.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 359/2560
ประชุมกับ ทปอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือเรื่องระบบผลิตครู ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) 38 แห่ง เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม ศ.วิจิตร ศรีสอ้าน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และผู้แทนสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เข้าร่วม

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของการหารือในครั้งนี้ เพื่อต้องการกระตุ้นให้สถาบันผลิตครูทุกแห่ง มีความตื่นตัวและได้กำหนดระบบการผลิตครูอย่างจริงจังโดยผู้ที่อยู่ในวิชาชีพครู ที่จะช่วยพัฒนาและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และสอดคล้องตามพระราชหัตถเลขาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) ที่ทรงเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันหลักในการผลิตครูที่มีคุณภาพ

ในการประชุมครั้งนี้ ได้หยิบยกประเด็นที่คณะกรรมการคุรุสภา เห็นชอบในหลักการตามที่สภาคณบดีคณะคุรุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) เสนอให้กลับไปใช้ระบบผลิตครูหลักสูตร 4 ปี โดยได้มีการหารืออย่างกว้างขวาง ซึ่งมีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยบางกลุ่มได้แสดงความเห็นในเรื่องของกระบวนการและใช้ระยะเวลามากเพื่อให้ครูได้รับความรู้ตลอดจนเทคนิคการสอนและประสบการณ์รอบด้าน ในขณะที่บางส่วนเห็นว่าการผลิตครูขึ้นอยู่กับกระบวนการมากกว่าจำนวนปี เช่น โครงการคุรุทายาท ที่มีกระบวนการผลิตครูอย่างเข้มข้นในระยะเวลาเพียง 4 ปีเท่านั้น ส่วนเรื่องของมาตรฐานครูที่ยึดสมรรถนะ (Competency base) เป็นหลักนั้น ทุกคนเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประกอบกับได้มีการนำเสนอผลการวิจัยของสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในเรื่องการผลิตครูหลักสูตร 5 ปี ว่ามีจุดอ่อนอยู่ที่เนื้อหา ไม่ใช่สมรรถนะ นอกจากนี้ยังทำให้ต้องใช้เวลาเรียนเพิ่มขึ้นอีก 1 ปี ในขณะที่แต่ละปีก็มีการผลิตครูถึง 50,000 คน โดยมีค่าใช้จ่าย 1 แสนบาทต่อคนต่อปี แต่เมื่อนำผลวิจัยมาเทียบเคียงระหว่างผู้จบหลักสูตรครู 5 ปี กับ 4 ปี กลับพบว่ามีคุณลักษณะที่ไม่แตกต่างกันด้วย

ดังนั้น ขณะนี้จึงอาจยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน เนื่องจากยังมีทั้งกลุ่มที่แน่ใจและไม่แน่ใจว่าระบบใดจะดีกว่ากัน เช่นเดียวกับกรณีตัวอย่างในหลาย ๆ วิชาชีพทั่วโลก หากระบบไม่ลงตัวก็สามารถมีหลายระบบได้ เพราะท้ายที่สุดแล้วก็ต้องวัดกันที่ผลผลิต วัดที่ผู้จบการศึกษา และเพื่อเปิดโอกาสให้วิชาชีพได้กำหนดระบบผลิตเอง จึงมอบสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างสถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สภาคณบดี ตลอดจนนักวิชาการ โดยเร็วที่สุด เพื่อขบคิดพิจารณาระบบผลิตครูที่เหมาะกับบริบทและองค์ประกอบหลาย ๆ ด้านของเรา

แต่หากตกลงไม่ได้หรือต้องมีการผลิตครู 2 ระบบ ก็จะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนทั้งหลักสูตร 5 ปี และ 4 ปี รวมทั้งจะเริ่มใช้ระบบการผลิตใหม่ได้ทันในปีการศึกษา 2561 ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
12/7/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  358 "ปริยดา"เผยข้อมูลมหาวิทยาลัยที่ผลิตครู
  352 ภารกิจที่ ม.สุรนารี จ.นครราชสีมา และสระบุรีวิทยาคม
  341 "ธีระเกียรติ"บรรยายในการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  340 บรรยายในการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  332 ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
  331 ลประชุม ก.พ.อ. 6/2560
  324 ปาฐกถาในการสัมมนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2560
  322 รับฟังความคิดเห็นจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา
  292 งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8
  282 ปิดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6 หาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ