.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 280/2560
CP
สานฝันเยาวชนไทย มอบทุนให้นักศึกษาทั่วประเทศ
พร้อมพัฒนาหลักสูตรระดับโลก
เพื่อบ่มเพาะความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ "ดีและเก่ง"
เป็นกำลังสำคัญการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน


เครือเจริญโภคภัณฑ์ (C.P.) จัดหลักสูตรอบรมระดับโลก พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำี่ดีและเก่งให้นักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 246 คนที่ได้รับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อร่วมสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบทุน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ CPLI อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  น.พ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงเครือเจริญโภคภัณฑ์ นิสิตนักศึกษาในโครงการ เข้าร่วมงาน

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา โดยได้จัดโครงการ “ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์” ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2522 เพื่อสนับสนุนด้านทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยในระดับอุดมศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีบุคลิกภาพดี และมีลักษณะของความเป็นผู้นำ โดยในปีการศึกษา 2559 ได้จัดสรรทุนการศึกษารวม 246 ทุน ทุนละ 30,000 บาท ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ใน 9 สาขาวิชา ได้แก่ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ และภาษาจีนธุรกิจ พร้อมจัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านความเป็นผู้นำ โดยนำหลักสูตรระดับโลกที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง (Action Learning Program) มาใช้ในการอบรมพัฒนา เพื่อหล่อหลอมเยาวชนคนรุ่นใหม่ของสังคมไทยให้พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

จากการที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวมาเป็นเวลา 39 ปี มีนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้รับทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 3,800 คน ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน สอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ และโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษา ซึ่งจุดเด่นของทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ คือ "เน้นการสร้างคน สร้างเยาวชนไทยให้มีคุณสมบัติดี และเก่ง โดยปลูกฝังให้ตระหนักถึงบทบาทของผู้นำที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม พร้อมที่จะเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต"

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคนจะได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวเป็นเวลา 5 วัน ณ CPLI ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 3 มิถุนายน 2560 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จะได้เรียนรู้ด้านการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน ด้วยการสร้างสรรค์และพัฒนาโครงการเพื่อชุมชนยั่งยืนตามภูมิภาคต่าง ๆ โดยภายหลังการอบรมแล้วจะกลับไปจัดทำโครงการเพื่อชุมชนยั่งยืนในท้องถิ่นของตนเองเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จะได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาที่ศึกษา เรียนรู้นวัตกรรม พร้อมดำเนินโครงการจิตอาสา และเข้าฝึกประสบการณ์ตรงจากบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ อันจะทำให้นักศึกษาทุนได้เปิดโลกทัศน์รับความรู้ เพิ่มวุฒิภาวะ และสร้างให้มีความแข็งแกร่งพร้อมเติบโตเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่ดีและเก่งของประเทศไทย

นายศุภชัย กล่าวด้วยว่า เราทุกคนมีศักยภาพที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้ ต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อน โดยการลงมือกระทำเป็นตัวอย่างที่ดี เพราะคนที่เรียนรู้จากเราไม่ได้เรียนรู้จาก "คำสอน" แต่เรียนรู้จาก "การกระทำ"

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการศึกษาคือ "โอกาส" ซึ่งนักศึกษาเมื่อได้รับโอกาสเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่ดีแล้ว ขอให้ตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตลอดการอบรม เป็นความรู้ใหม่ซึ่งหาไม่ได้ในห้องเรียน โดยขอให้ฝึกตัวเองให้เป็นผู้ที่รู้จัก "ตั้งคำถาม" ตลอดเวลา ถามตนเองก็ได้แม้จะยังไม่ได้รับคำตอบ หรือหาคำตอบจากคนที่รู้จริง และจงอย่าย่อท้อหรือยอมแพ้ต่ออุปสรรค หมั่นศึกษาเรียนรู้ เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป

โอกาสนี้ นพ.ธีระเกียรติได้กล่าวแสดงความขอบคุณเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่เปิดโอกาสให้กับเยาวชนไทยได้รับโอกาสดี ๆ เช่นนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี


อิทธิพล รุ่งก่อน, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
2/6/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  262 จุฬาฯ-ปขมท.จัดประชุมวิชาการ Thailand 4.0 กับอุดมศึกษาไทย
  228 บทบาทหาวิทยาลัยไทยต่อไทยแลนด์ 4.0
  225 บรรยาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  210 ลประชุม ก.พ.อ. 4/2560
  175 คุรุราชัน พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
  165 ผลประชุม ก.พ.อ. 3/2560
  158 เปิดเรือนเยือนราชมงคลรัตนโกสินทร์
  139 รับฟังประชาพิจารณ์ตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ภาคกลาง ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  128 คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและสถานศึกษาคุณธรรม ปาฐกถาของปนัดดา ที่ มช. เชียงใหม่
  081 ให้นโยบาย ทปอ.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ