.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 406/2560
ประชุมคณะทำงาน
สานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ คณะทำงานสานพลังประชารัฐ (คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ : Public-Private Steering Committee) ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce) E2 ประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน ของคณะทำงานดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วม อาทิ ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายวณิชย์ อ่วมศรี และนายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งคณะทำงานกลุ่มย่อยจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม E2

การประชุมครั้งนี้ คณะทำงานได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของ E2 ที่ผ่านมา ดังนี้

● โครงการ Re-branding อาชีวศึกษา

ได้ดำเนินแผนงานการสื่อสารโครงการ "อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ" แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะแรก ในปี 2559 เน้นสร้างการรับรู้ ในรูปแบบโลโก้ที่เด็กอาชีวะมีส่วนร่วม, InfoGraphic VDO ผ่านทาง Facebook และ Google Display Network ตลอดจนเผยแพร่ข่าวการลงนามความร่วมมือและ Kick off Open House Road Show โครงการ Excellent Model School (EMS) ทางสื่อต่าง ๆ ซึ่งพบว่าได้รับผลตอบอย่างดี โดยเฉพาะเว็บเพจ Handy Man แฟนฉัน และอวดดี-อาชีวะ มีผู้เข้าเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าในช่วงของการจัดแคมเปญโครงการ

ระยะที่สอง ปี 2560 ยังคงเน้นสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ EMS ผ่านคลิปวิดีโอยกระดับ Excellent Model School, คลิปสัมภาษณ์นักเรียนเข้าร่วมโครงการ, คลิปสัมภาษณ์ CEO (Chief Executive Officer) ตลอดจน VTR สัมภาษณ์ The IDOL ผู้จบอาชีวะที่เข้าทำงานในบริษัทต่าง ๆ ซึ่งแม้จะจัดแคมเปญเพียง 37 วัน แต่พบว่าภาพรวมของโครงการได้รับการตอบรับดีมากและสูงกว่าตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ ทั้งจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1.7 ล้านวิว สามารถสร้างการรับรู้ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก ผู้ปกครอง และครู  ทั้งนี้ กำลังเตรียมวางแผนการสื่อสารในระยะต่อไป เพื่อเร่งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขยายโครงการ EMS ให้มีความต่อเนื่องในวิทยาลัยนำร่องอีก 22 แห่ง รวมเป็น 68 แห่ง ร่วมกับ 14 บริษัทเดิม และ 7 บริษัทใหม่ด้วย


โครงการ Excellent Model School (EMS)

ได้รายงานความก้าวหน้าการติดตามผลการเพิ่มจำนวนนักศึกษาทวิภาคี ปี 2560 โดยได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนนักศึกษาอีก 50% หรือ 4,395 คน รวมเป็น 13,184 คน ซึ่งพบว่าในภาคเรียนที่ 1/2560 มีนักศึกษาเพิ่มขึ้น 723 คน และจะเพิ่มขึ้นในภาคเรียนที่ 2/2560 อีก 3,672 คน พร้อมจะมีการส่งเสริมเพื่อขยายความร่วมมือสู่บริษัทในเครือข่ายด้วย

นอกจากนี้ ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาครูในสาขา Excellent จากวิทยาลัยทั้ง 68 แห่ง โดยสถานประกอบการจะมีส่วนร่วมอบรมความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านการฝึกปฏิบัติหรือทดลองทำงานจริงในสถานประกอบการ พร้อมสร้างระบบติดตามผลร่วมกับสถานศึกษา จากนั้นครูจะขยายผลความรู้ประสบการณ์สู่การพัฒนาหลักสูตร และผนวกเข้ากับทฤษฎีเพื่อถ่ายทอดสู่ผู้เรียน ที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมอาชีวศึกษาและอุตสาหกรรมของประเทศสู่อุตสาหกรรม 4.0 ต่อไป


การจัดทำ Database of Demand & Supply

ขณะนี้ได้จัดทำระบบสำรวจข้อมูลผ่าน Web-based Survey เสร็จเรียบร้อย และพร้อมที่จะส่งมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นำไปใช้ประโยชน์ในการสำรวจความต้องการ (Demand) และการผลิต (Supply) ในระดับจังหวัด โดยได้เสนอนำร่องใช้ในจังหวัดระยองเป็นแห่งแรก (Rayong Model) เพราะมีแผนการสำรวจการผลิตและความต้องการกำลังคนตามแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) ไว้แล้ว


การจัดทำ Standards & Certification Center

ได้รายงานความก้าวหน้าการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) อ้างอิงตามกรอบคุณวุฒิอาเซียน (AQRF) พร้อมเตรียมเสนอแผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ พ.ศ.2560-2564 ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติก่อนแล้ว เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีต่อไป


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวด้วยว่า กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของคณะทำงานประชารัฐ รวมทั้งภาคเอกชนเป็นอย่างมาก เพราะกระทรวงศึกษาธิการในยุคนี้ไม่มีนโยบายหรือโครงการที่สั่งการลงไปยังหน่วยงานหรือสถานศึกษาต่าง ๆ เหมือนที่ผ่านมา ดังนั้น สถานศึกษาหรือผู้ปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามความต้องการกับการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ โดยมีภาคเอกชนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำอย่างต่อเนื่อง จนทำให้การทำงานของประชารัฐมีผลการดำเนินงานก้าวหน้ามาโดยลำดับ

อย่างไรก็ตาม ต้องการให้มีผู้ประสานงานกลาง เพื่อเชื่อมการทำงานของคณะทำงาน E2 ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือให้เข็มแข็งและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น ทั้งยังให้ภาคเอกชนเป็นกลไกสำคัญในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา โดยเฉพาะอาชีวศึกษา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืน


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
31/7/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  405 สอศ.เปิดโครงการผลิตสื่อ EchoVE และฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  398 แถลงยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
  369 ตรวจศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยอง
  336 ตรวจศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ชลบุรี
  323 ลงนามความร่วมมือกับ BigC
  273 MOU พัฒนาทักษะการเรียนรู้สายอาชีพ
  231 สอศ.จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม
  218 สอศ.จัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ ครั้งที่ 1
  207 ประชุมการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
  187 อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ