.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 383/2560
เปิดการประชุม "โครงการศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สู่โรงเรียนคุณธรรมจังหวัดนนทบุรี"


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการ "ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สู่โรงเรียนคุณธรรม จังหวัดนนทบุรี" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สู่โรงเรียนคุณธรรม" ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนนทบุรี ชั้น 5 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, นายนพพร พิพิธจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ผู้อำนวยการสถานศึกษา และครู อาจารย์ในจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุม

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ในเรื่องของการบูรณาการโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดขึ้นในทุกองค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งโรงเรียนคุณธรรม ทั้งภาครัฐ และอาจจะครอบคลุมไปถึงภาคเอกชน ซึ่งมีตัวชี้วัด 5 ประการ คือ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ และ 5) การมีอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม โดยขณะนี้มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วมโครงการแล้ว 19,082 โรงเรียน และในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ 428 แห่งทั่วประเทศ

จึงขอฝากให้สถานศึกษาเชื่อมโยงไปยังชุมชน ครอบครัว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้มากขึ้น

ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นแบบอย่างที่ชัดเจนสำหรับครูและนักเรียนในสถานศึกษา และหากมีการเปลี่ยนหรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษาแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ที่เข้ามาใหม่ ก็ควรถือปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง

ม.ล. ปนัดดา ได้กล่าวถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ใจความว่า "คนไทยเราเคารพยกย่องครูมาก สงเคราะห์ครูเข้าในบุพการีรองจากบิดามารดาไม่ว่าผู้ใดมียศถาบรรดาศักดิ์มากเพียงใดก็ยำเกรงครู ไม่ลบหลู่ครู ไม่ลืมครู เพราะเราถือว่าครูเป็นผู้ปลูกฝังทั้งความรู้และความดีเป็นผู้ที่ปั้นเราให้เป็นคนดีมีประโยชน์ต่อสังคม" เพื่อเป็นกำลังใจให้ ครู อาจารย์ ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม อย่าหมดกำลังใจ และอย่าท้อแท้ ช่วยกันสอนศิษย์ ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมควบคู่กันไป

จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกันขับเคลื่อนกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นกระทรวงคุณธรรม และโรงเรียนคุณธรรม ให้เดินหน้าไปด้วยกัน เพื่อฝากไว้เป็นมรดกแห่งแผ่นดิน และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9


อิทธิพล รุ่งก่อน, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
20/7/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  382 เปิดสัมมนาผู้บริหาร รร.ไทยรัฐวิทยา ที่อุบลราชธานี
  381 บปะครูแกนนำ Boot Camp ุ่น 7 ี่อุบลราชธานี
  375 พบปะนักเรียนศึกษานารีวิทยา
  374 ภารกิจที่กาญจนบุรี
  364 สถิติความคืบหน้าโครงการจัดทำระบบลงทะเบียนอบรมพัฒนาครูแนวใหม่
  363 พบปะนักเรียนราชวินิตบางเขน
  350 ร่วมทำร่วมคิดขจัดวิกฤตโรงเรียน ICU
  346 พิธีลงนามความร่วมมือโครงการห้องเรียนกีฬา
  343 พบปะนักเรียนวัดสังเวช
  342 พบปะนักเรียนบางปะกอกวิทยาคม
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ