.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 397/2560
ผลการประชุม ก.พ.อ. ครั้งที่ 7/2560


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5

ผลการจัดอันดับนวัตกรรมโลก ปี 2017

ที่ประชุมรับทราบผลการจัดอันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของโลก ประจำปี 2017 โดย The Global Innovation Index (Gll) ซึ่งวัดผลศักยภาพด้านนวัตกรรมของ 127 ประเทศที่เข้าร่วม ทั้งด้านปัจจัย ด้านผลผลิต และด้านประสิทธิภาพ เพื่อประเมินภาพรวมการใช้ทรัพยากรต่อคุณภาพผลผลิตทางนวัตกรรมที่ดีกว่า

โดยผลการจัดอันดับประเทศความสามารถด้านนวัตกรรมของโลก 25 ลำดับแรก สวิตเซอร์แลนด์ได้อันดับ 1 ด้วยคะแนน 67.69, อันดับ 2 สวีเดน คะแนน 63.82, อันดับ 3 เนเธอร์แลนด์ คะแนน 63.36 (ตามภาพ)

ตารางด้านล่าง แสดงถึงอันดับของประเทศต่าง ๆ แยกเป็นภูมิภาคในทวีปต่าง ๆ ของโลก

ส่วนประเทศไทย อยู่ในอันดับ 51 ของโลก (คะแนน 37.60) และอยู่ในอันดับที่ 7 ของผลการจัดอันดับในกลุ่มประเทศ ASEAN+3  รองจากสิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน มาเลเซีย และเวียดนาม ตามลำดับ

ส่วนการจัดอันดับด้าน Human Capital and Research พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 72 ของโลก และอันดับที่ 8 ในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม (ASEAN+3) ด้วยคะแนน 30.80

ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ศึกษาวิเคราะห์ จำแนก และจัดกลุ่มศักยภาพตัวชี้วัด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับตัวชี้วัดต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่จะต้องเร่งสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัยเชิงคุณภาพ และศึกษาหลักเกณฑ์การคงไว้ซึ่งตำแหน่ง เพื่อจูงใจให้บุคลากรไม่หยุดที่จะคิดค้นงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการอุดมศึกษาต่อไป


แต่งตั้งศาสตราจารย์ 4 ราย

ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย ดังนี้

  • รศ.วุฒิสาร ตันไชย ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • รศ.สุพัตรา ศิริโชติยะกุล ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • รศ.ชัยวัฒน์ โตอนันต์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • รศ.ชายชาญ โพธิรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก และความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ ปี 2017

ที่ประชุมรับทราบผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก ประจำปี 2017/2018 ทั้ง 2 สถาบัน ดังนี้

  • "Quacquarelli Symonds (QS)" สถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก สหราชอาณาจักร ซึ่งได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก 959 อันดับ โดยในการจัดอันดับครั้งนี้ เน้นถึงความเป็นท้องถิ่นและธุรกิจเพิ่มมากขึ้น พร้อมพิจารณาจากเกณฑ์การจัดอันดับ 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความมีชื่อเสียงทางวิชาการจากนักวิชาการทั่วโลก ความมีชื่อเสียงจากผู้จ้างงาน อัตราส่วนจำนวนนักศึกษาต่อจำนวนอาจารย์ งานวิจัยที่ถูกนำไปอ้างอิง อัตราส่วนจำนวนอาจารย์ต่างประเทศ/นานาชาติ และอัตราส่วนจำนวนนักศึกษาต่างประเทศ/นานาชาติ
    ซึ่งผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก ประจำปี 2017/2018 พบว่า มหาวิทยาลัยที่อยู่ใน 10 อันดับแรกของโลก เป็นมหาวิทยาลัยจากสหรัฐอเมริกามากที่สุด 5 แห่ง รองลงมาได้แก่ สหราชอาณาจักร 4 แห่ง และสวิตเซอร์แลนด์ 1 แห่ง ตามลำดับ ส่วนประเทศไทย มีมหาวิทยาลัย 8 แห่งที่ติดอันดับอยู่ใน 959 อันดับแรกของโลก โดยมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับที่ดีที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 245 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา (อันดับ 252) อันดับ 334 มหาวิทยาลัยมหิดล และอันดับ 551-600 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • "International Institute for Management Development : IMD" สถาบันการจัดการนานาชาติ  ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ ปี 2017 ของ 63 ประเทศทั่วโลก ในรายงาน The World Competitiveness Yearbook 2017 จากปัจจัย 4 ด้านหลัก ทั้งสภาวะทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของภาครัฐ ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และโครงสร้างพื้นฐาน โดยผลการจัดอันดับสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ ฮ่องกง สวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ เดนมาร์ก ลักเซมเบิร์ก สวีเดน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตามลำดับ
    ในส่วนของประเทศไทย มีผลการจัดอันดับดีขึ้น จากอันดับที่ 28 ในปี 2016 เป็นอันดับ 27 ในปีนี้ และอยู่ในอันดับ 5 ในกลุ่มอาเซียนด้วย และเมื่อพิจารณาการจัดอันดับหมวดย่อย 25 ตัวชี้วัด พบว่าหลายตัวชี้วัดมีการพัฒนาและมีอันดับดีขึ้นมาก อาทิ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาโดยรวม, จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา, การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคธุรกิจต่อ GDP ปรับตัวดีขึ้น 10 ลำดับ รวมทั้งความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของประเทศปรับตัวดีขึ้นถึง 9 อันดับด้วย

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวด้วยว่า ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นว่าข้อมูลในการจัดอันดับให้ความสำคัญกับการสำรวจความคิดเห็นภายในประเทศ มากกว่าการให้ค่าน้ำหนักเรื่องวิจัยและการอ้างอิงผลงานวิจัย อีกทั้งยังเน้นความเป็นท้องถิ่นและธุรกิจมากขึ้น จึงทำให้มหาวิทยาลัยที่เน้นความเป็นสากล มีอันดับที่ลดลงและส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในเชิงธุรกิจด้วย

ดังนั้น จึงไม่ควรที่จะกล่าวโทษการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเช่นที่ผ่านมา แต่ในขณะเดียวกันได้ขอให้ สกอ. ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและตัวชี้วัดในการจัดอันดับปีนี้ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยต่อไป


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
26/7/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  387 การผลิตกำลังคนและนวัตกรรมอุดมศึกษารองรับ EEC
  384 มรภ.อุบลราชธานี จัดหลักสูตรสุขภาวะเป้นฐาน
  359 ประชุมกับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
  358 "ปริยดา"เผยข้อมูลมหาวิทยาลัยที่ผลิตครู
  352 ภารกิจที่ ม.สุรนารี จ.นครราชสีมา และสระบุรีวิทยาคม
  341 "ธีระเกียรติ"บรรยายในการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  340 บรรยายในการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  332 ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
  331 ลประชุม ก.พ.อ. 6/2560
  324 ปาฐกถาในการสัมมนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2560
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ