.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 387/2560
การผลิตกำลังคน องค์ความรู้ และนวัตกรรมอุดมศึกษา รองรับ EEC


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรและร่วมเสวนาในการประชุมโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC (Eastern Economic Corridor) เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาโลกได้มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) มาแล้ว 4 ครั้ง นับตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมระบบกลไก (Mechanical) ครั้งที่ 2 เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมไฟฟ้า (Electrical) ครั้งที่ 3 การปฏิวัติอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) และครั้งที่ 4 ในเวลานี้ คือ การปฏิวัติอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ (Integral) ซึ่งส่งผลให้ระบบสมอง ทั้งสมองมนุษย์ สมองเทียม สมองกล ประมวลผลจนมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ และมีการใช้สมองกลควบคุมเครื่องจักรกลโดยอัตโนมัติมากขึ้น เช่น โครงการ Smart City ในหลายนครชั้นนำของโลก

ในส่วนของประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ก็ได้มีความพยายามพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ โดยเมื่อปี 2525 ได้ริเริ่ม "โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก (Eastern Seaboard)" พร้อมประกาศเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ โดยมุ่งหมายที่จะพลิกภาคตะวันออกของไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนจากทั่วโลก และเป็นการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ทั้งจากการสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งแรกที่แหลมฉบัง, จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสำคัญ 32 แห่ง, สร้างมอเตอร์เวย์เส้นทางกรุงเทพฯ-ระยอง เป็นต้น ซึ่งโครงการประสบความสำเร็จอย่างมาก ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยก้าวเข้าสู่ยุค “โชติช่วงชัชวาล” ช่วยยกระดับรายได้รวมของภาคตะวันออก ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์สำคัญ (Detroit of the East) และเป็นศูนย์การผลิตปิโตรเคมีที่มีขนาดใหญ่เป็น 1 ใน 5 ของเอเชียด้วยแต่เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป ทั้งการเปิดประชาคมอาเซียน เกิดห่วงโซ่การผลิตระดับภูมิภาค, การคมนาคมขนส่งสะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยงไทยสู่จีนตะวันตกและตอนใต้, สปป. ลาว, กัมพูชา, เมียนมา และเวียดนาม เกิดการเคลื่อนย้ายโรงงานและการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้น การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก จึงเป็นทางเลือกที่สำคัญต่อการลงทุนสร้างโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ ทั้งถนน ระบบราง เรือ และอากาศ เชื่อมโยงกรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี แหลมฉบัง พัทยา สัตหีบ อู่ตะเภา มาบตาพุด และระยองเข้าด้วยกัน ตลอดจนเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ต่าง ๆ รอบประเทศ พร้อม ๆ กับจำเป็นที่จะต้องเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่แทนอุตสาหกรรมเก่า เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศในอนาคต

ในส่วนของการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน รองรับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินงานและโครงการที่สำคัญหลายด้าน เพื่อปฏิรูปการศึกษาในภาพรวมทุกระดับ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพสุขภาวะ ตลอดจนภัยคุกคามต่าง ๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการผลิตกำลังคนที่มีศักยภาพสูง คิดค้นองค์ความรู้และงานวิจัย ตลอดจนนวัตกรรม เพื่อไปขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ซึ่งการพัฒนากำลังคนและองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนั้น สถาบันอุดมศึกษาควรพิจารณาจากความเป็นมา อัตลักษณ์ และกำลังความสามารถของตัวเอง ว่ามีจุดแข็ง ความถนัด และทรัพยากรใด ที่มีศักยภาพเพียงพอต่อการแข่งขัน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เช่น คณะแพทยศาสตร์ จะผลิตกำลังคน วิทยาการ หรือนวัตกรรมใดเพื่อยกระดับมูลค่า "การแพทย์ครบวงจร" (กลุ่ม New Engine of Growth) ที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายรายได้สูงและการท่องเที่ยว เป็นต้น

สิ่งสำคัญคือไม่ควรกำหนดแผนงานจากส่วนกลาง (Central Planning) แต่ต้องศึกษาข้อมูลความต้องการอย่างถ่องแท้ก่อนการวางแผนงาน เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างอิสระ พร้อมแสวงหาความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ หรือหน่วยงานทางการแพทย์ต่างประเทศ ให้มาช่วยยกระดับการดำเนินงาน พัฒนากำลังคนให้มีมาตรฐาน ที่จะนำไปสู่การคิดค้นองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้จริง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในยุคนี้ ได้พัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและริเริ่มโครงการใหม่ ๆ หลายส่วน เพื่อส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ปรับปรุงระเบียบ กฎ ประกาศ ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา พร้อมเปิดโอกาสให้ได้แข่งขันอย่างอิสระ โดยไม่มีการกำหนดแผนงานจากส่วนกลาง ซึ่งเป็นสิ่งขัดขวางที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นพ.ธีระเกียรติ ได้กล่าวถึงตัวอย่างการดำเนินงานที่สำคัญรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก อาทิ

  • แผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) ซึ่ง พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานในการจัดทำแผนร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัด ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ตลอดจนหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาข้อมูลพื้นฐาน จุดแข็ง ศักยภาพ และความต้องการของพื้นที่เป็นรายจังหวัด นำไปสู่การระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนการพัฒนากำลังคนรองรับความต้องการในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษของพื้นที่ ที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ตลอดจนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการนำแผนดังกล่าวแปลงเป็นแผนปฏิบัติในโรงเรียนทั้ง 3 จังหวัดแล้ว

  • โครงการ “ฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ” (Education to Employment: Vocational Boot Camp) โดยมีสถานประกอบการหรือภาคเอกชน 1,537 แห่ง เป็น “ผู้นำ” ในการผลิตกำลังคนอาชีวะตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ร่วมกับสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน 444 แห่ง โดยเน้นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่สอดคล้องกับ Growth Engine (First S-Curve, New S-Curve, Thailand 4.0 Super Cluster) 550 หลักสูตร และตามความต้องการของท้องถิ่น 2,106 หลักสูตร ให้กับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีสุดท้าย รวมทั้งประชาชนที่สนใจ โดยจะพัฒนา "สมรรถนะหลัก" ควบคู่กับ "คุณธรรม" ทั้งทักษะการทำงานจากการปฏิบัติจริง ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพต่าง ๆ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
22/7/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  384 มรภ.อุบลราชธานี จัดหลักสูตรสุขภาวะเป้นฐาน
  359 ประชุมกับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
  358 "ปริยดา"เผยข้อมูลมหาวิทยาลัยที่ผลิตครู
  352 ภารกิจที่ ม.สุรนารี จ.นครราชสีมา และสระบุรีวิทยาคม
  341 "ธีระเกียรติ"บรรยายในการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  340 บรรยายในการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  332 ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
  331 ลประชุม ก.พ.อ. 6/2560
  324 ปาฐกถาในการสัมมนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2560
  322 รับฟังความคิดเห็นจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ