.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 398/2560
ศธ.แถลงยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564)


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายปริวัฒน์ ถานิสโร ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี, ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ เกษตรภิบาล ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง และนายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมแถลงยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดชลบุรี

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน ซึ่งภายหลังคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สภาพัฒน์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับแผนงานของรัฐบาล เพื่อเตรียมกำลังคนให้รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)

จากนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้เชิญผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ มาวางแผนร่วมกัน โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นหน่วยงานหลัก เพื่อร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564)

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

สาระสำคัญของยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล รองรับการพัฒนาเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะนิสัยอุตสาหกรรม คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการ ประชาสังคมในรูปแบบประชารัฐ เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดอาชีวศึกษาในทุกมิติให้สอดคล้องกับบริบทของภาคการผลิตและบริการใน EEC ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถ คณาจารย์ ครู บุคลากรทางการศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการ

นอกจากนี้ เพื่อให้รองรับการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับการพัฒนาภาคการผลิตและบริการในยุคประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับอาชีวศึกษาการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านอาชีวศึกษาทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันด้านอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสอน การแนะนำทั้งในและนอกระบบการศึกษา เพื่อสร้างการเติบโตของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การขับเคลื่อนธุรกิจเศรษฐกิจ ประเทศ ด้วยงานวิจัยทุกระดับ เพื่อการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการจัดการบริหารจัดการภาครัฐ

ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบการ รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 3 จังหวัดดังกล่าว ได้รับทราบและเข้าใจในแนวทางดำเนินการตามนโยบาย EEC ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดให้มีการแถลงยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้เกิดขึ้น


นายสุเทพ ชิตยวงษ์ กล่าวว่า หลังจากที่ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้มอบหมายให้ สอศ. ดำเนินการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับแผนงานของรัฐบาล เพื่อเตรียมกำลังคนให้รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC สอศ. ให้เสร็จสิ้นภายใน 3 เดือน

สอศ.ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 223 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระดับภาค 1 ศูนย์ ระดับจังหวัด 3 ศูนย์ รวมทั้งศูนย์ประสานงานย่อยใน 3 จังหวัดดังกล่าวอีก 10 ศูนย์ เพื่อให้เป็นศูนย์อำนวยความสะดวกด้านกำลังคน รองรับปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ การสร้างเครือข่ายด้านการอาชีวศึกษาและพัฒนาทักษะฝีมือในภูมิภาคอาเซียนตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับ EEC มุ่งปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร EEC เพื่อสนับสนุน New Engine of Growth เพิ่มศักยภาพสถานศึกษา โดยวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี  เป็นทั้งศูนย์ระดับภาค และศูนย์ระดับจังหวัดชลบุรีอีกด้วย

สอศ.ได้ตั้งเป้าหมายว่าศูนย์ดังกล่าวจะช่วยผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งพัฒนาผู้บริหาร บุคลากรในสถานศึกษา อบรมผู้ประกอบการ ได้ไม่น้อยกว่า 2 แสนคน ภายในระยะเวลา 5 ปี และจะเร่งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียน ผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากรอาชีวศึกษาในสังกัดอีกด้วย

 
เป้าหมายการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาสนับสนุน EEC


ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ร่วมแถลงภารกิจ รายละเอียด และแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการงานของภาคเอกชน และตลาดงานของประเทศ โดยแบ่งแผนการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

แผนระยะสั้น 6 เดือน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 เช่น พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ และครูนิเทศการฝึกประสบการณ์อาชีพ เตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ จัดอบรมสมรรถนะวิชาชีพระยะสั้นให้กับผู้ว่างงาน บุคคลภายนอก และผู้มีงานทำ เพื่อยกระดับฝีมือการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) และรองรับ 5 อุตสาหกรรมในอนาคต (New S-Curve) ทำความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งภาคการผลิตและบริการ ในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อสนองตอบความต้องการกำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นต้น

แผนระยะกลาง  เช่น เปิดสอนหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำลังคนอาชีวศึกษาที่ส่งผลต่อปัจจัยการผลิต  เปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีสายปฏิบัติการ จัดหาครุภัณฑ์รองรับหลักสูตร 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) และแยกระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายปฏิบัติการ เป็นต้น

แผนระยะยาว  เช่น เปิดสอนหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับ 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) ให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เปิดสอนหลักสูตร 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายปฏิบัติการ จัดหาครุภัณฑ์รองรับหลักสูตร 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) และ 5 อุตสาหกรรมในอนาคต (New S-Curve) โดยแยกชุดครุภัณฑ์ตามระดับการศึกษา ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายปฏิบัติการ ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นและตรงกับสาขาวิชาหลัก จัดโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหม่ เป็นต้น


เป้าหมายการผลิตกำลังคนสนองตอบความต้องการกำลังคน
ใน 16 สาขาวิชาที่เป็น
First S-Curve และ New S-Curve


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวย้ำด้วยว่า ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนดังกล่าว ขอให้มีความ "สอดคล้องรองรับ เชื่อมโยง และนำแผนไปสู่การปฏิบัติ" กล่าวคือ การจัดทำแผนจะต้องสอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน นโยบาย Thailand 4.0 เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

และขอให้ทำงานด้วยความเชื่อมโยงให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง 13 ศูนย์ในพื้นที่ EEC อันจะนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างมีคุณภาพ โดยทุกฝ่ายจะต้องมีความเข้าใจให้ถ่องแท้เสียก่อน เพราะเมื่อเกิดความเข้าใจแล้ว จะทำให้เกิดความร่วมมือ อันจะส่งผลให้เกิดความสำเร็จตามตัวชี้วัดหรือผลการประเมินต่าง ๆ ต่อไป และที่สำคัญจะทำให้ความรู้ความเข้าใจของการพัฒนา EEC ไปสู่ประชาชนและสังคมอย่างกว้างขวางเพื่อร่วมกันพัฒนาต่อไป

สำหรับการแถลงยุทธศาสตร์ครั้งนี้ มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนมาก เช่น นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, พ.อ.ดร.ขจรศักดิ์ ไทยประยูร โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, ประธานหอการค้าจังหวัด, ตัวแทนสถานประกอบการ, ผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัด, ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใน 3 จังหวัด


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
27/7/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  369 ตรวจศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยอง
  336 ตรวจศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ชลบุรี
  323 ลงนามความร่วมมือกับ BigC
  273 MOU พัฒนาทักษะการเรียนรู้สายอาชีพ
  231 สอศ.จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม
  218 สอศ.จัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ ครั้งที่ 1
  207 ประชุมการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
  187 อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์
  169 ศธ.-CP ร่วมอบรมพัฒนาผู้นำอาชีวะเกษตร
  104 เปิดตัวโครงการฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ