.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 279/2560
"ปนัดดา" ให้
การต้อนรับนักศึกษามณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมที่ประเทศไทย


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและมอบโอวาทแก่นักศึกษาจากมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 100 คน ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมที่ประเทศไทยเป็นเวลา 4 เดือน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า ในนามของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ขอต้อนรับนักศึกษาจากมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน สู่ประเทศไทย เพื่อที่จะได้มีโอกาสไปให้ความรู้กับลูกหลานไทยทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน พิษณุโลก และอุบลราชธานี

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คนไทยตระหนักดีว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศซึ่งเป็นมิตรแท้ คนไทยและคนจีนมีความรักความผูกพันกันมาอย่างยาวนาน คนจีนก็เปรียบเสมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ของคนไทย ชาวไทยจึงมีความรักพี่น้องชาวจีนเสมือนญาติ ซึ่งทำให้ลูกหลานเยาวชนไทยได้รับความรักและความผูกพัน ยังผลให้ลูกหลานเยาวชนไทยมีความสนใจศึกษาเล่าเรียนภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีของจีน รวมทั้งตัดสินใจไปศึกษาต่อที่จีนเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ในปัจจุบันส่วนราชการ รวมถึงบริษัทเอกชนของไทยมักจะพิจารณารับลูกหลานเยาวชนที่สำเร็จการศึกษาด้านภาษาจีนและพูดภาษาจีนได้เข้าทำงานในอันดับแรก จึงถือว่าเป็นกำไรของชีวิต อีกทั้ง จากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทย พบว่าลูกหลานเยาวชนไทยพูดภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่วมาก อาทิ นักเรียนที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ซึ่งไปพบปะและตรวจเยี่ยมมาเมื่อเร็ว ๆ นี้

อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการหวังว่านักศึกษาจีนที่มาพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 4 เดือน จะพึงพอใจ และได้รับประสบการณ์และน้ำใจไมตรีจิตจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่ไปทำการฝึกสอน โดยขอให้มองลูกหลานนักเรียนไทยเป็นเสมือนน้องและญาติ และช่วยให้เด็กเหล่านั้นได้เรียนรู้ในภาษาจีนที่ถูกต้องมีความไพเราะเพราะพริ้ง

สุดท้ายนี้ ในนามของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการไทย ขอขอบคุณอธิบดีกรมการศึกษาแห่งมณฑลเสฉวน และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้โครงการนี้เกิดความสำเร็จด้วยดี

สำหรับการเข้าเยี่ยมคารวะในครั้งนี้ มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานจำนวนมาก อาทิ นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครเฉิงตู, นายหู เว่ยเฟิง อธิบดีกรมการศึกษาแห่งมณฑลเสฉวน, ศาสตราจารย์ชะภิพร เกียรติคชาธาร หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือจีน-ไทย มหาวิทยาลัยเฉิงตู และนายกสมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-จีน, นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, รศ.โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, นายมนต์ชัย วิวัฒธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นางสาวนงศิลินี โมสิกะ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป., ผู้บริหารและคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งฝ่ายไทยและจีน เป็นต้น

สำหรับโครงการอาสาสมัครนักศึกษาจีนเพื่อการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมหาวิทยาลัยในราชอาณาจักรไทย เริ่มต้นจากปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเจ้าของภาษาที่มีความรู้ความสามารถ และมีมาตรฐานด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกล หรือในเขตจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทยที่ไม่มีครูผู้เป็นเจ้าของภาษามาสอน อีกทั้งประเทศไทยเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน จึงต้องมีการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนให้สื่อสารได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมในภาพกว้าง

ในระยะแรกโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเฉิงตู และองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วเป็นรุ่นที่ 11 ของจังหวัดเชียงใหม่, รุ่นที่ 6 ของจังหวัดลำพูน, รุ่นที่ 4 ของจังหวัดอุบลราชธานี และรุ่นที่ 2 ของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งนักศึกษาจีนที่เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากทุกสาขาวิชา โดยเป็นการเข้าร่วมโครงการนอกหลักสูตร กล่าวคือ นักศึกษาต้องพักการเรียนเพื่อมาทำหน้าที่สอนในประเทศไทยเป็นเวลา 4 เดือน เมื่อเสร็จภารกิจนักศึกษาจะต้องกลับไปเรียนเสริมและสอบย้อนหลัง อีกทั้งต้องได้รับการอบรมเพื่อมาทำหน้าที่ในประเทศไทย โดยอาศัยเวลาช่วงเย็นหลังเลิกเรียนหรือวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และนักศึกษาต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประเทศไทยเอง ทางมหาวิทยาลัยต้นสังกัดมีงบประมาณสนับสนุนบางส่วน และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการก็สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามบริบทของแต่ละพื้นที่

อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวได้ขยายผลไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย-จีนด้วย อาทิ การส่งเสริมการเป็นเมืองคู่มิตรระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และนครเฉิงตู, โรงเรียนคู่มิตรระหว่างสถานศึกษาไทย-จีน เป็นต้น ตลอดจนมีแนวทางในการขยายผลความร่วมมือให้นอกเหนือไปกว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเฉิงตู อาทิ สถานศึกษาในจังหวัดลำพูน, จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น และมีแนวทางที่จะขยายผลไปยังสถาบันอุดมศึกษาอื่นในไทยด้วย


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ
ขอบคุณภาพถ่ายจากกลุ่มสารนิเทศ สป.
1/6/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  274 ผลประชุมองค์กรหลัก 20/2560
  260 ผลประชุมองค์กรหลัก 19/2560
  252 พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย ร.9
  246 ปนัดดาบรรยายมุมมองการบริหารและประสบการณ์ของผู้บริหาร "คุณธรรมพระราชทาน"
  240 รับมอบหนังสือและเงินช่วยห้องสมุด 40 รร.ภาคใต้จากมติชน
  235 มอบนโยบายการยกระดับมาตรฐาน English Program
  232 มอบนโยบาย กทม.
  222 ผลประชุมองค์กรหลัก 17/2560
  212 การประสานความร่วมมือช่วยเหลือเด็กในกระบวนการยุติธรรม
  209 ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ