.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 354/2560
"สุทัศน์-
อดินันท์-ชัยพฤกษ์-การุณ" และผู้บริหาร ศธ.ร่วมมอบทุนการศึกษา นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ


จังหวัดปัตตานี - พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 ณ สโมสรกองพลที่ 15 ค่ายพระศรีสุริโยทัย อำเภอหนองจิก

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในนามคณะกรรมการดำเนินงานมอบทุนการศึกษา กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อนักเรียน นักศึกษา ทั้งโดยทางตรงคือการสูญเสียบิดา มารดา ในเหตุการณ์ความไม่สงบ และโดยทางอ้อม หมายถึง ความยากจน ความขาดแคลนทุนทรัพย์ และด้อยโอกาสต่าง ๆ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก

กระทรวงศึกษาธิการตระหนักในปัญหาสำคัญนี้ หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน อาจก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดให้มีทุนการศึกษาในหลากหลายรูปแบบ ตามความเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา

สำหรับการมอบทุนในครั้งนี้ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ดังนี้

1. ทุนภูมิทายาท มีจำนวนทั้งสิ้น 4,000 คน มอบในวันนี้ 65 คน

2. ทุนระดับอาชีวศึกษา มีจำนวนทั้งสิ้น 1,116 คน มอบในวันนี้ 15 คน

3. ทุนอุดมศึกษา มีจำนวนทั้งสิ้น 500 คน มอบในวันนี้ 50 คน

4. ทุนรายปีต่อเนื่องทายาทผู้ได้รับผลกระทบ มีจำนวนทั้งสิ้น 6,500 คน มอบในวันนี้ 300 คน

รวมมีนักเรียน นักศึกษา ที่รับทุนในวันนี้ทั้งสิ้น 430 คน

อนึ่ง การดำเนินงานเกี่ยวกับทุนการศึกษา และการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษานั้น รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและพิธีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การกำกับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนของ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ และบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล กล่าวว่า รัฐบาลตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน และพี่น้องประชาชน ทั้งการดำเนินชีวิตประจำวันและการศึกษาเล่าเรียน  ตลอดจนความด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลจึงเร่งรัดดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความสงบสุขอย่างยั่งยืนในเร็ววัน โดยให้ความสำคัญอันดับแรกกับการพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาสามัญ วิชาชีพ และศาสนา จึงได้จัดให้มีทุนการศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนนักศึกษา จึงใคร่ขอให้ผู้ได้รับเงินทุนการศึกษาได้ใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยยึดถือการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงให้ไว้

ขอขอบคุณหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัด คณะดำเนินงานและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานด้านกระบวนการจัดการทุนการศึกษา ตลอดจน ครู และผู้ปกครองที่ได้นำพาให้เด็กได้มาพบกันในวันนี้ ขอให้กำลังใจและอำนวยพรให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนทั้งในการดำเนินชีวิต และการศึกษาเล่าเรียน ขออำนวยพรให้ประสบความสำเร็จในสิ่งดี ๆ ที่ปรารถนาทุกประการ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการดูแลครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติของเราสืบต่อไป

อนึ่ง ในพิธีมอบทุนครั้งนี้มีคณะผู้บริหารเข้าร่วมจำนวนมาก เช่น พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี, นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายพีระศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, นางวัฒนาโสภี สุขสอาด รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1, พ.อ.เสนีย์ ศรีหิรัญ รองผู้บัญชาการ กองพลทหารราบที่ 15


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
8/7/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   
  353 ตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดดารุลเราะห์มะห์ จ.ปัตตานี
  351 ประชุม คกก.ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มภารกิจงานที่ 4 ที่ปัตตานี
  348 มอบทุนอาชีวศึกษา "เด็กทุน จชต.หัวใจซื่อสัตย์สุจริต"
  330 ติดตามโครงการห้องเรียนดนตรี ที่ปัตตานี
  309 ตรวจเยี่ยมการวางระบบงานการสร้างการรับรู้ฯ จชต.
  308 การสัมมนาร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จ.สงขลาและสตูล 20 ปี
  306 ศธ.น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย จชต.
  276 ประชุมารสร้างการรับรู้ความเข้าใจ การศึกษาชายแดนใต้ 4/2560 ที่ปัตตานี
  261 ประชุมารสร้างการรับรู้ความเข้าใจ การศึกษาชายแดนใต้ 3/2560 ที่นราธิวาส
  258 การสัมมนาร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จ.นราธิวาส 20 ปี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ