.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 380/2560
"ปนัดดา" ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม
เผยเตรียมขับเคลื่อนทุกหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นกระทรวงคุณธรรม


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ว่าที่ ร.ต.ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ฯลฯ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยผู้แทนหน่วยงานที่มีสถานศึกษา เช่น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการในกิจกรรมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมที่มีความคืบหน้าไปมาก มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 19,082 โรงเรียน มีข้าราชการครูและศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการอบรมร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณแล้วกว่า 131,500 คน ซึ่งโรงเรียนใดที่ส่งครูทั้งหมดเข้าอบรมก็จะสามารถขับเคลื่อนได้ทันทีด้วยความเข้าใจตรงกัน นอกจากนี้มีกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีความคืบหน้า เช่น การประกวดหนังสั้น 225 เรื่องจาก 225 เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องของคุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนนั้น ๆ ซึ่งได้ขอให้ประสานกับสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขยายผลหนังสั้นในการเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนในวงกว้างต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นอีกหน่วยงานที่มีความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมเป็นอย่างมาก โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรและครูพี่เลี้ยง พร้อมทั้งมีความร่วมมือกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ ซึ่งถือเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ 428 แห่งทั่วประเทศ ส่วนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนปัจจุบันที่สมัครใจเข้าร่วมแล้ว 20 กว่าแห่ง ผลประเมินตัวชี้วัดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่านักศึกษาอาชีวะในสถานศึกษาส่วนใหญ่มีการพัฒนาด้านคุณธรรมมากขึ้น เช่น ปัญหาการทะเลาะวิวาทลดลง อย่างไรก็ตาม ขอให้ สอศ. ได้กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ม.ล.ปนัดดา ได้ตั้งข้อสังเกตในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ดังนี้

  • จากการลงพื้นที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายจังหวัด ได้ไปพบปะครู ผู้บริหาร นักเรียน ศิษย์เก่าหลายโรงเรียนมีความเข้าใจดีในเรื่องโรงเรียนคุณธรรมที่กำหนดตัวชี้วัดไว้ 5 ด้าน แต่ยังมีอีกหลายโรงเรียนที่ยังไม่รู้เรื่องและยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ จึงตั้งข้อสังเกตให้ สพฐ.ช่วยย้ำสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยความสมัครใจของแต่ละสถานศึกษาเอง

  • ผู้บริหารหรือรองผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นแบบอย่างที่ชัดเจน สำหรับครูและนักเรียนในสถานศึกษา และหากมีการเปลี่ยนหรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษาแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ที่เข้ามาใหม่ ก็ควรถือปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง

  • ให้บูรณาการโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดขึ้นในทุกองค์กรหลักและทุกจังหวัด  โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ต้องเป็นหลักในการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมในสถานศึกษาทุกสังกัดภายในจังหวัด

  • เปิดโอกาสให้ชุมชน ครอบครัว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้มากขึ้น

ม.ล.ปนัดดา กล่าวด้วยว่า กระทรวงศึกษาธิการควรเป็นหน่วยงานหลักและเป็นตัวอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนเรื่องคุณธรรมให้เกิดขึ้นในทุกหน่วยงานและสถานศึกษา ซึ่งในปีนี้ได้ขยายโครงการให้ครอบคลุมโรงเรียนกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ และภายในเดือนสิงหาคม 2560 กระทรวงศึกษาธิการจะจัดให้มีการประชุมร่วมทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนทุกหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น "กระทรวงคุณธรรม" อย่างยั่งยืน


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
19/7/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  370 ร่วมพิธีปิดเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ที่นครปฐม
  367 ผลประชุมคณะรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต
  366 ผลประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 2/2560
  365 ทำบุญในโอกาสพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี
  361 ผลประชุมองค์กรหลัก 26/2560
  349 ผลประชุมองค์กรหลัก 25/2560
  329 ผลประชุมองค์กรหลัก 24/2560
  318 การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ขอนแก่น
  317 ผลประชุมองค์กรหลัก 23/2560
  304 ผลประชุมองค์กรหลัก 22/2560
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ