.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 403/2560
การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ ๔๙


นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) เป็นประธานการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ ๔๙ และส่งมอบตำแหน่งประธานสภาซีเมค แก่ H.E. Prof. Dr. Muhadjir Effendy รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และวัฒนธรรมอินโดนีเซีย

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ โรงแรม Mulia Senayan กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) เป็นประธานการประชุมวาระเฉพาะของการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ ๔๙ โดยประเด็นสำคัญที่มีการพิจารณาในการประชุมวาระเฉพาะ ประกอบด้วย การรายงานความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอแห่งใหม่ จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ ศูนย์ด้านการพัฒนาการศึกษาทางเทคนิคของซีมีโอ
ในกัมพูชา (SEAMEO TED) ศูนย์ด้านการดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัยและบทบาทสถาบันครอบครัวในอินโดนีเซีย (SEAMEO CECCEP) และศูนย์ด้านการพัฒนาการศึกษาในชุมชนใน สปป, ลาว (SEAMEO CED) นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้เสนอเรื่องการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO SEPS) และศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM-ED) ด้วย

จากนั้น ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. รัฐมนตรีไทยฯ ได้เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม
สภาซีเมค ครั้งที่ ๔๙ โดยได้กล่าวขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของอินโดนีเซียที่เป็นเจ้าภาพจัด
การประชุมครั้งนี้ รวมทั้งรัฐมนตรีศึกษาและเจ้าหน้าที่จากประเทศสมาชิกซีมีโอ สมาชิกสมทบ หน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบ ผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ ศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ และสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ
ที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งกล่าวยินดีในความสำเร็จของการดำเนินงานในกรอบซีมีโอกว่า ๕๐ ปี
และชื่นชมความมุ่งมั่นของศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ ในการบรรลุความสำเร็จในการดำเนินโครงการต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาการศึกษาเพื่อณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ ได้แสดงความยินดีต่อการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอแห่งใหม่ในอินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป. ลาว
และประกาศการเสนอจัดตั้งศูนย์ฯ แห่งใหม่ในประเทศไทย จำนวน ๒ ศูนย์ด้วย นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทย ได้กล่าวขอบคุณประเทศสมาชิกที่ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งได้มีแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพระหว่างกัน ทั้งนี้ ยังได้แจ้งเรื่องข้อริเริ่มของประเทศไทยในการจัดทำกรอบสมรรถนะวิชาชีพครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในท้ายสุด ได้กล่าวถึงการดำรงตำแหน่งประธานสภาซีเมค ที่ได้มีโอกาสเยือนประเทศสมาชิก และศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ ซึ่งทำให้เห็นถึงแนวทางในการแก้ไขประเด็นท้าทายของภูมิภาค เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและเสมอภาค อันจะนำไปสู่
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

จากนั้น เวลา ๑๑.๐๐ น. ของวันเดียวกัน ในการประชุมเต็มคณะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทย ได้ส่งมอบตำแหน่งประธานสภาซีเมคให้แก่ H.E. Prof Dr. Muhadjir Effendy รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย ซึ่งจะทำหน้าที่ประธานสภาซีเมค และประธานการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ ๔๙
โดยมี H.E. Dato’ Seri Mahdzir Khalid รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซีย เป็นรองประธาน
การประชุมฯ ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้ประเด็นสำคัญ
ด้านการศึกษา ๗ ประเด็น โครงการ SEA-PLM เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยนำระบบเมตริกมาประยุกต์ใช้
ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน โครงการด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
(SEA-TVET) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการ SEAMEO Schools’ Network เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียน ครู และนักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ความร่วมมือด้านการศึกษา วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ ระหว่างซีมีโอและประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้และแอฟริกา รวมทั้งการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ Southeast Asian Agri Museum และศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและชุมชนในประเทศฟิลิปปินส์ ที่ศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า ซึ่งจะมีห้องจัดแสดงพระอัจฉริยภาพ
ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและชุมชนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วย ทั้งนี้
ศูนย์ฯ ได้ขอการสนับสนุนด้านงบประมาณจากประเทศสมาชิก องค์กรภาครัฐและเอกชน และหุ้นส่วนความร่วมมือ เพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ข้างต้นอีกด้วย ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย ได้แจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ ๕๐ ในปี ๒๕๖๒ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเมียนมา ได้แจ้งถึงข้อริเริ่มในการจัดตั้งศูนย์ซีมีโอแห่งใหม่ คือ “SEAMEO Regional Centre for Water and Energy Studies: SEAMEO WES” โดยจะนำเสนอในที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ

อนึ่ง ในการประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทยได้มีโอกาสหารือข้อราชการในระดับทวิภาคีกับ H.E. Pehin Dato Suyoi Osman รัฐมนตรีว่าการกระทรวงว่าการศึกษาธิการบรูไนดารุสซาลาม ในโอกาสนี้
ทั้งสองฝ่าย ได้แลกเปลี่ยนถึงแนวทางการพัฒนาครู ด้วยเห็นว่าครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ผู้เรียน นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำถึงการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการจัดการเรียนการสอนด้วย โดยทั้งสองฝ่ายยินดีให้ความร่วมมือเพื่อสานต่อกิจกรรมระหว่างกัน
อันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคต่อไป


สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  390 หารือกับนิวซีแลนด์
  373 กล่าวสุนทรพจน์ในงาน The 2nd Asia Pacific Youth Exchange
  295 เอกอัครราชทูตตุรกีเข้าเยี่ยมคารวะ
  223 ศธ.-ซีมีโอจัดการประชุม ICE 2017
  220 เยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
  219 รมว.ศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่นเข้าหารือ
  208 เปิดประชุมกรอบมาตรฐานสมรรถนะครูอาเซียน
  206 แถลงข่าวการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21
  199 เยือนฟิลิปปินส์
  184 หารือกับ ออท.แคนาดาและยูเครน
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ