.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 395/2560
"ปนัดดา" เปิดงานศาสตร์พระราชา
ที่ รร.หอวัง และ มทร.รัตนโกสินทร์


เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.00 น.  ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานศาสตร์พระราชา ทรงคุณค่าภาษาไทย และบรรยายพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชา" แก่คณาจารย์ และนักเรียน ณ โรงเรียนหอวัง เขตจตุจักร  จากนั้นในช่วงบ่ายได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทยภายใต้แนวคิด "ศาสตร์พระราชา" และมอบโล่ เกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวด ณ หอประชุมคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

● ภารกิจที่โรงเรียนหอวัง

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า ตลอดเวลาที่รับราชการมา 37 ปี ได้ผ่านประสบการณ์ มีผู้ใหญ่ที่ช่วยอบรมสั่งสอนมาจำนวนมาก ซึ่งล้วนเป็นต้นแบบที่ดี จึงต้องการให้ลูกหลานนักเรียนนักศึกษาทุกคนหาต้นแบบที่ยั่งยืนเป็นของตนเอง และมีความเคารพสำนึกในพระคุณอันใหญ่หลวงของครู อาจารย์ ทั้งยังขอเน้นย้ำในเรื่องของการใช้ภาษาไทย ขอให้ใช้ภาษาไทยอย่างสละสลวย สะกดให้ถูกต้อง พูดให้ฉะฉาน ชัดเจน

ขอเน้นย้ำ 5 เรื่องที่สำคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม คือ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งขอให้ช่วยกันขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

นอกจากนี้ ในเรื่องความเป็นครู ขอให้มีความเมตตากรุณาต่อศิษย์ ที่สำคัญคือต้องมีความสนใจในพัฒนาการของศิษย์ ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนกับที่บ้าน โดยฝากให้ครูแนะแนว หรือครูที่มีหน้าที่โฮมรูม ช่วยทำหน้าที่เชื่อมโยงสัมพันธภาพนี้ให้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น และครูต้องเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ยั่งยืนให้กับศิษย์ ทั้งในเรื่องของความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นคนไทยที่ดี รักษาเอกลักษณ์ของชนชาติไทย เพราะครูเปรียบเสมือนต้นแบบที่มีชีวิต และยั่งยืนที่สุด มีความเป็นรูปธรรมมากที่สุด


● ภารกิจที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย (Morals Ethics and Core Values of Thailand Contest: ME Thai Contest 2017) ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์พระราชา" พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวด ณ หอประชุมคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีผู้บริหาร  คณบดี คณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รวมทั้งตัวแทนหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมงานกว่า 200 คน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย เป็นโครงการที่สอดคล้องกับโครงการโรงเรียนคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้ดำเนินการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จึงขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่ร่วมจัดงาน ตลอดจนผู้ได้รับรางวัลและผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดแม้ว่าจะไม่ได้รับรางวัลด้วย เนื่องจากทุกท่านได้แสดงการน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยความจงรักภักดี

จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดที่มีสถานศึกษาจำนวนมาก อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของพุทธมณฑลซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนา ทำให้จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่มีความเจริญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการศึกษา โครงการนี้จึงเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับนิสิตนักศึกษาในทุก ๆ ด้าน

โอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้มอบโล่เกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวด จำนวน 4 รางวัล คือ

  • รางวัลต้นแบบ Popular Vote ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสตรีพอเพียง จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

  • Popular Vote การประกวดสื่อดิจิทัล ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม The Final Card X จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

  • รางวัลต้นแบบ Best of the Best ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Gen A จิตอาสาตามรอยศาสตร์พระราชา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

  • Best of the Best การประกวดสื่อดิจิทัล ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Serafim จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อนึ่ง โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงเป็นศูนย์รวมใจของพสกนิกรชาวไทย และทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นปรัชญาที่นำไปสู่ความสงบสุข และความเจริญก้าวหน้าในการประกอบกิจต่าง ๆ ตลอดจนตระหนักในคุณค่าของการดำรงชีวิตตามวิถีและค่านิยมไทยที่ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งจัดโครงการภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา” โดยได้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, วิทยาลัยกองทัพบก, มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, มหาวิทยาลัยธนบุรี, สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้แห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (e-Learning Association of Thailand) และสำนักงานวิจัยและพัฒนาทางทหาร กองทัพบก

โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการและเวทีย่อยเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม, การจัดประกวดโครงการต้นแบบและสื่อดิจิตอล ภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชา และภายใต้หัวข้อศาสตร์ของพระราชาและเศรษฐกิจพอเพียง, การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป


อิทธิพล รุ่งก่อน, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ
26/7/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  385 สพฐ.ประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 2
  383 การประชุมศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สู่โรงเรียนคุณธรรม จ.นนทบุรี
  382 เปิดสัมมนาผู้บริหาร รร.ไทยรัฐวิทยา ที่อุบลราชธานี
  381 บปะครูแกนนำ Boot Camp ุ่น 7 ี่อุบลราชธานี
  375 พบปะนักเรียนศึกษานารีวิทยา
  374 ภารกิจที่กาญจนบุรี
  364 สถิติความคืบหน้าโครงการจัดทำระบบลงทะเบียนอบรมพัฒนาครูแนวใหม่
  363 พบปะนักเรียนราชวินิตบางเขน
  350 ร่วมทำร่วมคิดขจัดวิกฤตโรงเรียน ICU
  346 พิธีลงนามความร่วมมือโครงการห้องเรียนกีฬา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ