ต้อนรับ นศ.จีนที่มาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
  274 ผลประชุมองค์กรหลัก 20/2560
  260 ผลประชุมองค์กรหลัก 19/2560
  252 พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย ร.9
  246 ปนัดดาบรรยายมุมมองการบริหารและประสบการณ์ของผู้บริหาร "คุณธรรมพระราชทาน"
  240 รับมอบหนังสือและเงินช่วยห้องสมุด 40 รร.ภาคใต้จากมติชน
  235 มอบนโยบายการยกระดับมาตรฐาน English Program
  232 มอบนโยบาย กทม.
  222 ผลประชุมองค์กรหลัก 17/2560
  212 การประสานความร่วมมือช่วยเหลือเด็กในกระบวนการยุติธรรม
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ