.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 363/2560
"ปนัดดา" พบปะนักเรียน
โรงเรียนราชวินิตบางเขน เพื่อร่วมมือขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมทั่วประเทศ


โรงเรียนราชวินิตบางเขน (ร.น.บ.) - เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนกว่า 500 คน ในช่วงหลังเคารพธงชาติ โดยขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ตามกรอบแนวคิดสำคัญ 5 ด้าน ร่วมกับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ พร้อมฝากสร้างความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมอันดับต้น ๆ ที่ต้องให้ความสำคัญและสร้างให้เกิดขึ้นจริง เพื่อนำสู่การสร้างและพัฒนาชาติสู่ความเจริญรุ่งเรือง

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนก็ย่อมมีความสง่างาม มีความน่าเชื่อถือ และสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้เรียน ครูอาจารย์ และพ่อแม่ผู้ปกครองอยู่แล้ว ยิ่งเป็นโรงเรียนพระราชทาน เป็น 1 ในโรงเรียนราชวินิต 8 แห่ง ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งโรงเรียนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนราชวินิตบางเขน” พร้อมให้อัญเชิญ "พระมหาพิชัยมงกุฎ" เป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน นับเป็นความภาคภูมิใจของนักเรียนและครูที่ได้เรียนได้สอนในโรงเรียนอันทรงเกียรติแห่งนี้ และควรที่จะดำรงตน ดำเนินงาน และกิจกรรม เพื่อให้สมควรแก่การเป็นสถานที่อบรมกุลบุตร กุลธิดา ให้เป็นคนดี โดยพระราชา

ดังนั้น เหตุที่มาในวันนี้ เพื่อขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดขึ้นจริง ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีกรอบแนวคิดสำคัญ 5 ข้อที่จะต้องดำเนินการ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต ขอเน้นให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาเป็นอันดับต้น ๆ พร้อมฝากความหวังไว้กับครูทุกคน ที่จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการอบรมบ่มสอนลูกหลาน ให้ยึดมั่นความซื่อสัตย์ในการดำเนินชีวิต การเรียน ตลอดจนการทำงานเมื่อเติบใหญ่ในภายภาคหน้า

ซึ่งเชื่อว่า "จากจุดเล็ก ๆ ในโรงเรียน หากทำพร้อม ๆ กันทั่วประเทศ ก็จะเกิดเป็นพลังความดี ที่จะส่งผลต่อการสร้างชาติและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้ในอนาคตอันใกล้ และอาจเชื่อมโยงไปสู่การจัดอันดับความซื่อสัตย์ของประเทศจากการสำรวจระดับนานาชาติต่อไปด้วย"

ทั้งนี้ ในส่วนของส่วนราชการและข้าราชการส่วนใหญ่ของประเทศ ก็มิได้นิ่งนอนใจ ทุกคนต่างมีความตระหนักและพยายามที่จะมุ่งเน้นการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อจุดหมายเดียวกันก็คือ ความมุ่งหวังให้ความซื่อสัตย์สุจริตช่วยขับเคลื่อนประเทศไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องเช่นกัน

ท้ายสุดนี้ ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นหลักคิดให้ลูกหลานนำไปใช้ในการดำรงตนอย่างเหมาะสมตามหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ "... วัยเด็กเป็นวัยเริ่มต้น เป็นวัยเตรียมตัวเพื่อสร้างความเจริญมั่นคงในชีวิต เด็ก ๆ จึงควรรีบขวนขวายศึกษา จักได้มีความฉลาดรอบรู้ ว่าอะไรคือความดี และอะไรคือความเสื่อมเสีย เพื่อนำทางชีวิตของตนไปสู่ความสุข ความเจริญได้โดยถูกต้องและสมบูรณ์ ..." พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2527

"โรงเรียนราชวินิตบางเขน" เดิมชื่อ "โรงเรียนบางเขนวิทยา" เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ก่อตั้งเมื่อปี 2529 โดยพระครูสุวรรณสุทธารมย์ คณะกรรมการวัดทองสุทธาราม ต่อมาในปี 2530 จึงได้เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 200 คน จากนั้นได้มีการพัฒนาอาคารเรียนและสภาพโดยรอบโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี 2534 โรงเรียนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนราชวินิตบางเขน” เพื่อเป็นไปตามพระราชดำริของพระองค์ในการจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งคำว่า “ราชวินิต” เป็นนามพระราชทาน ความหมายว่า "สถานที่อบรมกุลบุตรกุลธิดาให้เป็นคนดี” พร้อมให้อันเชิญ "พระมหาพิชัยมงกุฎ" เป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน (ปัจจุบันมีโรงเรียนเครือราชวินิตรวม 8 แห่ง)

ปัจจุบันโรงเรียนราชวินิตบางเขน ตั้งอยู่เลขที่ 22/18 ซอยชินเขต ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพฯ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 มีนักเรียน 1,781 คน ดำเนินงานโดย ดร.สันต์ธวัช ศรีคำแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภายใต้วิสัยทัศน์ "โรงเรียนมุ่งจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสู่ความเป็นสากล เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของชุมชน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นสากล พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและเครือข่ายทางการศึกษา

คติพจน์: มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน
ต้นไม้และดอกไม้ประจำโรงเรียน: ต้น-ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์
สีประจำโรงเรียน: สีกรมท่า-ขาว


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
12/7/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  350 ร่วมทำร่วมคิดขจัดวิกฤตโรงเรียน ICU
  346 พิธีลงนามความร่วมมือโครงการห้องเรียนกีฬา
  343 พบปะนักเรียนวัดสังเวช
  342 พบปะนักเรียนบางปะกอกวิทยาคม
  333 รับมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์
  327 พบปะนักเรียน รร.วัดราชาธิวาส
  326 พบปะนักเรียนมหรรณพาราม, ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย และมอบรางวัล MOE AWARDS
  325 เปิดศูนย์ Boot Camp ที่ภูเก็ต
  321 พบปะนักเรียน รร.วัดสระเกศ
  319 พิธีประดับเข็มมงกุฎฯ ที่ รร.นวมินทราชุนูทิศ หอวัง นนทบุรี และบรรยายที่ รร.ปากเกร็ด
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ