.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 384/2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดหลักสูตรระบบผลิตครูวิทยาศาสตร์ โดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับฟังผลการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตครู โดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 พร้อมเยี่ยมชมผลงานนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า เป็นเรื่องน่ายินดีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าวพร้อมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 9 แห่ง ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบผลิตครูเน้นสมรรถนะทางวิชาชีพครูเป็นฐานให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-5 โดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาด้านวิชาการ ด้านคุณลักษณะความเป็นครู รวมทั้งฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วย มุ่งสู่เป้าหมายการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีสุขภาวะใน 4 เรื่อง คือ โรงเรียนเป็นสุข สิ่งแวดล้อมเป็นสุข ครอบครัวเป็นสุข และชุมชนเป็นสุข

ในส่วนของเนื้อหาหลักสูตร จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันในแต่ละชั้นปี อาทิ ชั้นปีที่ 1 เป็นช่วงของการเตรียมความพร้อม เสริมสร้างความเป็นครู และความรู้ด้าน ICT, ชั้นปีที่ 2 เสริมสร้างทักษะการจัดการชั้นเรียน สื่อการสอน, ชั้นปีที่ 3 เน้นบริหารงานด้วยจิตอาสา เช่น สร้างบ้านดิน สนามเด็กเล่น BBL ของเล่น STEM, ชั้นปีที่ 4 เสริมสร้างผู้นำทางวิชาการ เช่น จัดนิทรรศการแสดงผลงาน งานวิจัย การประกวดแข่งขันเครื่องร่อน และชั้นปีที่ 5 จะมีการถอดบทเรียนตามกระบวนการ After Action Reviews (AAR) กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC)

ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการพร้อมให้การสนับสนุนการจัดหลักสูตรผลิตครูตามโครงการดังกล่าว ซึ่งให้ความสำคัญกับระบบการผลิตครูเน้นสมรรถะทางวิชาชีพครูเป็นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครู" ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการก้าวสู่วิชาชีพครู

นอกจากนี้ เนื้อหาวิชาของโครงการมีความสอดคล้องกับแนวทางพัฒนาครูแนวใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีสถาบันคุรุพัฒนาเป็นหน่วยประสานเชื่อมโยงหน่วยงานผู้จัดหลักสูตรอบรมพัฒนาครูที่มีความเชื่อมโยงกับเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (หลักเกณฑ์วิทยฐานะ) เพื่อให้ครูได้เลือกหลักสูตรที่จะพัฒนาตนเองได้ตามความต้องการ โดย สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับอบรมพัฒนาครู จำนวน 10,000 บาทต่อคนต่อปี และจนถึงขณะนี้ผ่านไปแล้ว 15 วัน พบว่ามีครูสมัครลงทะเบียนเข้ารับการอบรมกับสถาบันคุรุพัฒนามากกว่า 4 แสนคนแล้ว นับเป็นความสำเร็จอย่างมาก และเป็นการแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาครูแนวใหม่นี้ตอบโจทย์ความต้องการของครูส่วนใหญ่ ซึ่งมีความสนใจที่จะพัฒนาตนเองตามความถนัดและสาขาวิชาที่สอนที่แตกต่างกันไป แต่ก็ต้องยอมรับว่ายังมีข้อติดขัดในการดำเนินงานอยู่บ้าง เช่น สถานที่อบรมที่ต้องการอยู่ไกลบ้าน หลักสูตรที่ต้องการอบรมไม่เพียงพอ ซึ่งกระทรวงเองก็พยายามที่จะแก้ไขเพื่อให้รองรับกับความต้องการของครูได้อย่างหลากหลายและครอบคลุมมากที่สุด และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและทุกแห่ง ร่วมพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพเพื่อเสนอให้สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรองต่อไป

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังได้ปรับหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะใหม่เช่นกัน โดยน้อมนำแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระราชหัตถเลขา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 เกี่ยวกับเรื่องของครูความว่า “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตำราส่งผู้บริหาร เพื่อให้ได้ตำแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” และมีพระราชดำรัสว่าระบบนี้ไม่ยุติธรรม จึงต้องเปลี่ยน โดยทรงเน้นว่าครูที่สอนดีทั้งปริมาณและคุณภาพ ควรจะได้รับการตอบแทน

ดังนั้น จึงปรับการประเมินวิทยฐานะแนวทางใหม่ เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ผ่านมา ทำให้การประเมินมีความเป็นธรรม โดยเฉพาะครูที่อยู่แต่ในห้องเรียน ครูที่ตั้งใจสอน จะได้รับการตอบแทนที่มีความเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งก็ถือเป็นการปฏิรูปการศึกษาด้านการพัฒนาครูครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศ


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
นวรัตน์ รามสูต: ถ่ายภาพ
20/7/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  359 ประชุมกับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
  358 "ปริยดา"เผยข้อมูลมหาวิทยาลัยที่ผลิตครู
  352 ภารกิจที่ ม.สุรนารี จ.นครราชสีมา และสระบุรีวิทยาคม
  341 "ธีระเกียรติ"บรรยายในการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  340 บรรยายในการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  332 ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
  331 ลประชุม ก.พ.อ. 6/2560
  324 ปาฐกถาในการสัมมนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2560
  322 รับฟังความคิดเห็นจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา
  292 งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ