.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 375/2560
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมที่โรงเรียนศึกษานารีวิทยา


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมเยียนพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง ศาสตร์พระราชากับพัฒนาการทางการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า โรงเรียนศึกษานารีวิทยาเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรสาคร ทำให้นึกถึงเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการในสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับการมาเยี่ยมเยียนพบปะกับผู้บริหาร คณาจารย์ และลูกหลานนักเรียนในครั้งนี้ เพื่อขอความร่วมมือให้ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งมีกรอบแนวคิดสำคัญ 5 ประการ คือ 1) ความพอเพียง คือการประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ รวมทั้งการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายทุกเดือน 2) ความกตัญญู ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคนดี 3) ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริต คดโกง และคอร์รัปชัน 4) ความรับผิดชอบ เช่น การใช้ Social Media อย่างมีความรับผิดชอบ และ 5) การมีอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรมอยู่ในใจของเราตลอดเวลา

ขณะนี้มีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 30,717 แห่ง เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาในสังกัดอื่นด้วย เช่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น

โดยขอให้คณาจารย์และลูกหลานนักเรียนร่วมกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม พร้อมทั้งขยายผลไปสู่เพื่อน ๆ ต่างโรงเรียนหรือโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อฝากไว้เป็นมรดกแห่งแผ่นดิน และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 รวมทั้งสานต่อโครงการโรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้ว เพราะความดีงามเท่านั้นที่จะสถิตเสถียรอยู่กับเราตลอดไป

สุดท้ายนี้ ฝากลูกหลานโรงเรียนศึกษานารีวิทยาให้ใช้ชีวิตอยู่บนความถูกต้องและความดีงาม และใช้ Social Media อย่างสร้างสรรค์ด้วยการมีวิจารณญาณในการโพสต์หรือเผยแพร่สิ่งต่าง ๆ เพื่อการสื่อสารที่เหมาะสม พร้อมทั้งฝากให้ลูกหลานอนุรักษ์ภาษาไทยและใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ไม่สูบบุหรี่ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพและไม่ใช่แฟชั่นที่น่าปฏิบัติตาม ตลอดจนตั้งใจเรียน และประกอบสัมมาชีพต่อไปในภายภาคหน้า


"โรงเรียนศึกษานารีวิทยา" มีชื่อเดิมว่าโรงเรียนศึกษานารี 2 (ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา) โดยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุดสาคร ตู้จินดา บริจาคที่ดินให้สร้างโรงเรียน เพื่อสร้างโรงเรียนมัธยมชานเมืองในปี พ.ศ. 2521 ซึ่งมีนางสาวพยอม อ่อนอุดม และนางพงษ์ศรี วิทยานนท์ เป็นผู้เตรียมเรื่องเพื่อสร้างโรงเรียนศึกษานารี 2 ต่อมานายดรุณ ศุภาหาร บริจาคที่ดินซึ่งอยู่ด้านหน้าโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนมีบริเวณกว้างขวางขึ้น โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2521 เป็นโรงเรียนสหศึกษา ปัจจุบันมีนายปรีชา ชูเชิด เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ปรัชญาโรงเรียน คือ คุณธรรมและปัญญา เป็นสิ่งประเสริฐสุด (ธมฺโม จ ปญฺญา จ เสฏฐา ปณฺฑิตา วทนฺติ)
สีประจำโรงเรียน คือ สีฟ้า หมายถึง ความกว้างใหญ่ไพศาลดุจดั่งท้องฟ้า ความเกรียงไกร และสีม่วง หมายถึง ความเด่นชัด ล้ำเลิศ ความเป็นอัจฉริยะ
คำขวัญประจำโรงเรียน คือ "หมั่นศึกษา พลานามัยดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์"


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
18/7/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  374 ภารกิจที่กาญจนบุรี
  364 สถิติความคืบหน้าโครงการจัดทำระบบลงทะเบียนอบรมพัฒนาครูแนวใหม่
  363 พบปะนักเรียนราชวินิตบางเขน
  350 ร่วมทำร่วมคิดขจัดวิกฤตโรงเรียน ICU
  346 พิธีลงนามความร่วมมือโครงการห้องเรียนกีฬา
  343 พบปะนักเรียนวัดสังเวช
  342 พบปะนักเรียนบางปะกอกวิทยาคม
  333 รับมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์
  327 พบปะนักเรียน รร.วัดราชาธิวาส
  326 พบปะนักเรียนมหรรณพาราม, ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย และมอบรางวัล MOE AWARDS
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ