.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 377/2560
บริติช เคานซิล ลงนามในสัญญาการพัฒนาครู Boot Camp ปี 2561 รวม 18 ศูนย์ทั่วประเทศ


วันนี้ (19 กรกฎาคม 2560) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมหารือร่วมกับนางพัฒนวิมล อิศรางกูร ณ อยุธยา หัวหน้าโครงการภาษาอังกฤษ บริติช เคานซิล (British Council) ประเทศไทย และคณะ ภายหลังได้ร่วมลงนามในสัญญาการพัฒนาครู Boot Camp ปีงบประมาณ 2561 รวม 18 ศูนย์ทั่วประเทศ

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับครูภาษาอังกฤษของไทย โดยได้เริ่มต้นอบรมโครงการดังกล่าวระยะแรก เมื่อเดือนมีนาคม 2559 พร้อมทั้งได้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค (Regional English Training Centre) ใน 4 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น และเชียงใหม่ เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการอบรม

จากนั้นได้มีการจัดตั้งศูนย์ระยะที่สอง เมื่อเดือนตุลาคม 2559 เพิ่มอีก 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชลบุรี อุบลราชธานี และพิษณุโลก และระยะที่สามในเวลานี้ อีก 4 จังหวัด คือ ภูเก็ต เชียงราย กาญจนบุรี และเพชรบุรี ทำให้ปัจจุบันมีศูนย์ระดับภูมิภาคแล้ว 12 แห่งทั่วประเทศ และจะขยายให้ครบตามเป้าหมาย 18 แห่งภายในปี 2561

วันนี้ บริติช เคานซิล ประเทศไทย จึงได้มีการลงนามในสัญญาการพัฒนาครู Boot Camp ปีงบประมาณ 2561 รวม 18 ศูนย์ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการยืนยันในการดำเนินโครงการต่อเนื่องจากปัจจุบันที่ได้อบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษไปแล้วมากกว่า 6,000 คน และจะอบรมปีหน้าอีกกว่า 13,000 คน ทำให้เมื่อเปิดศูนย์ Boot Camp ครบ 18 ศูนย์ในปีหน้า จะมีครูภาษาอังกฤษของไทยเข้ารับการอบรมแบบเข้มได้มากกว่า 2 หมื่นคน จากจำนวนครูภาษาอังกฤษทั่วประเทศของไทยที่มีอยู่กว่า 4 หมื่นคน พร้อมทั้งจะมีการปรับปรุงระบบการติดตามผลในห้องเรียนให้มากขึ้น โดยให้ศึกษานิเทศก์เขตพื้นที่การศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม

นอกจากนี้ หลักสูตรการอบรมถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะและการพัฒนาข้าราชการครูแนวใหม่ "จากพระราชกระแสฯ ... สู่การพัฒนาครูทั้งระบบ" ซึ่งครูผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวสามารถสะสมใช้เป็นจำนวนชั่วโมงการอบรมและมาตรฐานการพัฒนาเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะได้อีกด้วย

สำหรับรูปแบบที่สำคัญของการฝึกอบรม Boot Camp มี 5 ด้าน คือ 1) เป็นการจัดค่ายอบรมแบบเข้มข้นเป็นเวลา 3 สัปดาห์ 2) มีการสร้างครูแกนนำเพื่อนำไปขยายผลทั่วประเทศ 3) มีการฝึกอบรมกับเจ้าของภาษา 4) ใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรการอบรมตามโครงการ 5) มีการประเมิน 4 ทักษะ คือ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน โดยใช้แบบทดสอบ APTIS และการสาธิตการสอนครูด้วยกัน (Micro Teaching)

ผู้สนใจ สามารถรับชมวิดีโอ Boot Camp ได้ที่นี่
https://youtu.be/za7j5t3CuEY


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ
19/7/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  375 พบปะนักเรียนศึกษานารีวิทยา
  374 ภารกิจที่กาญจนบุรี
  364 สถิติความคืบหน้าโครงการจัดทำระบบลงทะเบียนอบรมพัฒนาครูแนวใหม่
  363 พบปะนักเรียนราชวินิตบางเขน
  350 ร่วมทำร่วมคิดขจัดวิกฤตโรงเรียน ICU
  346 พิธีลงนามความร่วมมือโครงการห้องเรียนกีฬา
  343 พบปะนักเรียนวัดสังเวช
  342 พบปะนักเรียนบางปะกอกวิทยาคม
  333 รับมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์
  327 พบปะนักเรียน รร.วัดราชาธิวาส
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ