.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 405/2560
สอศ.เปิดโครงการผลิตสื่อการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อก้าวสู่อาชีพ


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ "ผลิตสื่อการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษการสื่อสาร เพื่อก้าวสู่อาชีพ" เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ที่โรงแรมตรัง กรุงเทพ โดยมีนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า การจัดโครงการผลิตสื่อการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษการสื่อสารเพื่อก้าวสู่อาชีพ ในครั้งนี้ ถือเป็นวันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับครู อาจารย์ บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งจะเห็นได้จากการดำเนินโครงการและการจัดกิจกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาชีวศึกษา เพราะต้องยอมรับในความเป็นจริงว่าภาพรวมทักษะภาษาอังกฤษของเด็กไทยยังไม่ดีทั้งประเทศ

ในส่วนของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษานั้น ไม่จำเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) เหมือนผู้เรียนสายสามัญ และไม่จำเป็นต้องเรียนไวยากรณ์หรือคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ลึกซึ้ง แต่ทักษะภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนอาชีวศึกษาควรรู้ คือ "คำศัพท์หรือสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร และการทำงานในสาขาของตน" เช่น คนที่เรียนสาขาการโรงแรมก็จำเป็นต้องรู้จักคำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในการประกอบอาชีพด้านการโรงแรม เช่น ช้อนกลาง ซึ่งใช้คำว่า serving spoons หรือพนักงานจะสอบถามแขกของโรงแรมว่าต้องการไปห้องน้ำหรือเปล่า ก็สามารถใช้ Do you want to wash yourself? เป็นต้น

สำหรับการดำเนินงานตามโครงการนี้ แยกเป็น 2 ส่วน คือ การผลิตสื่อการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษการสื่อสารเพื่อก้าวสู่อาชีพ (Echo VE) และการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษการสื่อสารเพื่อก้าวสู่อาชีพ (Vocational English Camp)

  • ด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้ Echo VE  สอศ.ได้ร่วมกับภาคเอกชนสร้างแอพพลิเคชั่น Echo VE ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษในโลกสมัยใหม่ โดยแอพพลิเคชั่น Echo VE มีพื้นฐานมาจากแอพพลิเคชั่น Echo English ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย แม้กระทั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Echo English ไปใช้งานเช่นกันด้วย นอกจากนี้ แอพพลิเคชั่น Echo VE จะช่วยวิเคราะห์การออกเสียงภาษาอังกฤษของผู้ใช้งานว่าสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องร้อยละเท่าไร ตลอดจนมีบทเรียนและเนื้อหาที่ใช้ในการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษได้ครบทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่ง สอศ. จะขยายผลการจัดกิจกรรมนี้ไปยังสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศภายในปีนี้ เพื่อให้ครู บุคลากร และเด็กทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง และจะนำเสนอผลการจัดโครงการนี้ให้นายกรัฐมนตรีรับทราบ เนื่องจากนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาชีวศึกษาเป็นอย่างมาก หากการใช้งานแอพพลิเคชั่น Echo VE ประสบผลสำเร็จ ก็มีแนวทางที่จะสนับสนุนให้คนที่ทำงานและต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นดังกล่าวได้เช่นกันด้วย

  • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (Vocational English Camp)  สอศ.ได้กำหนดแผนงานในการจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม Boot Camp ให้กับครูและบุคลากรด้านอาชีวศึกษา จำนวน 10 รุ่น รุ่นละ 200 คน รวมทั้งสิ้น 2,000 คน รวมทั้งการจัดทำ e-Learning สำหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา

นพ.ธีระเกียรติ ได้กล่าวย้ำถึง "วิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ" ด้วยว่า

  • ภาษาอังกฤษยาก:  ในการจะทำอะไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดอันดับแรก คือ เราต้องเริ่มที่ "ความคิด" ของเราเองก่อน เพราะหากเราเริ่มต้นคิดว่าปัญหานั้นยาก ก็จะมองดูว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องยาก ดังนั้น จึงอย่าไปคิดว่าภาษาอังกฤษยาก เพราะหากเราคิดว่ายากก็เท่ากับว่าเราแพ้ไปแล้วครึ่งหนึ่ง แต่ในความเป็นจริงแล้ว ทุกอย่างนั้นง่าย แม้ว่าจะทำไม่ได้ก็ยังง่ายอยู่ เพียงแต่ว่าตอนนี้เรายังทำไม่ได้เท่านั้นเอง

  • น่าเบื่อ:  สิ่งที่จะเอาความชนะความน่าเบื่อได้ คือ การมีสมาธิ เมื่อเรามีสมาธิก็จะมีความรักที่จะทำในสิ่งนั้น และแน่นอนที่สุดคือบทเรียนและเนื้อหาในแอพพลิเคชั่น Echo VE มีความสนุกและไม่น่าเบื่ออย่างแน่นอน

  • ค่าเรียนแพง:  แอพพลิเคชั่น Echo VE  ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถใช้ได้ฟรี ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นมาใช้งาน ทำให้ขจัดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษาอังกฤษที่มีราคาสูงได้

  • เรียนไปก็ไม่ได้ใช้:  ที่ผ่านมาอาจจะเรียนภาษาอังกฤษแล้วไม่ได้นำไปใช้งาน แต่ขณะนี้เป็นความจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพราะภาษาเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ หากไม่ใช้จะทำให้ทักษะที่มีอยู่ถดถอย

ดังนั้น นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้ ถือเป็นรุ่นบุกเบิกในการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับอาชีวศึกษายุคใหม่ จึงขอให้ทุกคนตั้งใจ เรียนรู้ และพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลาการอบรม เพราะถือเป็นโอกาสดี และขอให้ช่วยขยายผลไปยังเพื่อนที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมด้วย

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ กล่าวว่า โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษการสื่อสารเพื่อก้าวสู่อาชีพ มีการดำเนินงาน 2 กิจกรรม คือ

  • การจัดจ้างผลิตสื่อการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษการสื่อสาร เพื่อก้าวสู่อาชีพ (Echo VE) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษการสื่อสารเพื่อก้าวสู่อาชีพ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 9 หมวดวิชา ได้แก่ เกษตรกรรม คหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรประมง พาณิชยกรรม ศิลปกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมสิ่งทอ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และแอพพลิเคชั่นสำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ครู บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

  • การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษการสื่อสาร เพื่อก้าวสู่อาชีพ (Vocational English Camp)  ซึ่งจะดำเนินการใน 5 ภาค จำนวน 10 รุ่น รุ่นละ 200 คน รวมทั้งสิ้น 2,000 คน ได้แก่ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รุ่น ที่จังหวัดชลบุรี, ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 รุ่น, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 3 รุ่น และภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 รุ่น สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ที่โรงแรมตรัง กรุงเทพ เป็นการดำเนินการของภาคกลาง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2560 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2560


 

ขั้นตอนวิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่น Echo VE


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
31/7/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  398 แถลงยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
  369 ตรวจศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยอง
  336 ตรวจศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ชลบุรี
  323 ลงนามความร่วมมือกับ BigC
  273 MOU พัฒนาทักษะการเรียนรู้สายอาชีพ
  231 สอศ.จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม
  218 สอศ.จัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ ครั้งที่ 1
  207 ประชุมการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
  187 อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์
  169 ศธ.-CP ร่วมอบรมพัฒนาผู้นำอาชีวะเกษตร
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ