.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 371/2560
ผล
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2560


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารองค์กรหลัก และหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานในประเด็นสำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่

● เห็นชอบประเด็นนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

จำนวน 13 ประเด็น คือ 1) การยกระดับคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของประเทศ 2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ 3) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 4) การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 5) การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ 6) การผลิตและพัฒนากำลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการในประเทศ 7) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 8) การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วนหรือโรงเรียน ICU 9) การส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา 10) การขับเคลื่อนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค 11) การอ่านออกเขียนได้ 12) การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และ 13) ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรด้านการศึกษา

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับตัวชี้วัดในการตรวจราชการทั้ง 13 ประเด็นดังกล่าว โดยจะต้องเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ในการบริหารงานต่อได้ อีกทั้งมอบหมายให้สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) หารือกับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน พร้อมทั้งเน้นย้ำว่าเมื่อตรวจราชการแล้วจะต้องได้ข้อมูลที่สำคัญ 3 เรื่องที่จะต้องให้ข้อมูลกับผู้รับการตรวจ คือ ข้อมูลเพื่อการแก้ไข ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้น และข้อมูลเชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานต่อไป

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการตรวจราชการ

สืบเนื่องจากที่ผ่านมาการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับทุกกระทรวง โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นแกนหลัก ได้กำหนดระยะเวลาการตรวจราชการในรอบแรกคือช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคม และรอบที่สองในช่วงเดือนเมษายน-กันยายน ของทุกปี แต่เนื่องจากระยะเวลาดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกับปีการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ประชุมจึงมีมติให้กระทรวงศึกษาธิการมีการตรวจราชการ 2 แบบ คือ 1) การตรวจราชการแบบบูรณาการตามปีงบประมาณที่ดำเนินการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงอื่น ๆ (รอบแรก ตุลาคม-มีนาคม และรอบที่สอง เมษายน-กันยายน) 2) การตรวจราชการตามปีการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (รอบแรก เมษายน-กันยายน และรอบที่สอง ตุลาคม-มีนาคม) ซึ่งจะมีการปฏิบัติที่ต้องดำเนินการ 2 เรื่อง คือ การกำหนดประเด็นการตรวจราชการเป็นรายปีการศึกษา และการรายงานผลการตรวจราชการเป็นรายปีการศึกษา ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์เพราะการรายงานช่วงสิ้นปีการศึกษาในช่วงเดือนเมษายน หากพบประเด็นอะไรก็สามารถใช้เวลาและงบประมาณที่มีอยู่ในช่วงเวลาที่เหลือก่อนสิ้นปีงบประมาณในการแก้ไขหรือพัฒนาสิ่งที่พบจากการตรวจราชการได้

เห็นชอบให้ สป. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

โดยต้องเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นเชิงนโยบายและตัวชี้วัดการตรวจราชการ อีกทั้งจะมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ตรวจราชการในการค้นหาข้อมูลในพื้นที่เพื่อประกอบการตรวจราชการด้วย


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ
17/7/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  368 ศธ.ร่วมใจปลูกป่าทำดีเพื่อพ่อ
  347 กคศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 10 ราย
  345 ศธ.ประกาศใช้หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะและการพัฒนาข้าราชการครูแนวใหม่
  339 ผลประชุม ก.ค.ศ.
  338 กล่าวอาเศียรวาทรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
  311 ผลประชุม ก.ค.ศ.10/2560
  286 Thinking Schools Asia ของ รร.อำนวยศิลป์
  269 ผลประชุม กช. 2/2560
  255 ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์คัดเลือกรอง ผอ.สถานศึกษา สพฐ.
  254 ก.ค.ศ.แก้ไขหลักเกณฑ์การใช้บัญชีสอบครูผู้ช่วย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ