.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 357/2560
"
สุรเชษฐ์" พบปะเยี่ยมเยียนนักเรียนและครู ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) บ้านปะแดลางา จังหวัดปัตตานี


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนนักเรียน ครูโรงเรียนตาดีกา และผู้นำชุมชน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) บ้านปะแดลางา ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า การเดินทางมาตาดีกาบ้านปะแดลางาแห่งนี้ เพื่อต้องการมาเยี่ยมเยียนครูและเด็กนักเรียน เนื่องจากตาดีกาเป็นศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดที่เปิดสอนนักเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ และยังได้รับทราบข้อมูลด้วยว่าตาดีกาแห่งนี้มีการจัดการเรียนการสอนที่ดี มีบริเวณโรงเรียนที่สะอาดสะอ้าน จึงต้องการมาให้กำลังใจเด็กนักเรียนและครู

นอกจากนี้ ต้องการมารับทราบเกี่ยวกับหลักสูตรอิสลามศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 (รายละเอียดตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 28 ก.พ.60) เพื่อให้หลักสูตรดังกล่าวเป็นมาตรฐานเดียวกันในการจัดการศึกษาอิสลามศึกษาทั้งระบบ แต่หากสถานศึกษาพบปัญหาหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากการใช้หลักสูตร เช่น ชั่วโมงการเรียนหรือมาตรฐานการเรียนรู้ในระดับชั้นต่าง ๆ ก็สามารถให้ข้อเสนอแนะผ่านไปยังสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เพราะเรื่องหลักสูตรอิสลามศึกษา ถือเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลโดยตรงต่อคุณภาพทางการศึกษาในพื้นที่

การพบปะพูดคุยครั้งนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ยังได้กล่าวถึงการที่รัฐบาลประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ 20 ปีด้วยเช่นกันเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนดังกล่าวแม้จะดูเหมือนระยะเวลายาวนาน แต่เราจะให้มีการทบทวนแผนเป็นห้วง ๆ ละ 5 ปี

ในขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการได้มีทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ทุกระดับ มากกว่า 1 หมื่นทุน เช่น ทุนภูมิทายาท ทุนระดับอาชีวศึกษา ทุนอุดมศึกษา ทุนรายปีต่อเนื่องทายาทผู้ได้รับผลกระทบ ฯลฯ

อีกทั้งยังได้จัดโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เช่น

 • โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งขณะนี้มี 8 โรงเรียนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมโครงการ โดยจัดตั้งในจังหวัดปัตตานี 2 แห่ง ที่โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา และโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ มีนักเรียนร่วมในโครงการ 919 คน ใน 10 ประเภทกีฬา

 • โครงการห้องเรียนดนตรี ซึ่งเริ่มต้นรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนแล้วตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัดตานี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา และโรงเรียนสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

 • โครงการห้องเรียนอาชีพ ซึ่งเริ่มดำเนินการในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่
       1) โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม จังหวัดนราธิวาส เปิดรับ 3 สาขา ได้แก่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างเชื่อมโลหะ และคหกรรม รวม 3 ห้อง เปิดรับนักเรียนห้องละไม่เกิน 30 คน
       2) โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน” จังหวัดยะลา เปิดรับ 2 สาขา ได้แก่ การโรงแรม และคหกรรม รวม 2 ห้อง เปิดรับนักเรียน ห้องละไม่เกิน 30 คน
       3) โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฎ์ จังหวัดปัตตานี เปิดรับ 2 สาขา ได้แก่ ช่างเชื่อม และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รวม 2 ห้อง เปิดรับนักเรียนห้องละไม่เกิน 30 คน
       4) โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย เปิดรับ 3 สาขา ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร ช่างก่อสร้างและช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 3 ห้อง เปิดรับนักเรียนห้องละไม่เกิน 30 คน
       5)โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เปิดรับ 3 สาขา ได้แก่ สาขาอาหารและโภชนาการ ช่างไฟฟ้ากำลัง และพืชศาสตร์ จำนวน 3 ห้อง เปิดรับนักเรียนห้องละไม่เกิน 30 คน
       6) โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก เปิดรับ 2 สาขา ได้แก่ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการบัญชี จำนวน 2 ห้อง เปิดรับนักเรียนห้องละไม่เกิน 30 คน

โอกาสนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ได้เชิญชวนครู ผู้บริหาร และผู้นำชุมชน ไปร่วมชมนิทรรศการความก้าวหน้าในงาน "มหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้" ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย เช่น การแสดงของนักเรียน นิทรรศการ นวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โดยได้รวบรวมผลงานทางนวัตกรรมที่มีความโดดเด่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เช่น โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการห้องเรียนดนตรี ห้องเรียนอาชีพ นวัตกรรมของผู้เรียนการศึกษา เครื่องทำความสะอาดรังนกนางแอ่นโดยใช้คลื่นเสียงของลำโพงในการคัดแยกทำความสะอาดรังนกนางแอ่น ห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์  สถาบันพัฒนาครู หนึ่งครูอาสาหนึ่งสถาบันการศึกษาปอเนาะ เป็นต้น


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
บัลลังก์ โรหิตเสถียร, คุณโรบิน คปต.: ถ่ายภาพ
9/7/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   
  356 พบเด็กสานฝันฯ ที่ยะลาและปัตตานี
  355 เป็นประธานพิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ที่ปัตตานี
  354 มอบทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ปัตตานี
  353 ตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดดารุลเราะห์มะห์ จ.ปัตตานี
  351 ประชุม คกก.ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มภารกิจงานที่ 4 ที่ปัตตานี
  348 มอบทุนอาชีวศึกษา "เด็กทุน จชต.หัวใจซื่อสัตย์สุจริต"
  330 ติดตามโครงการห้องเรียนดนตรี ที่ปัตตานี
  309 ตรวจเยี่ยมการวางระบบงานการสร้างการรับรู้ฯ จชต.
  308 การสัมมนาร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จ.สงขลาและสตูล 20 ปี
  306 ศธ.น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย จชต.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ