.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๓๘๙/๒๕๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งศาสตราจารย์


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๓ ราย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน ๓ ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

  • รองศาสตราจารย์ทัชชมัย ทองอุไร  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

  • รองศาสตราจารย์ประวิตร เจนวรรธนะกุล  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากายภาพบำบัด สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙

  • รองศาสตราจารย์ศิริรัตน์ จิตการค้า  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สังกัดวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

  • รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

  • รองศาสตราจารย์สุมนทิพย์ บุนนาค  ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพฤกษศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

  • รองศาสตราจารย์เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการพยาบาล สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี


รายละเอียดเพิ่มเติม:
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/184/118.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/184/119.PDF


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
๑๙/๗/๒๕๖๐

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุด ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา

   
  270 ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง คสช.การจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจาก ตปท.
  264 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ 2 ราย
  245 ราชกิจจานุเบกษาแต่งตั้งศาสตราจารย์ 28 ราย
  241 ราชกิจจานุเบกษาแต่งตั้งศาสตราจารย์ 10 ราย
  172 ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง
  145 ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง หน.คสช.แก้ไขบอร์ดคุรุสภา,สกสค.,องค์การค้าฯ
  144 ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง หน.คสช.ให้กรรมการ ก.ค.ศ.พ้นจากตำแหน่ง
  118 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
  079 ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  076 ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎ ก.ค.ศ.38ค.(2)
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ