.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 396/2560
สกศ.จัดประชุม
"แนวทางการนำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 สู่การปฏิบัติการตามภารกิจของหน่วยงาน"


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม เรื่อง "แนวทางการนำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 สู่การปฏิบัติการตามภารกิจของหน่วยงาน" เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร 56 ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยผู้แทนจาก 11 กระทรวง และ 53 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

นายกมล รอดคล้าย กล่าวว่า หลังจากที่แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้นำแผนดังกล่าวไปชี้แจงในภูมิภาคต่าง ๆ ใน 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต ระยอง มหาสารคาม และเชียงราย รวมทั้งการประชุมในครั้งนี้เป็นห้วงสุดท้ายของการชี้แจงแผนดังกล่าว ก่อนที่จะนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในห้วงต่อไป

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 มีวิสัยทัศน์คือ "คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21" ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด ดังนี้

โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ คือ 1) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญและพร้อมเข้าร่วมผลักดันแผนการศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ 2) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและองค์กร 3) ปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในระยะต่าง ๆ 4) สร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งระดับนโยบายและพื้นที่

จากวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแนวทางการขับเคลื่อนแผนดังกล่าว ได้มีการกำหนดรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าแต่ละหน่วยงานจะรับผิดชอบเป้าหมายและตัวชี้วัดใดบ้าง อาทิ เป้าหมายที่จะทำให้ประชากรอายุ 3-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน 100 เปอร์เซ็นต์ ได้มีการกำหนดสัดส่วนร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ว่าแต่ละสังกัดมีจำนวนสัดส่วนเท่าไรในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมจะได้หารือเกี่ยวกับบริบทของแต่ละหน่วยงานในมิติต่าง ๆ ต่อไป เพื่อให้เกิดความสำเร็จจากการร่วมมือกันของทุกหน่วยงาน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า จากการที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาทั้งในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ในต่างจังหวัด ทำให้ทราบว่าแต่ละโรงเรียนมีบริบทที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน การขาดครูในสาขาต่าง ๆ เป็นต้น การประชุมในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ผู้แทนจากกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ จะได้รับทราบข้อมูลเพื่อนำไปประกอบการจัดทำแผนการศึกษาให้สอดคล้องกันในทุกระดับ

จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานและกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องช่วยกันขบคิดเกี่ยวกับกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาของไทยให้ชัดเจน โดยขอให้ดำเนินควบคู่ไปกับการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดของแต่ละจังหวัด เพื่อทำให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน โดยขอให้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยการขยายผลและมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมในการนำแผนสู่การปฏิบัติให้เกิดความชัดเจน ทั้งการกำหนดหน้าที่ในภาพรวมจากส่วนกลางไปสู่ระดับภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาแผนการศึกษาของแต่ละพื้นที่ให้มีความก้าวหน้าและสอดคล้องตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และเพื่อประโยชน์ในการลงรายละเอียดข้อมูลเชิงลึกของแต่ละบริบทด้วย

ทั้งนี้ ขอให้คำนึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศด้วย อาทิ ความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรมและความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม, โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย, ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ, การขยายตัวทางเศรษฐกิจโลก, การแข่งขันในตลาดการค้าโลก เป็นต้น

สุดท้ายนี้ ขอให้ตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จเพื่อทำให้แผนลุล่วงไปด้วยดี โดยขอให้นำโครงการโรงเรียนคุณธรรมเป็นโจทย์ในการพัฒนาการศึกษาของชาติ พร้อมทั้งขยายผลสู่ความสำเร็จต่อไป นอกจากนี้ ยังคาดหวังให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นต้นแบบกระทรวงคุณธรรม สอดคล้องกับชื่อเดิมคือ กระทรวงธรรมการ ที่มีตราเสมา เป็นสัญลักษณ์ของกระทรวง

 

ความเห็นเพิ่มเติมจากที่ประชุม

ผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรม  "กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนเฉพาะทางประเภทต่าง ๆ มีความพร้อมในการรองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 และยินดีที่จะผลักดันสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยจะส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรมร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอส.) ต่อไป"

ผู้แทนจากสภาหอการค้าไทย  "การวิจัยที่ทางสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษาดำเนินการ ควรเป็นการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ได้จริง โดยคาดหวังให้สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษาจับมือกับผู้ประกอบการ เพื่อกำหนดหัวข้อการวิจัยที่นำไปใช้ได้จริง และทำให้การวิจัยนั้นมีมูลค่าด้วย"

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  "ได้จัดทำยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ของกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ การจัดการเรียนการสอนด้าน STEM Education, การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตลอดจนส่งเสริมโครงการโรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียน 437 แห่ง ในขณะเดียวกันก็พบว่ายังมีรายละเอียดบางประการที่ยังไม่ได้กำหนดลงไปในแผนการศึกษาของกรุงเทพมหานครในขณะนี้ โดยจะเร่งดำเนินการเพิ่มข้อมูลดังกล่าวในครบถ้วนสมบูรณ์ในแผนการศึกษาในปีต่อ ๆ ไป"

ผู้แทนสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  "สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 7,000 แห่ง มีนักเรียนในความรับผิดชอบประมาณ 700,000 คน แม้ว่าสถานศึกษาในสังกัด อปท. ยังประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการด้านงบประมาณและบุคลากร แต่ก็มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือจัดการศึกษาควบคู่กับกระทรวงศึกษาธิการ และมีความประสงค์ที่จะขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมไปพร้อม ๆ กัน"

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  "มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 409 แห่ง ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ แต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รับทราบ อย่างไรก็ตาม โรงเรียนพระปริยัติธรรมก็มีความพร้อมในการให้ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ อีกทั้งมีความพร้อมที่จะนำยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ข้อ ไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง"

 

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
26/7/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สกศ.

   
  379 นายกฯ ประชุมซุปเปอร์บอร์ด-คกก.อิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
  337 ประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ ภาคเหนือ ที่เชียงราย
  307 ประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ี่มหาสารคาม
  298 พิธีประกาศเกียรติคุณเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี บุคคลสำคัญของโลก
  293 ประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ ภาคตะวันออก ที่ระยอง
  289 พิธีทำบุญกุศลทักษิณานุปทาน
  277 ประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ ภาคใต้ ที่ภูเก็ต
  211 เปิดค่าย TSA Youth Camp
  196 แถลงแผนการศึกษาแห่งชาติต่อสาธารณชน
  140 สภาการศึกษาเสวนา Inclusive Education in Thailand
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ