.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 367/2560
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ 12 ก.ค.2560


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางรัตนา ศรีเหรัญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารองค์กรหลัก ตลอดจนผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และนิติกรจากองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้ข้อสรุปและมีความก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีในหลายส่วน โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

● ความก้าวหน้าการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการทุจริต

1) การดำเนินงานในคดีทั่วไปของหน่วยงานในสังกัด ศธ. 10 แห่ง (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2560) พบว่า สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ 283 เรื่อง จากทั้งหมด 629 เรื่อง

2) การดำเนินงานคดีที่มีผลกระทบในวงกว้างมูลค่าความเสียหายสูง ส่วนใหญ่ได้ข้อสรุปแล้ว ทำให้สามารถเดินหน้าทำงานต่อไปได้ อาทิ

- กรณีบริษัท บิลเลี่ยน อินโนเวเท็ด กรุ๊ป จำกัด ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 ราย

- กรณีโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน ร่วมทุนกับบริษัทหนองคายน่าอยู่ จำกัด ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งว่า บริษัทดำเนินการขายหุ้นให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.โดยชอบด้วยกฎหมาย และยินดีที่จะซื้อหุ้นคืนทั้งหมดในราคาเดิม โดย รมว.ศึกษาธิการ มอบประธานคณะทำงาน หารือร่วมกับเลขาธิการ สกสค. และผู้เกี่ยวข้อง ในประเด็นการซื้อหุ้นคืนในราคาเดิมต่อไป

- กรณีโครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ผลการสืบข้อเท็จจริงพบว่ามีมูล จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการทางวินัยกับผู้มีส่วนร่วมกระทำผิดและสอบหาผู้รับผิดชอบทางละเมิด

- กรณีการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ CCTV โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง พบว่าการดำเนินงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง หรือ TOR (Term of Reference) และอุปกรณ์มีราคาสูงกว่าปกติ ทั้งในส่วนของ Hardware, License เป็นต้น จึงมอบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งบริษัทคู่สัญญาให้ดำเนินงานให้ครบถ้วนตามสัญญาในเวลาที่กำหนด พร้อมเตรียมการริบเงินประกันในกรณีบริษัทผิดสัญญาต่อไป

- กรณีการจัดสร้างสนามฟุตซอล ซึ่งปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนว่า มีการจัดจ้างสร้างสนามฟุตซอล จากงบแปรญัตติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กับ 416 โรงเรียนใน 18 จังหวัด ส่อเหตุไปในทางไม่สุจริต ซึ่ง สพฐ.ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบสวนข้อเท็จจริง รวม 16 คณะ ซึ่งขณะนี้มีรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง 3 คณะ อยู่ระหว่างสรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริง 9 คณะ และมีผลการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว 2 คณะ ส่วนที่เหลืออีก 2 คณะอยู่ระหว่างสรุปผลการสืบสวนข้อเท็จจริง

- กรณีการปรับปรุงห้องเรียน (e-Classroom) และห้องสมุดคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (e-Library) ซึ่งเกิดจากการจัดสรรงบแปรญัตติเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว เมื่อปี 2556 ต่อมาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้แจ้งมายัง ศธ. ว่าการดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีในหลายประเด็น และมีโรงเรียนที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก สพฐ.จึงได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 22 คณะ โดยในขณะนี้คณะกรรมการรายงานผลการสืบสวนแล้ว 12 คณะ และอยู่ระหว่างดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอีก 10 คณะ

 


● การจัดทำระบบกำกับติดตามเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการทางวินัย

ที่ประชุมได้รับทราบศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ.) ซึ่งมีนายพิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้า ศปท.ศธ. ได้ดำเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์ “ระบบกำกับติดตามเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการทางวินัย” ที่ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน ตามดำริของ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ที่จะช่วยให้การกำกับติดตามเรื่องมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น โดยระบบดังกล่าวจะแสดงจำนวนคดีที่มีอยู่ในระบบทั้งหมด สถานะของคดี (ปกติ, เกินกำหนดเวลา, กำลังจะล่าช้า) การแจ้งเตือนตามขั้นตอนสืบสวนสอบสวน การสืบค้นคดี ตลอดจนรวบรวมรายการคดีที่ผู้ใช้งานกดติดตามไว้ เป็นต้น

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ใช้งานระบบกำกับติดตามเรื่องร้องและการดำเนินการทางวินัย เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา


● การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ ศปท.ศธ.

ที่ประชุมรับทราบการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการ (เพิ่มเติม) สำหรับปฏิบัติงานที่ ศปท.ศธ. อีก 2 อัตรา (รวมเป็น 7 อัตรา) เพื่อให้มีอัตรากำลังคนสอดคล้องกับบทบาท ภารกิจและอำนาจหน้าที่ รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ ศปท. ด้วย

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวด้วยว่า จากความก้าวหน้าการดำเนินงานที่กล่าวไปทั้งหมด ขอให้เชื่อว่ากระทรวงศึกษาธิการในยุคนี้ ให้ความสำคัญและเดินหน้านโยบายแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเอาจริงเอาจัง โดยมีความพยายามที่จะกำกับ ติดตาม และซักถามความก้าวหน้าการสอบสวนในแต่ละเรื่องเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า พร้อมชี้แนะและกำชับให้หน่วยงานต้นสังกัดเร่งรัดการดำเนินงานอย่างละเอียดรัดกุมและครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด เพื่อเปิดเผยความจริงให้ปรากฏโดยเร็ว ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนในการเผยแพร่ความก้าวหน้าการดำเนินงานออกไปอย่างกว้างขวาง ให้สาธารณชนได้รับรู้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราเอาจริงและเป็นการป้องปราบผู้ที่คิดจะทำไม่ดีด้วย


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
13/7/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  366 ผลประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 2/2560
  365 ทำบุญในโอกาสพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี
  361 ผลประชุมองค์กรหลัก 26/2560
  349 ผลประชุมองค์กรหลัก 25/2560
  329 ผลประชุมองค์กรหลัก 24/2560
  318 การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ขอนแก่น
  317 ผลประชุมองค์กรหลัก 23/2560
  304 ผลประชุมองค์กรหลัก 22/2560
  300 ภาคเอกชนสานพลังประชารัฐเข้าหารือเพื่อขอลดหย่อนภาษี
  291 ผลประชุมองค์กรหลัก 21/2560
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ