.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 353/2560
"สุรเชษฐ์" ตรวจเยี่ยม
สถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดดารุลเราะห์มะห์ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี


จังหวัดปัตตานี - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของสถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดดารุล เราะห์มะห์ (Maahaddarul Rahmah) ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30-16.30 น. โดยมีนายสุรสิทธิ์ สุดสาย รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี, ผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชน (สช.) จังหวัด และ สช.อำเภอสายบุรี, รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสายบุรี, บาบอ, ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ และนักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า สถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดดารุลเราะห์มะห์ เป็นสถาบันการศึกษาปอเนาะที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า 100 ปี มีโต๊ะครูรุ่นที่ 4 ดูแลผู้เรียนจบออกไปแล้วจำนวนมาก ปัจจุบันมีนักศึกษา 327 คน และมีจำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน กศน.กว่า 100 คน โดยมีบาบอ และครูอาสาสมัคร กศน. อีก 2 คนดูแลรับผิดชอบ  ซึ่งที่ผ่านมาวิทยาลัยการอาชีพสายบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมให้การอบรมพัฒนาด้านอาชีพให้แก่ผู้เรียน จบออกไปแล้วมีอาชีพติดตัว โดยเฉพาะช่างไม้ ช่างปูน โรตี และการทำไอศกรีม หรือแม้กระทั่งเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหลายราย

จากการรับฟังข้อมูล ทำให้เห็นว่าสถาบันศึกษาปอเนาะแห่งนี้ถือเป็นต้นแบบที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนด้านศาสนาและอาชีพให้แก่ผู้เรียนในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้ฝากให้บาบอ และครูอาสาสมัคร กศน. ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังหลักคำสอนทางศาสนาอิสลามที่มุ่งให้ทุกคนเป็นคนดี ให้การศึกษามีส่วนสำคัญในการสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ และให้การศึกษานำไปสู่การพัฒนาแผ่นดินไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นอกจากนี้ ได้มอบแนวทางดำเนินงานให้แก่ครูอาสาสมัคร กศน. ซึ่งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้มีจำนวนกว่า 470 ราย ได้ไปรับฟังและเยี่ยมเยียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่ของตนเองด้วย เพื่อรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดได้รับทราบในการเข้าไปช่วยเหลือดูแลสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ เพราะรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก โดยได้ประกาศให้เรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติ

ในด้านหลักสูตรการศึกษานั้น ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอิสลามตอนต้น-ตอนกลาง-ตอนปลาย ให้เป็นมาตรฐานทั้งระบบภายในเดือนกรกฎาคมนี้ ส่วนความต้องการของครูอาสาสมัคร กศน. ที่ต้องการขอใช้พื้นที่ในสถาบันศึกษาปอเนาะแห่งนี้เพื่อสร้างศูนย์การเรียน กศน. รวมทั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือระบบประปาภายในสถาบันศึกษาปอเนาะ ก็ได้มอบให้สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป และหากทบทวนแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างสถานที่เรียน ก็จะขอให้นักศึกษาอาชีวะมาช่วยก่อสร้าง ร่วมกับผู้เรียนสถาบันศึกษาปอเนาะแห่งนี้ที่มีทักษะทางด้านช่างไม้และช่างปูนด้วย

โอกาสนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ และคณะ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาและสมุดบันทึกให้แก่ผู้เรียน พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการด้านอาชีพ และตรวจเยี่ยม พบปะพูดคุยกับนักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดดารุลเราะห์มะห์


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
7/7/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   
  351 ประชุม คกก.ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มภารกิจงานที่ 4 ที่ปัตตานี
  348 มอบทุนอาชีวศึกษา "เด็กทุน จชต.หัวใจซื่อสัตย์สุจริต"
  330 ติดตามโครงการห้องเรียนดนตรี ที่ปัตตานี
  309 ตรวจเยี่ยมการวางระบบงานการสร้างการรับรู้ฯ จชต.
  308 การสัมมนาร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จ.สงขลาและสตูล 20 ปี
  306 ศธ.น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย จชต.
  276 ประชุมารสร้างการรับรู้ความเข้าใจ การศึกษาชายแดนใต้ 4/2560 ที่ปัตตานี
  261 ประชุมารสร้างการรับรู้ความเข้าใจ การศึกษาชายแดนใต้ 3/2560 ที่นราธิวาส
  258 การสัมมนาร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จ.นราธิวาส 20 ปี
  248 ติดตามการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจการศึกษาพื้นที่ชายแดนใต้ และกิจกรรมปิดภาคเรียนสานฝันฯ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ