.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 360/2560
"
สุรเชษฐ์" พบปะครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จังหวัดปัตตานี


จังหวัดปัตตานี - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ ครั้งที่ 3 เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.00 น. ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า โครงการขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นการทบทวนแนวทางการบูรณาการและส่งเสริมการศึกษา รับทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษา และนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้บริหารสำนักงาน กศน. ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนภาคใต้ และครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 500 คนเข้าร่วมประชุมเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคมนี้ โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ที่จังหวัดปัตตานี ครั้งที่สองจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นอกจากนี้ จากการเดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนสถาบันศึกษาปอเนาะหลายแห่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ เช่น สถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดดารุล เราะห์มะห์ (Maahaddarul Rahmah) อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 หรือสถาบันศึกษาปอเนาะศอลาฮุดดีน (SolaHuddeen) อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 ทำให้ได้พบปะพูดคุยกับโต๊ะครู บาบอ และครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ซึ่งหลายแห่งต้องการขอรับการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อนำไปพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้น จึงได้นำเรื่องนี้ไปหารือกับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว อันจะส่งผลให้สถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีจำนวนทั้งสิ้น 478 แห่ง ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี 238 แห่ง ยะลา 123 แห่ง นราธิวาส 66 แห่ง สงขลา 46 แห่ง และสตูล 5 แห่ง ในจำนวนนี้มีสถาบันศึกษาปอเนาะที่อนุญาตให้ กศน.ร่วมจัดกิจกรรมจำนวน 404 แห่ง จะได้รับการจัดสรรทรัพยากร เช่น โน้ตบุ้ค ในโอกาสต่อไป

อีกเรื่องหนึ่งที่ได้เน้นย้ำ คือ สำนักงาน กศน. ต้องให้ความสำคัญกับโครงการ "หนึ่งครูอาสา หนึ่งปอเนาะ" ซึ่งได้มอบให้นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงาน กศน. ดำเนินการแล้ว เพื่อไม่ให้สถาบันศึกษาปอเนาะขาดครูอาสาสมัคร กศน. ที่ไปประจำสถาบันศึกษาปอเนาะแม้แต่แห่งเดียว เพราะครูอาสาสมัคร กศน. เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะให้มีคุณภาพ

แม้แต่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นผู้มีอำนาจในการดูแลรับผิดชอบใบอนุญาตการจัดตั้งก็ตาม แต่การบริการทางการศึกษาถือว่าเป็นหน้าที่ของครู กศน. รวมทั้งทุกฝ่ายที่จะเข้ามาทำงานบูรณาการในการจัดการศึกษาร่วมกัน เพราะการศึกษาเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุดของมนุษย์ ยิ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องให้เรื่องการศึกษาเป็นเรื่องที่มีค่ามากที่สุดสำหรับพี่น้องประชาชนให้ได้ เราจึงจำเป็นต้องร่วมมือกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นจริง

ในส่วนของหลักสูตรอิสลามศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 (รายละเอียดตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 28 ก.พ.60) เพื่อให้หลักสูตรดังกล่าวเป็นมาตรฐานเดียวกันในการจัดการศึกษาอิสลามศึกษาทั้งระบบ แต่ยังพบว่าสถานศึกษาตาดีกาบางแห่งยังไม่ได้นำหลักสูตรดังกล่าวไปใช้ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวมาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากจุฬาราชมนตรีแล้ว จึงฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้ รวมทั้งแนวทางขับเคลื่อนงานในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

สำหรับการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ห้องเรียนดนตรี ห้องเรียนอาชีพ โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยืนยันว่าต่อไปจะให้การสนับสนุนผู้เรียน กศน. ที่มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสมากยิ่งขึ้นเช่นกันด้วย


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: ถ่ายภาพ
12/7/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   
  357 เยี่ยมเยียนพบปะครู-นักเรียนตาดีกา ที่ปัตตานี
  356 พบเด็กสานฝันฯ ที่ยะลาและปัตตานี
  355 เป็นประธานพิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ที่ปัตตานี
  354 มอบทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ปัตตานี
  353 ตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดดารุลเราะห์มะห์ จ.ปัตตานี
  351 ประชุม คกก.ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มภารกิจงานที่ 4 ที่ปัตตานี
  348 มอบทุนอาชีวศึกษา "เด็กทุน จชต.หัวใจซื่อสัตย์สุจริต"
  330 ติดตามโครงการห้องเรียนดนตรี ที่ปัตตานี
  309 ตรวจเยี่ยมการวางระบบงานการสร้างการรับรู้ฯ จชต.
  308 การสัมมนาร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จ.สงขลาและสตูล 20 ปี
  306 ศธ.น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย จชต.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ